Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Wydział Farmaceutyczny

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

 • dr hab. n. farm. Marzena Jamrógiewicz
  1. Identyfikacja form pseudopolimorficznych modelowej substancji leczniczej (naproksenu sodu) przy wykorzystaniu spektroskopii w zakresie podczerwieni i bliskiej podczerwieni (FTIR, FT-NIR) – własny.
  2. Poszukiwania pozafarmakopealnych zanieczyszczeń w substancjach leczniczych. Detekcja produktów gazowych przy wykorzystaniu metody HS-SPME/GC-MS oraz ich identyfikacja i porównanie z obowiązującymi listami zanieczyszczeń – własny.
  3. Badania stabilności substancji leczniczych, w tym fotostabilności, w fazie stałej z wykorzystaniem takich metod jak: spektroskopia FTIR i NIR, różnicowa kalorymetria skaningowa DSC, skaningowa mikroskopia elektronowa SEM i konfokalna mikroskopia ramanowska – własny.
  4. Obrazowanie spektroskopowe Ramana 2D do porównania struktury molekularnej polimerów oraz monitorowania skutków inkorporowania substancji leczniczej i substancji dodatkowych (NCN – Opus-15 – kierownik prof. M.Sznitowska).
  5. Wykorzystanie spektroskopii w zakresie podczerwieni do potwierdzenia obecności substancji leczniczych i zmian wywoływanych przez nie w strukturze i morfologii plastrów silikonowych i poliakrylanowych. Monitorowanie zmian zachodzących podczas badania uwalniania i trwałości (NCN – Opus-15 – kierownik prof. M.Sznitowska).
  6. Wykorzystanie spektroskopii w zakresie bliskiej podczerwieni ATR-FTNIR do identyfikacji oddziaływań siloksanów ze skórą ludzką ex vivo pochodzącą ze zwłok, za zgodą Komisji Bioetycznej. Obserwacja stopnia uszkodzenia warstwy rogowej naskórka (uwidocznionych zmian na widmach), w tym przesunięcia i deformacji pasm IR odpowiadających lipidom i białkom odpowiadające zmianom konformacji (NCN – Opus-16 – kierownik dr hab. K.Pieńkowska).
  7. Badania cieczy eutektycznych (DES) opartych na 3-amino-1-propanolu jako donorze wiązań wodorowych (HBD) i bromku tetrabutyloamoniowym (TBAB) lub chlorku tetrabutyloamoniowym (TBAC) lub chlorku tetraetyloamoniowym (TEAC) stanowiących akceptory wiązań wodorowych (HBA) zsyntetyzowanych w różnych stosunkach molowych soli 1: 4, 1: 6 i 1: 8 do AP z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej w celu identyfikacji wszelkich zmian fizycznych (współpraca z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej).

 • dr hab. n. farm. Magdalena Prokopowicz
  mgr farm. Adrian Szewczyk
  Odbycie naukowego stażu zagranicznego w ramach polsko-irlandzkiej współpracy naukowej z prof. Gavinem Walkerem oraz dr Sarą Hudson (1.06-31.08.2018, Uniwersytet w Limerick, Irlandia).
  W ramach współpracy prowadzone są dwa projekty badawcze:
  a) Preformulation studies on implantable drug delivery systems involving highly-ordered mesoporous silica with improved bioactivity;
  b) Mesoporous silica tablets with nisin as bifunctional skeletal drug delivery system – antimicrobial activity and mineralisation potential.

 • dr hab. n. farm. Krystyna Pieńkowska:
  1. Ocena barierowości skóry ludzkiej wobec substancji leczniczych i toksycznych.
  2. Badanie zdolności penetracji i przenikania siloksanów (silikonów) przez skórę ludzką w warunkach ex – vivo.
  3. Badanie interakcji pomiędzy substancjami a komponentami skóry ludzkiej.
  4. Ocena skutków interakcji pomiędzy siloksanami o strukturze cyklicznej oraz liniowej a skórą ludzką w warunkach ex vivo.
  5. Rozwój innowacyjnych metodyk badawczych barierowości skóry ludzkiej w warunkach ex vivo, w tym mikroskopii holograficznej oraz spektroskopii czasów życia anihilujących pozytonów (PALS).

Uzyskane granty:

 • Grant NCN; Konkurs MINIATURA 5 (2021/05/X/NZ7/00626).
  Tytuł: Peptydy przeciwdrobnoustrojowe – wstępna ocena przydatności w terapii.
  Kierownik projektu: dr hab. n. farm. Katarzyna Greber.
  Termin realizacji: 11.2021 – 11.2022
 • Grant NCN; Konkurs OPUS 16 (2018/31/B/NZ7/02801).
  Tytuł: Badanie interakcji pomiędzy siloksanami (silikonami), a strukturą ludzkiej skóry jak również ocena ich skutków.
  Kierownik projektu: dr hab. n. farm. Krystyna Pieńkowska. Wykonawcy: dr hab. n. farm. Marzena Jamrógiewicz, dr n. farm. Barbara Mikolaszek, mgr farm. Dagmara Bazar.
  Termin realizacji: 2019-2022
 • Grant NCN; Konkurs OPUS 15 (2018/29/B/NZ7/01111).
  Tytuł: Analiza porównawcza właściwości strukturalnych i dyfuzyjnych adhezyjnych nośników polimerowych stosowanych w plastrach leczniczych na skórę.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska (Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej). Wykonawcy: dr hab. n. farm. Marzena Jamrógiewicz, dr hab. n. farm. Krystyna Pieńkowska.
  Termin realizacji: 2019-2022
 • Grant NCN; Konkurs OPUS 15 (2018/29/B/NZ7/00533).
  Tytuł: Dwufunkcyjne kompozyty krzemionkowe dla tkanki kostnej – potencjalne znaczenie terapeutyczne i regeneracyjne.
  Kierownik projektu: dr hab. n. farm. Magdalena Prokopowicz. Wykonawcy: dr hab. Rafał Sądej, mgr farm. Adrianna Skwira, mgr farm. Adrian Szewczyk.
  Termin realizacji: 2019-2021
 • Grant NCN; Konkurs MINIATURA.
  Tytuł: Badanie możliwości hamowania przemian polimorficznych famotydyny.
  Kierownik projektu: dr hab. n. farm. Marzena Jamrógiewicz.
  Termin realizacji: wrzesień 2018 r

 • Grant NCN; Konkurs ETIUDA (2015/16/T/NZ7/00019).
  Tytuł: Badania preformulacyjne nad amorficznymi stałymi rozproszeniami tadalafilu w matrycach polimerów.
  Kierownik projektu: mgr farm. Kamil Włodarski.
  Termin realizacji: 2015-2016 r.

 • Grant NCN; Konkurs OPUS 6 (2013/11/B/N27/02076).
  Tytuł: Badanie zdolności penetracji i przenikania niskocząsteczkowych polisiloksanów (silikonów) przez skórę ludzką.
  Kierownik projektu: dr hab. n. farm. Krystyna Pieńkowska. Wykonawcy: dr hab. n. farm. Marzena Jamrógiewicz, mgr farm. Dominika Krenczkowska
  Termin realizacji: 2014 – 2017


 • Grant NCN; Konkurs OPUS 4 (2012/07/B/NZ7/04385).
  Tytuł: Otrzymywanie i ocena fizykochemiczna mezoporowanych matryc tlenowych jako nośników w modelu implantu do kości o celowanym-kontrolowanym uwalnianiu chlorowodorku doksorubicyny i metronidazolu.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki. Główni wykonawcy: dr hab. n. farm. Magdalena Prokopowicz, dr n. chem. Katarzyna Czarnobaj.
  Termin realizacji: 2013- 2016

 • PROJEKT BADAWCZY WŁASNY (nr N N405 024440, G-861)
  Tytuł: Zastosowanie metody zol-żel do otrzymywania bioaktywnych kompozytów żeli krzemionkowych z substancją przeciwnowotworową o potencjalnym wykorzystaniu jako dodatki wszczepów do chorobowo zmienionej tkanki kostnej.
  Kierownik projektu: dr inż. n. chem. Magdalena Prokopowicz.
  Termin realizacji: 17.05.2011 – 16.11.2013

 • PROJEKT BADAWCZY PROMOTORSKI (G-88).
  Tytuł: Synteza i badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych surfaktantów opartych na lipopeptydach.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Wojciech Łukasiak.

Prace własne:

 • ZADANIE BADAWCZE (MN-19) pt. Ocena wpływu lepkości lepiszcza na właściwości peletek z mezoporowatych materiałów krzemionkowych.
  Kierownik pracy: mgr farm. Adrian Szewczyk pod kierunkiem dr hab. n farm. Magdaleny Prokopowicz

 • ZADANIE BADAWCZE (MN-19) pt. Synteza, badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i biologiczne dwufunkcyjnych kompozytów jako potencjalnych nośników leków.
  Kierownik pracy: mgr farm. Adrianna Skwira pod kierunkiem dr hab. n farm. Magdaleny Prokopowicz

 • ZADANIE BADAWCZE (MN-19) pt. Ocena potencjału nowoczesnych technik analitycznych: różnicowej kalorymetrii skaningowej oraz metody transmisyjnej promieniowania lasera w badaniu skutków
  interakcji pomiędzy siloksanami, a składnikami budulcowymi warstwy rogowej naskórka.
  Kierownik pracy: mgr farm. Dagmara Bazar pod kierunkiem dr hab. n farm. Krystyny Pieńkowskiej

 • ZADANIE BADAWCZE (MN-19) pt. Testowanie możliwości wykorzystania mikroskopii
  holograficznej w badaniach skóry ludzkiej.
  Kierownik pracy: mgr farm. Dominika Krenczkowska pod kierunkiem dr hab. n farm. Krystyny Pieńkowskiej

 • ZADANIE BADAWCZE (MN-19) pt. Badanie stabilności fizycznej i chemicznej wybranych substancji leczniczych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
  Kierownik pracy: mgr farm. Karolina Milewska pod kierunkiem dr hab. n farm. Marzeny Jamrógiewicz

 • ZADANIE BADAWCZE (MN-19) pt. Wyznaczanie podstawowych charakterystyk luminescencji dla iwabradyny i jej pochodnych.
  Kierownik pracy: mgr Piotr Pikul

 • ZADANIE BADAWCZE (MN-18) pt. Wykorzystanie spektroskopii w zakresie bliskiej podczerwieni do badania zmian fotochemicznych substancji leczniczych.
  Kierownik pracy: dr hab. n farm. Marzena Jamrógiewicz

 • ZADANIE BADAWCZE (MN-26) pt. Badania właściwości emulgujących lipopeptydowych surfaktantów kationowych.
  Kierownik pracy: dr Katarzyna Greber

Aktualizacja strony: 14.11.2023
Dagmara Bazar