Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Bromatologii

Katedra i Zakład Bromatologii

Wydział Farmaceutyczny

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Monografie książkowe

1. Nriagu J., Pacyna J., Szefer P., Markert B., Wünschmann S., Namiesnik J. – Eds. (2012). Heavy Metals in the Environment – Selected Papers from the 15 th ICHMET Conference, Maralte BV, The Netherlands, 376 pp.

2. Albaiges J., Bebianno M.J., Camphuysen K., Cronin M., de Leeuw J., Gabrielsen G.W., Hutchinson T., Hylland K., Janssen K., Jansson B., Jenssen B.M. Roose P., Schulz-Bull, Szefer P. (2011). Monitoring Chemical Pollution in Europe’s Seas – Programmes, Practices and Priorities for Research. Position Paper 16, Marine Board, European Science Foundation, Ostend, Belgium, 108 pp.

3. Namieśnik J., Szefer P. – Eds. (2010). Analytical Measurements in Aquatic Environments, Taylor & Francis Group, LLC, 503 pp.

4. Szefer P., Nriagu J. – Eds. (2007) Mineral Components in Foods, CRC Press – Taylor & Francis, FL, 480 pp.

5. Szefer P. (2002). Metals, Metalloids and Radionuclides in the Baltic Sea Ecosystem, Elsevier Science B.V., Amsterdam, 764 pp.

Wybrane woluminy okolicznościowe

Millward G., Poutanen E.-L., Szefer P. (2004). Editorial. Estuaries and other brackish areas – pollution barriers or sources to the sea? Mar. Pollut. Bull., Pergamon-Elsevier. Special Issue, 49 (3) 147.

Szefer P., Glasby G. P. – Guest Editors (1998). Geochemical investigations of the Baltic Sea and surrounding areas. Applied Geochemistry. Pergamon – Elsevier Science Ltd. Special Issue, Vol. 13 (No. 3), 285-413.

Wybrane rozdziały książkowe (od 2000 r.)
1. Grembecka M. (2023). The role of mineral components. Chemical and functional properties of food components, (Ed. by Hanna Staroszczyk, Zdzisław E. Sikorski), 4th ed., Taylor ® Francis Group, 73-104

2. Konieczka P., Rutkowska M., Misztal-Szkudlińska M., Szefer P. (2020). Rtęć w organizmach żywych – źródła i formy występowania, bioakumulacja, metody oznaczania. Bioanalityka w nauce i życiu. T. 2. Nowe strategie analityczne i rozwiązania aparaturowe, (Red. nauk. Irena Baranowska, Bogusław Buszewski), Wyd. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, s. 747-757

3. Grembecka M. (2019). Sugar alcohols. Encyclopedia of analytical science, (Ed. by Paul Worsfold, Colin Poole, Alan Townshend, Manuel Miró), 3rd ed., Elsevier Ltd., pp. 290-299

4. Grembecka M. (2019). Sugar alcohols. Encyclopedia of food chemistry, (Eds. Laurence Melton, Fereidoon Shahidi, Peter Varelis), Elsevier, Amsterdam, pp. 265-275

5. Markert B., Kim E.S., Fränzle S., Wünschmann S., Wang M., Djingova R., Aničić Urošević M., Liu S., Hillman J., Diatta J.B., Lahiri S., Suchara I., Szefer P., Tabors G., Rinklebe J., Loppi S., Harmens H., Hooda P., Wacławek M., Tack F., Gorelova Sv., Knox A., Pacyna J., Baydoun E., Frontasyeva M., Badran A., Lux A., De Marco S., Meers E., Kłos A., Nriagu J. (2019). Teaching Green Analytical Chemistry on the example of bioindication and biomonitoring (B & B) technologies. Green Analytical Chemistry : past, present and perspectives (Eds. Justyna Płotka-Wasylka, Jacek Namieśnik), Springer, Singapore, pp. 19-43

6. Grembecka M. (2016). Sugar alcohols as sugar substitutes in food industry. Sweeteners: pharmacology, biotechnology, and applications (Ed. Jean-Michel Mérillon, Kishan Gopal Ramawat), 2 ed., Springer, Cham, pp. 547-573

7. Grembecka M., Szefer P. (2016). Elemental trace analysis in studies of food products, w: Handbook of Trace Analysis – Fundamentals and Applications (Ed. I. Baranowska), Springer, Cham, Chap. 9, 203-239.

8. Grembecka M. (2016). Sugar alcohols as sugar substitutes in food industry. Sweeteners (Ed. Jean-Michel Merillon, Kishan Gopal Ramawat), Springer, Berlin, pp. 1-27

9. Szefer P. (2015). Składniki mineralne – ich niezbędność fizjologiczna, zagrożenia toksykologiczne oraz rola w żywności, w: Chemia Żywności. Chemiczne, technologiczne i biologiczne właściwości składników żywności. (Red. Sikorski Z. E., Staroszczyk H.), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, rozdz. 4., s.53-86

10. Szefer P. (2013). Coastal water : pollution. Encyclopedia of environmental management. (Ed. by Sven Erik Jorgensen), CRC Press Taylor & Francis, pp. 489-501

11. Misztal-Szkudlińska M., Szefer P., Konieczka P., Namieśnik J. (2013). Rtęć w tkankach miękkich kormorana Phalacrocorax carbo (L. 1758) odbywającego lęgi nad Zalewem Wiślanym. Rtęć w środowisku: identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka (Red. Lucyna Falkowska), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 147-154

12. Szefer P. (2013). Coastal water – pollution, w: Encyclopedia of Environmental Managament (Ed. S.E. Jorgensen), pp. 491-503. Taylor & Francis Group, LLC, New York, USA.

13. Lebiedzinska A., Marszałł M. (2013). Analytical trends in the simultaneous determination of vitamins B1, B6 and B12 in food products and dietary supplements, in: B Vitamins: Chemistry, Analysis, Function and Effects (Eds. Victor Preedy), RSC Publishing, London Chap. 14, pp. 195-209.

14. Grembecka M., Szefer P. (2013). Analiza śladowa w badaniach produktów żywnościowych, w: Analiza Śladowa – Zastosowania (Red. Baranowska I.), Malamut, Warszawa, Rozdz. 2.3, 246-285.

15. Grembecka M., Szefer P. (2012). Metals and metalloids in foods – essentiality, toxicity, applicability, w: Food Quality: Control, Analysis and Consumer Concerns (Eds. D.A. Medina, A.M. Laine). Nova Science Publishers, Inc., USA, Chap. 1, pp. 1-60.

16. Capar S.G., Szefer P. (2012). Determination and speciation of trace elements in foods, w: Methods of Analysis of Food Components and Additives (Ed. S. Otles), Second Edition, CRC Press – Taylor & Francis Group, Boca Raton, Chap. 8, 165-210.

17. Lebiedzińska A., Czaja J.,Kowalska J. (2012). Środowiskowe czynniki rozwoju przewlekłych chorób niezakaźnych wyzwaniem dla ośrodków wellness & SPA, w: Promocja zdrowia wyzwaniem XXI w. (Red. Tracz W. i Kasperczyka T.), Wydawnictwo Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, Kraków, 184-192.

18. Szefer P. (2011). The effect of pollution on the Baltic Sea organisms, w: Geochemistry of Baltic Sea Surface Sediments (Ed. Sz. Uścinowicz), Polish Geological Institute – National Research Institute, Warsaw, Chap. 14, 346-348.

19. Szefer P. (2011). Wpływ zanieczyszczeń na organizmy bytujące w Bałtyku, w: Geochemia Osadów Powierzchniowych Morza Bałtyckiego (Red. Uścinowicz Sz.), Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Rozdz. 14, 346-349.

20. Uścinowicz Sz., Szefer P., Sokołowski K. (2011). Trace elements in the Baltic Sea sediments, w: Geochemistry of Baltic Sea Surface Sediments (Ed. Sz. Uścinowicz), Polish Geological Institute – National Research Institute, Warsaw, Chap. 8, 214-274.

21. Uścinowicz Sz., Szefer P., Sokołowski K. (2011). Pierwiastki śladowe w osadach Morza Bałtyckiego, w: Geochemia Osadów Powierzchniowych Morza Bałtyckiego (Red. Uścinowicz Sz.), Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Rozdz. 8, 214-274.

22. Misztal-Szkudlińska M., Konieczka P., Namieśnik J., Szefer P. (2010). Rtęć w rozwoju osobniczym kormorana czarnego oraz jej biomagnifikacja w odniesieniu do ryb w ekosystemie Zalewu Wiślanego, w: Rtęć w Środowisku – Identyfikacja Zagrożeń dla Zdrowia Człowieka (Red. Falkowska L.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 103-108.

23. Namieśnik J., Szefer P. (2010). Preparation of samples for analysis – the key to analytical success, w: Analytical Measurements in Aquatic Environments, (Eds. Namieśnik J., Szefer P.), Taylor & Francis Group, LLC, Chap. 19, pp. 431-474.

24. Szefer P., Żbikowski R. (2010). Metale śladowe, w: Fizyczne, Biologiczne i Chemiczne Badania Morskich Osadów Dennych (Red. Bolałek J.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Rozdz. 10, 357-383.

25. Lebiedzińska A., Bierzyńska N., Lemańska M., Jankowska A., Smiatacz T., Szefer P. (2010). Nutrient intake and estimation of BMI in HIV-infected patients, in: Public health in education (Ed. Kubińska Z.), Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, 243-253.

26. Lebiedzińska A., Najmowicz M., Hinc A., Szefer P. (2010). Vitamin C diet supplementation among adults, in: Environmental determinants of man’s health (Ed. Borzęcki A.), Lublin, 133-144.

27. Grembecka M., Szefer P. (2008). Chemometria w badaniu żywności, w: Chemometria w Analityce – Wybrane Zagadnienia (Red. Zuba D., Parczewski A.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków, 253-279.

28. Lebiedzińska A., Czaja J., Szefer P. (2008). Węglowodany – składniki diety podsycające epidemię otyłości, w: Aktywność Fizyczna a Otyłość – Profilaktyka, Psychika, Estetyka (Red. Czaplicki Z., Górska A., Podhajna E.), Wydawnictwo Enea Communication, Toruń, 2008.

29. Szefer P. (2008). Autor wybranych haseł w: Leksykon Nauki o Żywności i Żywieniu Człowieka oraz Polsko-Angielski Słownik Terminów (Red. Lewicki P.P.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 521 str.

30. Szefer P. (2007). Chemometric techniques in analytical evaluation of food quality, in: Mineral Components in Foods (Eds. Szefer P., Nriagu J.), CRC Press – Taylor & Francis, FL, Chap. 4, pp. 69-121.

31. Szefer P., Grembecka M. (2007). Mineral components in foods of animal origin and honey, in: Mineral Components in Foods (Eds. Szefer P., Nriagu J.), CRC Press – Taylor & Francis, FL, Chap. 6, pp. 163-229.

32. Szefer P., Grembecka M. (2007). Mineral components in food crops, beverages, luxury food, spices, and dietary food, in: Mineral Components in Foods (Eds. Szefer P., Nriagu J.), CRC Press – Taylor & Francis, FL, Chap. 7, pp. 231-322.

33. Capar S.G., Szefer P. (2005). Determination and speciation of trace elements in foods, w: Methods of Analysis of Food Components and Additives (Ed. S. Otles), Taylor & Francis CRC Press LLC, Boca Raton, Florida, Chap. 6, 111-158.

34. Szefer P. (2003). Application of chemometric techniques in analytical evaluation of biological and environmental samples, w: New Horizons and Challenges in Environmental Analysis and Monitoring (Eds. J. Namieśnik, W. Chrzanowski, P. Żmijewska), CEEAM, Gdańsk, Chap. 18, pp. 355-388.

35. Falandysz, J., Trzosińska A., Szefer P., Warzocha J., Draganik B. (2000). The Baltic Sea, in: Seas at the Millennium: An Environmental Evaluation, Vol. I: Europe, The Americas and West Africa (ed. C.R.C. Sheppard), Pergamon, Elsevier, Chap. 7, pp. 99-120

Skrypty

Lebiedzińska A., Szefer P. (Red.) (2009). Żywność – Żywienie – Zdrowie. Bromatologiczna ocena jakości żywności i wybrane elementy z żywienia człowieka. Wydawnictwo GUMed, 277 stron.

Rozprawa habilitacyjna

Grembecka M. (2016). Naturalne i syntetyczne substancje słodzące w diecie współczesnego człowieka – ocena analityczna i bromatologiczna: rozprawa habilitacyjna. Gdański Uniwersytet Medyczny.

Lebiedzińska A. (2007). Ocena żywności jako elementu środowiska człowieka w oparciu o badania zawartości witamin grupy B – implikacje analityczne: rozprawa habilitacyjna. Akademia Medyczna w Gdańsku.

Najważniejsze publikacje:

 1. Kadac-Czapska K., Jutrzenka Trzebiatowska P., Mazurkiewicz M., Kowalczyk P., Knez E., Behrendt M., Mahlik S., Zaleska-Medynska A., Grembecka M. (2024). Isolation and identification of microplastics in infant formulas – A potential health risk for children. Food Chem., 440, 1-10.
 2. Kadac-Czapska K., Rutkowska M., Knez E., Konieczka P., Grembecka M. (2024). Non-carcinogenic human risk assessment of the consumption of infant formulas contaminated with total and organic mercury. J. Food Compos. Anal., 125, 1-14.
 3. Kadac-Czapska K., Jutrzenka Trzebiatowska P., Knez E., Zaleska-Medynska A., Grembecka M. (2023). Microplastics in food – a critical approach to definition, sample preparation and characterisation. Fodd Chem., 418, 1-17.
 4. Brzezińska-Rojek J., Sagatovych S., Malinowska P., Gadaj K., Prokopowicz M., Grembecka M. (2023). Antioxidant capacity, nitrite and nitrate content in beetroot-based dietary supplements. Foods, 12, 1-20.
 5. Knez E., Kadac-Czapska K., Grembecka M. (2023). Fermented vegetables and legumes vs. lifestyle diseases: microbiota and more. Life (Basel), 13, 1-19.
 6. Knez E., Kadac-Czapska K., Grembecka M. (2023). Effect of fermentation on the nutritional quality of the selected vegetables and legumes and their health effects. Life (Basel), 13, 1-24.
 7. Kadac-Czapska K., Knez E. Gierszewska M., Olewnik-Kruszkowska E., GrembeckaM. (2023). Microplastics derived from food packaging waste – their origin and health risks. Materials, 16, 1-32.
 8. Kimel K., Godlewska S., Gleńsk M., Gobis K., Ośko J., Grembecka M., Krauze-Baranowska M. (2023). LC-MS/MS evaluation of pyrrolizidine alkaloids profile in relation to safety of comfrey roots and laves from Polish sources. Molecules, 28, 1-16.
 9. Adamczuk N., Ośko J., Grembecka M., Konieczyński P., Migas P., Orzeł A., Baj-Wójtowicz B., Krauze-Baranowska M. (2023). Evaluation of the content of micro- and macroelements in raspberries depending on the species, cultivar variety, and geographical environment. Nutrients, 15, 1-19.
 10. Ośko J., Pierlejewska W., Grembecka M. (2023). Comparison of the potential relative bioaccessibility of zinc supplements – in vitro studies. Nutrients, 15, 1-14.
 11. Szewczyk A., Brzezińska-Rojek J., Ośko J., Majda D., Prokopowicz M., Grembecka M. (2022). Antioxidant-loaded mesoporous silica – an evaluation of the physicochemical properties. Antioxidants, 11, 1-17.
 12. Rutkowska M., Falandysz J., Saba M. , Szefer P., Misztal-Szkudlińska M., Konieczka P. (2022). A method for the analysis of methylmercury and total Hg in fungal matrices. Appl. Microbiol. Biotechnol., 106, 5261-5272.
 13. Grembecka M., Szefer P. (2022). Elemental profiles of legumes and seeds in view of chemometric approach. Appl. Sci. 12, 1-16.
 14. Ośko J., Szewczyk A., Berk P., Prokopowicz M., Grembecka M. (2022). 4. Assessment of the mineral composition and the selected physicochemical parameters of dietary supplements containing green tea extracts. Foods, 11, 1-24.
 15. Knez E., Kadac-Czapska K., Dmochowska-Ślęzak K., Grembecka M. (2022). Root vegetables – composition, health effects, and contaminants. Int. J. Environ. Res. Public Health, 19, 1-25.
 16. Brzezińska-Rojek J., Rutkowska M., Ośko J., Konieczka P., Prokopowicz M., Grembecka M.(2022). Mercury content in beetroot and beetroot-based dietary supplements. J. Food Compos. Anal., 114, 1-10.
 17. Brzezińska-Rojek J., Rutkowska M., Brzezicha J., Konieczka P., Prokopowicz M., Grembecka M. (2022). Mineral composition of dietary supplements – analytical and chemometric approach. Nutrients 14, 1-25.
 18. Brzezicha J., Błażejewicz D., Brzezińska J., Grembecka M. (2021). Green coffee VS dietary supplements: A comparative analysis of bioactive compounds and antioxidant activity. Food Chem. Toxicol., 155, 1-12.
 19. Brzezińska J., Szewczyk A., Brzezicha J., Prokopowicz M., Grembecka M. (2021). Evaluation of physicochemical properties of beetroot-based dietary supplements. Foods. 10, 1-16.
 20. Markert B., Abdallah N., Aksoy A., Ammari T., Arias A., Azaizeh H., Badran A., Baltrėnaitė E., Baydoun E., Bernstein N., Canha N., Chudzinska E., Delakowitz B., Diatta J., Djingova R., El-Sheik O., Fargasova A., Figueiredo A. M., Fränzle S., Frontesyeva M., Ghafari Z., Golan A., Gorelova S., Greger M., Harmens H., Hillman J., Hooda P., Jayasekera R., Kidd P., Kim E.S., Loppi S., Lahiri S., Liu S., Lux A., Ma L., Marcovecchio J., Meers E., Mench M., Michalke B., Mowafaq M., Namiesnik J., Nriagu J., Öztürk M., Pacyna J., Pehkonen S., Renella G., Rinklebe J., Robinson B., Saiki M., Szefer P., Tabors G., Tack F., Suchara I., Vangronsveld J., Vasconcellos M., Wang M., Waclawek M., Wolterbeek B., Wünschmann S., Zechmeister H. (2020). Information gain in environmental monitoring through bioindication and biomonitoring methods (“B & B technologies”) and phytoremediation processes – with special reference to the Biological System of Chemical Elements (BSCE) under specific consideration of Lithium. Bioact. Compd. Health Dis. 3, 214-250.
 21. Misztal-Szkudlińska M., Sadokierski A., Szefer P., Brzezicha-CirockaJ., Brzezińska J., Grembecka M. (2020). Ocena częstości spożycia wybranych produktów spożywczych zalecanych w zapobieganiu osteoporozie przez studentów gdańskich uczelni. Bromat. Chem. Toksykol. 53, 36-40.
 22. Brzezińska J., Brzezicha-Cirocka J., Misztal-Szkudlińska M., Szefer P., Grembecka M. (2020). Beta vulgaris L. jako bogate źródło substancji o charakterze prozdrowotnym. Bromat. Chem. Toksykol. 53, 57-65.
 23. Brzezicha-Cirocka J., Błażejewicz D., Bąk P., BrzezińskaJ., Misztal-SzkudlińskaM., SzeferP., Grembecka M. (2020). Ocena wybranych suplementów diety zawierających ekstrakty z zielonej herbaty oraz zielonej kawy. Bromat. Chem. Toksykol. 53, 30-35.
 24. Lebiedzińska A., Stachowicz M., Bochenek M., Brzezicha-Cirocka J., Kaźmierczak-Siedlecka K., Kosińska B., Czaja J., Karczewski J.K. (2019). Oszacowanie zawartości witaminy D w dietach sportowców i aktywnych fizycznie studentów. Bromat. Chem. Toksykol. 52, 227-232.
 25. Kotłowska A., Szefer P. (2019). Recent advances and challenges in steroid metabolomics for biomarker discovery. Curr. Med. Chem. 26, 29-45.
 26. Brzezicha-Cirocka J., Grembecka M., Grochowska I., Falandysz J., Szefer P. (2019). Elemental composition of selected species of mushrooms based on a chemometric evaluation. Ecotox. Environ. Safe. 173, 353-365.
 27. Lebiedzińska A., Maksymowicz-Jaroszuk J., Grzeszczuk A., Petrykowska K., Jankowska M., Smiatacz T., Szefer P., Karczewski J.K. (2018). Ocena zawartości cynku w dietach pacjentów HIV-zależnych z Białegostoku i Gdańska. Bromat. Chem. Toksykol. 2, 99-103.
 28. Stachowicz M., Brzezicha-Cirocka J., Bochenek M., Grabowska M., Lebiedzińska A. (2018). Ocena zawartości witaminy B3 w napojach kokosowych. Bromat. Chem. Toksykol. 1, 47-51.
 29. Lebiedzińska A., Majewski M., Waszkiewicz M., Maksymowicz-Jaroszuk J., Grzeszczuk A., Bierzyńska N., Lemańska M., Jankowska M., Smiatacz T., Szefer P., Karczewski K.J. (2018). Nutritional status, morphological and biochemical blood parameters in HIV-positive adults from nothern Poland. J. Elem. 23, 927-946.
 30. Narkowicz S., Jaszczak E., Polkowska Ż., Kiełbratowska B., Kotłowska A., Namieśnik J. (2018). Determination of thiocyanate as a biomarker of tobacco smoke constituents in selected biological materials of human origin. Biomed Chromatogr. 32, 1-8.
 31. Lebiedzińska A., Marszałł M.L., Grembecka M., Czaja J., Szefer P., Kuta J., Garabato B.D., Kozłowski P.M. (2018). Detection of B6 vitamers in grain products: experimental and computational studies. Food Anal. Methods 11, 725-732.
 32. Miller N.A., Deb A., Alonso-Mori R., Garabato B.D., Glownia J.M., Kiefer L.M., Koralek J., Sikorski M., Spears K.G., Wiley T.E., Zhu D., Kozłowski P.M., Kubarych K.J., Penner-Hahn J.E., Sension R.J. (2017). Polarized XANES monitors femtosecond structural evolution of photoexcited vitamin B12. J. Am. Chem. Soc. 139, 1894-1899.
 33. Zhang W., Haddad A.Z., Garabato B.D., Kozłowski P.M., Buchanan R.M., Grapperhaus C.A. (2017). Translation of ligand-centered hydrogen evolution reaction activity and mechanism of a rhenium-thiolate from solution to modified electrodes: a cmbined experimental and density functional theory study. Inord. Chem. 56, 2177-2187.
 34. Kumar M., Kozłowski P.M. (2017). Electronic and structural properties of co(I)alamin: ramifications for B12-dependent processes. Coord. Chem. Rev. 333, 71-81.
 35. Stachowicz M., Grabowska M., Lebiedzińska A. (2017). Napoje kokosowe versus mleko krowie. Bromat. Chem. Toksykol. 4, 300-304.
 36. Formela A., Stachowicz M., Lebiedzińska A. (2017). Właściwości i perspektywa zastosowania kannabinoidów jako substancji leczniczych: szanse i zagrożenia. Bromat. Chem. Toksykol. 50, 184-189.
 37. Majewski M., Kucharczyk E., Kask W., Lisieska-Żołnierczyk S., Lebiedzińska A. (2017). Assessment of a threat of hypomagnesemia in patients with cancer, based on pateints’ medication record and dietary questionnaire. J. Elem. 22, 969-983.
 38. Piróg M., Lebiedzińska A. (2017). Probiotyki – bakterie wspomagające nasze zdrowie. Nauka i Praktyka. Czasopismo Aptekarskie 2, 30-33.
 39. Kotłowska A., Puzyn T., Sworczak K., Stepnowski P., Szefer P. (2017). Metabolomic biomarkers in urine of cushing’s syndrome patients. Int. J. Mol. Sci. 18, 1-15.
 40. Brzezicha-Cirocka J., Grembecka M., Ciesielski T., Flaten T.P., Szefer P. (2017). Evaluation of macro- and microelement levels in black tea in view of its geographical origin. Biol. Trace Elem. Res. 176, 429-441.
 41. Brzezicha-Cirocka J., Mędyk M., Falandysz J., Szefer P. (2017). Bio- and toxic elements in edible wild mushrooms from two regions of potentially different environmental conditions in eastern Poland. Environ. Sci. Pollut. Res. 23, 21517–21522.
 42. Demissie T.B., Garabato B.D., Ruund K., Kozlowski P.M. (2016). Mercury methylation by cobalt corrinoids: relativistic effects dictate
  the reaction mechanism. Angew. Chem. Int. Ed. 55:11503–11506.
 43. Haddad A.Z., Garabato B.D., Kozlowski P.M., Buchanan R.M., Grapperhaus C.A. (2016). Beyond metal-hydrides: non-transition-metal and metal-free ligand-centered electrocatalytic hydrogen evolution and hydrogen oxidation. J. Am. Chem. Soc. 138, 7844-7847.
 44. Stachowicz M., Lebiedzińska A. (2016). The effect of diet components on the level of cortisol. Eur. Food Res. Technol. 242:2001–2009.
 45. Brzezicha-Cirocka J., Grembecka M., Szefer P. (2016). Monitoring of essential and heavy metals in green tea from different geographical origins. Environ. Monit. Assess. 188, 1-11.
 46. Brzezicha-Cirocka J., Grembecka M., Szefer P. (2016). Analytical assessment of bio- and toxic elements distribution in Pu-erh and fruit teas in view of chemometric approach. Biol. Trace Elem. Res. 174:240-250.
 47. Brzezicha-Cirocka J., Grembecka M., Szefer P. (2016). Oxalate, magnesium and calcium content in selected kinds of tea: impact on human health. Eur. Food Res. Technol. 242, 383-389.
 48. Andruniów T., Lodowski P., Garabato B.D., Jaworska M., Kozlowski P.M. (2016). The role of spin-orbit coupling in the photolysis of methylcobalamin. J. Chem. Phys. 144 (http://dx.doi.org/10.1063/1.4943184).
 49. Wiley T. E. , Miller W.E., Miller N.A., Sension R.J., Lodowski P., Jaworska M., Kozlowski P.M. (2016). Photostability of hydroxocobalamin : ultrafast excited state dynamics and computational studies. J. Phys. Chem. Lett. 7, 143-147.
 50. Garabato B.D., Kumar N., Lodowski P., Jaworska M., Kozlowski P.M. (2016). Electronically excited states of cob(II)alamin: insights from CASSCF/XMCQDPT2 and TD-DFT calculations. Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 4513-4526.
 51. Kozlowski P.M., Garabato B.D., Lodowski P., Jaworska M. (2016). Photolytic properties of cobalamins: a theoretical perspective. Dalton Trans. 45, 4457-4470.
 52. Garabato B.D., Lodowski P., Jaworska M., Kozlowski P.M. (2016). Mechanism of Co-C photodissociation in adenosylcobalamin. Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 19070-19082.
 53. Grembecka M., Brodzik K., Hryniewiecka A., Mróz M., Szelążek A., Lebiedzińska A., Szefer P. (2016). “Cukry dodane” w wybranych produktach spożywczych – Ocena analityczna i bromatologiczna. Bromat. Chem. Toksykol. 49, 287-290.
 54. Misztal-Szkudlińska M., Tkaczyk N., Chełmieniewicz A., Szefer P. (2016). Ocena zawartości sodu i potasu w gotowych produktach spożywczych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Bromat. Chem. Toksykol. 49, 365-368.
 55. Czaja J., Knyszewski K., Martyniuk N., Michalska A., Szefer P., Lebiedzińska A. (2016). Zawartość witaminy B6 w wybranych suplementach diety i preparatach leczniczych. Bromat. Chem. Toksykol. 49, 257-260.
 56. Brzezicha-Cirocka J., Grembecka M., Szefer P. (2016). Herbata jako źródło manganu w codziennej diecie człowieka. Bromat. Chem. Toksykol. 49, 234-237.
 57. Knyszewski K., Czapiewska M., Kaźmierczak K., Lebiedzińska A. (2016). Wpływ stylu życia współczesnego człowieka na rozwój chorób układu krążenia. Bromat. Chem. Toksykol. 49, 107-113.
 58. Stachowicz M., Lebiedzińska A. (2016). The role of vitamin D in health preservation and exertional capacity of athletes. Postępy Hig. Med. Dosw. 70, 673-643.
 59. Kuchta A., Lebiedzińska A., Fijałkowski M., Gałąska R., Kreft E., Totoń M., Czaja K., Kozłowska A., Ćwiklińska A., Kortas-Stempak B., Strzelecki A, Gliwińska A., Dąbkowski K., Jankowski M. (2016). Impact of plant-based diet on lipid risk factors for atherosclerosis. Cardiol. J. 23, 141-148.
 60. Kuchta A., Lebiedzińska A., Fijałkowski M., Gałąska R., Kreft E., Totoń M., Czaja K., Kozłowska A., Ćwiklińska A., Kortas-Stempak B., Strzelecki A, Gliwińska A., Dąbkowski K., Jankowski M. (2016). Response to the letter regarding the article: “Impact of plant-based diet on lipid risk factors for atherosclerosis”. Cardiol. J. 23, 587.
 61. Lebiedzińska A., Brzezicha-Cirocka J., Misztal-Szkudlińska M., Owerczuk E., Grembecka M., Szefer P. (2016). Ocena zawartości witaminy B2 i żelaza w produktach bezglutenowych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Probl. Hig. Epidemiol. 97, 143-145.
 62. Piróg M., Joskowska M., Lebiedzińska A. (2016). Ocena zawartości witaminy B2 w wybranych produktach mleczarskich. Bromat. Chem. Toksykol. 49, 52-56.
 63. Majewski M., Kozłowska A., Thoene M., Lebiedzińska A. (2016). Variations of niacin content with regard to carbohydrates in energy-rich diets of elite European athletes and their relation with dietary RDA. J. Elementol. 21, 745-­755.
 64. Stachowicz M.A., Lebiedzińska A. (2015). Dieta a testosteron w organizmie sportowca. Bromat.Chem.Toksykol. 48, 88 – 96.
 65. Jaroszyńska-Wolińska J., Garabato B.D., Alam J., Reza A., Kozlowski P.M. (2015). Structural and electronic properties of an [(Al2O3)4]+ cluster. J. Mol. Model. DOI 10.1007/s00894-015-2711-4.
 66. Grembecka M. (2015). Sugar alcohols : their role in the modern world of sweeteners : a review. Eur. Food Res. Technol. 241, 1-14.
 67. Grembecka M. (2015). Ksylitol – rola w diecie oraz profilaktyce i terapii chorób człowieka. Bromat. Chem. Toksykol. 48, 340-343.
 68. Brzezicha-Cirocka J., Lebiedzińska A., Kuchta A., Czaja J., Kamińska M., Szefer P. (2015). Ocena zawartości żelaza, cynku, miedzi i manganu w substytutach mleka stosowanych w żywieniu wegan. Bromat. Chem. Toksykol. 48, 270-273.
 69. Grembecka M. (2015). Natural sweeteners in a human diet. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 3, 195-202.
 70. Ciesielski T., Góral M., Szefer P., Jenssen B.M., Bojanowski R. (2015). 137Cs, 40K and 210Po in marine mammals from the southern Baltic Sea. Mar. Pollut. Bull. 101, 422-428.
 71. Brzezicha-Cirocka J., Grembecka M., Szefer P. (2015). Ocena zawartości wybranych mikropierwiastków w herbatach owocowych. Bromat. Chem. Toksykol. 48, 274 – 277
 72. Misztal-Szkudlińska M., Chełmieniewicz A., Szefer P. (2015). Ocena zawartości wapnia w gotowych produktach spożywczych przeznaczonych dla małych dzieci. Bromat. Chem. Toksykol. 48, 463 – 466.
 73. Majewski M., Lebiedzińska A. (2014). The evaluation of selected shellfish as a source of niacin in nutrition and therapy of modern Human.Pol. Ann. Med. 21, 14-19.
 74. Majewski M., Lebiedzińska A. (2014). Variations of niacin content in saltwater fish and their relation with dietary RDA in Polish subjects grouped by age. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 65, 101-­105.
 75. Grembecka M., Baran P., Błażewicz A., Fijałek Z. Szefer P. (2014). Simultaneous deremination of aspartame, acesulfame-K, saccharin, citric acid and sodium benzoate in various food products using HPLC CAD-UV/DAD. Eur. Food Res. Technol. 238, 357-365.
 76. Grembecka M., Lebiedzińska A., Szefer P. (2014). Simultaneous separation and determination of erythritol, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, fructose, glucose, sucrose and maltose in food products by high performance liquid chromatography coupled to charged aerosol detector. Microchem. J., 117, 77-82.
 77. Grembecka M., Lebiedzińska A., Mróz M., Szefer P. (2013). Ocena zawartości sacharozy i cukrów prostych w wybranych napojach energetyzujących. Probl. Hig. Epidemiol., 94, 339-341.
 78. Włodarski K., Sawicki W., Paluch K.J., Tajber L., Grembecka M., Hawełek Ł., Wojnarowska Z., Grzybowska K., Talik E., Paluch M. (2014). The influence of amorphization methods on the apparent solubility and dissolution rate of tadalafil. Eur. J. Pharm. Sci., 62, 132-140.
 79. Majewski M., Lebiedzińska A. (2013). Ocena wybranych produktów śledziowych jako źródła niacyny w diecie. Bromat. Chem. Toksykol. 46, 485-489.
 80. Szefer P. (2013). Safety assessment of seafood relative to chemical pollutants in European Seas. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 42, 110-118.
 81. Grembecka M., Szefer P. (2013). Comparative assessment of essential and heavy metals in fruits from different geographical origins. Environ. Monit. Assess. 185, 9139–9160.
 82. Grembecka M., Szefer P. (2013). Evaluation of bee honeys quality based on their mineral composition using multivariate techniques. Environ. Monit. Assess. 185, 4033-4047.
 83. Misztal-Szkudlińska M., Szefer P., Konieczka P., Namieśnik J. (2012). Mercury in different feather types from Great Cormorants (Phalacrocorax carbo L.) inhabiting the Vistula Lagoon ecosystem in Poland. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 89, 841-844.
 84. Kotłowska A. (2012). Application of steroid hormone metabolomics in search of biomarkers in clinical research. Drug Dev. Res. 73, 381-389.
 85. Mrozik W., Kotłowska A., Kamysz W., Stepnowski P.(2012). Sorption of ionic liquids onto soils: Experimental and chemometric studies. Chemosphere 88, 1202-1207.
 86. Grembecka M., Szefer P. (2012). Simultaneous determination of caffeine and aspartame in diet supplements and non-alcoholic beverages using Liquid-Chromatography coupled to Corona CAD and UV-DAD detectors. Food Anal. Methods 5, 1010-1017.
 87. Falandysz J., Kojta A., Jarzyńska G., Kowalewska I., Dryżałowska A., Zakrzewska A., Drewnowska M., Wydmańska D., Szefer P., Kannan K. (2012). Mercury in Bay Bolete (Xerocomus badius): bioconcentration by fungus and assessment of element intake by humans eating fruiting bodies. Food Addit. Contam. 29, 951-961.
 88. Namieśnik J., Szefer P., Moncheva S., Ham K.-S., Kang S.-G., Arancibia-Avila P., Toledo F., Goshev I., Gorinstein S. (2012). Characterization of Rapana thomasiana as an indicator of environmental quality of the Black Sea coast of Bulgaria. Environ. Technol. 33, 201-209.
 89. Grembecka M., Szefer P. (2012). Differentiation of confectionery products based on mineral composition. Food Anal. Methods 5, 250-259.
 90. Czaja J., Lebiedzińska A., Panasiuk K., Dawidowska A., Szefer P. (2011). Stopień odżywienia a aktywność fizyczna mieszkańców Pomorza. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 62, 53-57.
 91. Czaja J., Lebiedzińska A., Marszałł M., Szefer P. (2011). Evaluation for magnesium and vitamin B6 supplementation among Polish elite athletes. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 62, 413-418.
 92. Kotłowska A., Sworczak K., Stepnowski P. (2011). Urine metabolomics analysis for adrenal incidentaloma activity detection and biomarker discovery. J. Chromatogr. B, 879: 359-363.
 93. Misztal-Szkudlińska M., Szefer P., Konieczka P., Namieśnik J. (2011). Biomagnification of mercury in trophic relation of Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) and fish in the Vistula Lagoon, Poland. Environ. Monit. Assess. 176, 439-449.
 94. Grembecka M., Mielczarek A., Szefer P. (2011). Jakość makaronów w świetle ich składu pierwiastkowego. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 62, 295-299.
 95. Namieśnik J., Szefer P., Sliwka-Kaszynska M., Moncheva S., Arancibia-Avila, Toledo F., Ham K.-S., Kang S.-G., Gorinstein S. (2010). Determination of PAHs, PCBs, minerals, trace elements, and fatty acids in Rapana thomasiana as an indication of pollution. J. of AOAC Intern. 93, 1600-1608.
 96. Konieczka P., Misztal-Szkudlińska M., Namieśnik J., Szefer P. (2010). Validation of CV-AAS technique for the determination of total mercury in samples of fish and sea birds tissues. Polish J. Environ. Stud. 19, 931-936.
 97. Hendożko E., Szefer P., Warzocha J. (2010). Heavy metals in Macoma balthica and extractable metals in sediments from the southern Baltic Sea. Ecotoxicol. Environ. Saf. 73, 152-163.
 98. Ciesielski T., Pastukhov M.V., Szefer P., Jenssen B.M. (2010). Bioaccumulation of mercury in pelagic food chain of the Lake Baikal. Chemosphere 78, 1378-1384.
 99. Malinga M., Szefer P., Gabrielsen G.W. (2010). Age, sex and spatial dependent variations in heavy metals levels in the Glaucous Gulls (Larus hyperboreus) from the Bjørnøya and Jan Mayen, Arctic. Environ. Monit. Assess. 169, 407-416.
 100. Kotłowska A., Kamysz W. (2010). Oznaczanie hormonów steroidowych w moczu. Bromat. Chem. Toksykol. 43: 1-8.
 101. Kowalska J., Lebiedzińska A., Rypina M., Szefer P., Cieślińska-Świder J. (2009). Wysiłek fizyczny a zdrowie starszych kobiet. Żyw. Człow. Metabol. 36, 267-271.
 102. Rypina M., Lebiedzińska A., Kowalska J., Szefer P. (2009). Ocena częstotliwości stosowania suplementów diety wśród ludzi starszych. Żyw. Człow. Metabol. 36, 71-77.
 103. Lebiedzińska A., Szpakow A., Hinc A., Fiłon J., Szefer P., Karczewski J. (2009). Suplementacja witaminami i biopierwiastkami diety studentów polskich i białoruskich (Gdańsk, Grodno, Białystok). Żyw. Człow. Metabol. 36, 55-60.
 104. Marszałł M.L., Lebiedzińska A., Czarnowski W., Makarowski R, Kłos M., Szefer P. (2009). Application of the high-performance liquid chromatography method with coulometric detection for determination of vitamin B6 in human plasma and serum. J. Chromat. B. 877, 3151-3158.
 105. Szefer P., Glasby G.P., Geldon J., Renner R.M., Björn E., Snell J., Frech W., Warzocha J. (2009). Heavy-metal pollution of sediments from the Polish Exclusive Economic Zone, southern Baltic Sea. Environ. Geol. 57, 847-862.
 106. Lebiedzińska A., Bierżyńska N., Lemańska M., Jankowska M., Trocha H., Smiatacz T., Szefer P. (2009). Ocena wartości energetycznej całodziennych racji pokarmowych osób dorosłych HIV – pozytywnych. Rocz. PZH 60, 191-194.
 107. Góral M., Szefer P., Ciesielski T., Warzocha J. (2009). Distribution and relationships of trace metals in the isopod (Saduria entomon) and adjacent bottom sediments in the southern Baltic. J. Environ. Monit. 11, 1875-1882.
 108. Szefer P., Grembecka M. (2009). Chemometric assessment of chemical elements distribution in bottom sediments of the Southern Baltic Sea including Vistula and Szczecin Lagoons – An overview. Polish J. Environ. Stud. 18 (1) 25-34.
 109. Kotłowska A., Maliński E., Sworczak K., Kumirska J., Stepnowski P. (2009) The urinary steroid profile in patients diagnosed with adrenal incidentaloma, Clin. Biochem. 42: 448-54.
 110. Grembecka M., Szefer P., Dybek K., Gurzyńska A. (2008). Ocena zawartości wybranych biopierwiastków w warzywach. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 59, 179-186.
 111. Lebiedzińska A., Majewski M., Szefer P. (2008). Ryba maślana źródłem niacyny. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 59, 197-201.
 112. Czaja J., Lebiedzińska A., Szefer P. (2008). Sposób żywienia i suplementacji diety reprezentantów Polski w biegach średnio- i długodystansowych w latach 2004-2005. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 59, 67-74.
 113. Lebiedzińska A., Dąbrowska M., Szefer P., Marszałł L. (2008). High-performance liquid chromatography method for the determination of folic acid in fortified food products. Toxicol. Mech. Methods 18, 463-467.
 114. Filipkowska A., Lubecki L., Szymczak-Żyła M., Kowalewska G., Żbikowski R., Szefer P. (2008). Utilisation of macroalgae from the Sopot beach (Baltic Sea). Oceanologia 50, 255-273.
 115. Paszkiewicz M., Orlita A., Dziabas A., Gołębiowski M., Łojkowska E., Szafranek J., Maliński E., Stepnowski P. (2008) Simplex optimized HPLC analysis of plant coumarins and furanocoumarins. Chromatographia 67: 653-657.
 116. Malinowska E., Inkielewicz I., Czarnowski W., Szefer P. (2008). Assessment of fluoride concentration and daily intake by human from tea and herbal infusions. Food Chem. Toxicol. 46, 1055-1061.
 117. Namieśnik J., Szefer P. (2008). Preparing samples for analysis – the key to analytical success. Ecol. Chem. Eng. 15, 167-244.
 118. Grembecka M., Hendożko E., Szefer P. (2007). Zawartość żelaza i magnezu w wybranych gatunkach miodów. Bromat. Chem. Toksykol. 40, 325-328.
 119. Grembecka M., Malinowska E., Szefer P. (2007). Differentiation of market coffee and its infusions in view of their mineral composition. Sci. Total Environ. 383, 59-69.
 120. Malinowska E, Szefer P. (2007). Zawartość azotanów(V) i azotanów(III) w roślinach strączkowych. Bromat. Chem. Toksykol. 40, 287-291.
 121. Lebiedzińska A., Żbikowski R. (2007). Rozmieszczenie i współzależności zawartości witamin B6 i B12 w różnych częściach łososi norweskich i bałtyckich. Roczn. PZH. 58, 417-422.
 122. Lebiedzińska A., Grembecka M., Marszałł M., Lipka B., Kostrzewa, Szefer P. (2007). Mineral composition and concentration of vitamin B6 and B12 in fresh and smoked salmons. Polish J. Environ. Stud. 16, 185-187.
 123. Pustelnikovas O., Dembska G., Szefer P., Radke B., Bolałek J. (2007). Distribution of migration (state) forms of microelements in the sediments of the ports of Klaipėda and Gdańsk. Oceanol. Hydrobiol. Studies 36, 129-149.
 124. Góral M., Szefer P., Żbikowski R., Ciesielski T., Warzocha J. (2007). Spatial variation of trace metals bioavailabilities in Baltic isopod Saduria entomon. Polish J. Environ. Stud. 16, 64-68.
 125. Lebiedzińska A. (2007). Wybrane produkty zbożowe jako elementy funkcjonalne diety – częstość spożycia produktów zbożowych wśród studentów. Roczn. PZH. 58, 295-300.
 126. Lebiedzińska A., Dąbrowska M., Szefer P. (2007). Ocena zawartości kwasu foliowego w fortyfikowanych sokach owocowych. Żyw. Czł. Metab. 34, 1370-1374.
 127. Grembecka M., Kusiuk A., Szefer P. (2007). Zawartość magnezu, fosforu, cynku i żelaza w różnych gatunkach pieczywa. Bromat. Chem. Toksykol. 40, 319-323.
 128. Żbikowski R., Lebiedzińska A., Czaja J., Szefer P. (2007). Współczesne trendy w sposobie żywienia lekkoatletów. Żyw. Człow. Metab. 34, 706-709.
 129. Belzunce-Segarra M.J., Szefer P., Wilson M.J., Bacon J, Bolalek J. (2007). Chemical forms and distribution of heavy metals in core sediments in the Gdańsk Basin, Baltic Sea. Polish J. Environ. Stud. 16, 505-515.
 130. Lebiedzińska A., Cyman E. (2007). Fortyfikowane produkty zbożowe źródłem witamin grupy B. Bromat. Chem. Toksykol. 40, 261-266.
 131. Lebiedzińska A., Marszałł M., Kuta J., Szefer P. (2007). Reversed-phase high-performance liquid chromatography method with coulometric electrochemical and ultraviolet detection for the quantification of vitamins B1 (thiamine), B6 (pyridoxamine, pyridoxal, pyridoxine) and B12 in animal and plant foods. J. Chromat. A 1173, 71-80.
 132. Ciesielski T., Pastukhov M.V., Fodor P., Bertenyi Z., Namieśnik J., Szefer P. (2006). Relationships and bioaccumulation of chemical elements in the Baikal seal (Phoca sibirica). Environ. Pollut. 139, 373-385.
 133. Żbikowski R., Szefer P., Latala A. (2007). Comparison of green algae Cladophora sp. and Enteromorpha sp. as potential biomonitors of chemical elements in the southern Baltic. Sci.Total Environ. 387, 320-332.
 134. Szefer P., Fowler S.W., Ikuta K., Paez Osuna F., Ali A.A., Kim B.S., Fernandes H.M., Belzunce M.J., Guterstam B., Kunzendorf H., Wolowicz M., Hummel H., Deslous-Paoli M., Kunzendorf H. (2006). A comparative assessment of heavy metal accumulation in soft parts and byssus of mussels from subarctic, temperate, subtropical and tropical marine environments. Environ. Pollut. 139, 70-78.
 135. Lebiedzińska A., Szefer P. (2006). Vitamins B in grain and cereal-grain food, soy-products and seeds. Food Chem. 95, 116-122.
 136. Lebiedzińska A., Żbikowski R., Szefer P., Eller K.I., Tutleyan V.A. (2006). Assessment of concentration of biogenic amines in salmons and application of factor analysis to study interelemental relationships. Polish J. Environ. Stud. 15, 1314-1317.
 137. Lebiedzinska A., Kostrzewa A., Rysiewicz J., Żbikowski R., Szefer P. (2006). Preferences, consumption and choice factors of fish and seafood among university students. Polish J. Food Nutr. Sci. 15, 91-96.
 138. Lebiedzińska A. (2006). Fish and shellfish as a source of vitamins B – own results in a view of literature data. Pol. J. Environ. Stud. 15, 1322-1327.
 139. Ciesielski T., Szefer P., Fodor P., Bertenyi Zs., Kuklik I., Skóra K., Namiesnik J. (2006). Interspecific distribution and co-associations of chemical elements in the liver tissue of marine mammals from the Polish Economical Exclusive Zone, Baltic Sea. Environ. Intern. 32, 524-532.
 140. Kwoczek M., Szefer P., Hać E., Grembecka M. (2006). Essential and toxic elements in seafood available in Poland from different geographical regions. J. Agric. Food Chem. 54, 3015-3024.
 141. Malinowska E., Szefer P., Bojanowski R. (2006). Radionuclides content in Xerocomus badius and the other commercial mushrooms from several regions of Poland. Food Chem. 97, 19-24.
 142. Lebiedzińska A., Marszałł M. (2006). Fruit juices and fruit drinks the source of vitamins B- HPLC determination of water soluble vitamins in a wide range of fortified juices and drinks. Pol. J. Environ. Stud. 15, 318-1321.
 143. Żbikowski R., Szefer P., Latala A. (2006). Distribution and relationships between selected chemical elements in green alga Enteromorpha sp. from the southern Baltic. Environ. Pollut. 143, 435-448.
 144. Tudorache M., Zdrojewska I., Emnéus J. (2006). Evaluation of progesterone content in saliva using magnetic-particle-based immuno supported liquid membrane assay (m-ISLMA). Biosensors & Bioelectronics 22, 241-246.
 145. Żbikowski R., Lebiedzińska A., Czaja J., Szefer P. (2006). Concentration of selected heavy metals in total diet of the Polish National Team of Athletes. Polish J. Environ. Stud. 15, 222-224.
 146. Lebiedzińska A., Żbikowski R., Czaja J., Szefer P. (2006). Content of vitamins B12, C, folate and the essential trace elements in daily food rations of the Polish National Team of Athletes. Polish J. Environ. Stud. 15, 124-126.
 147. Lebiedzińska A., Żbikowski R., Czaja J., Szefer P. (2006). Assessment of energy, carbohydrates, vitamin B1 and chromium content in daily food rations of the Polish National Team of Athletes. Polish J. Environ. Stud. 15, 403-406.
 148. Grembecka M., Zdrojewska I., Kusiuk A., Hendożko E., Malinowska E., Szefer P. (2006). Zawartość magnezu, cynku, żelaza i fosforu w różnych gatunkach kasz ogólnie dostępnych w sprzedaży. Bromat. Chem. Toksykol. 39, 31-37.
 149. Zdrojewska I., Lebiedzińska A., Szefer P. (2005). Wybrane owoce morza jako składniki diety o wysokiej wartości odżywczej. Roczn. PZH 56, 131-137.
 150. Lebiedzińska A., Grembecka M., Marszałł M., Szefer P. (2005). Ocena zawartości witaminy B6 i magnezu w łososiach atlantyckich. Żyw. Człow. Metab. 32, 992-996.
 151. Marszałł M., Lebiedzińska A., Czarnowski W., Szefer P. (2005). High-performance-liquid-chromatography method for the simultaneous determination of thiamine HCl, pyridoxine HCl and cyanocobalamin in pharmaceutical formulations using coulometric electrochemical and ultraviolet detection. J. Chromatogr. A 1094, 91-98.
 152. Malinowska E., Szefer P., Falandysz J. (2004). Metals bioaccumulation by bay bolete, Xerocomus badius, from selected sites in Poland. Food Chem. 84, 405-416.
 153. Szefer P, Kim B.-S, Kim Ch.-K, Kim E.H., Lee C.-B. (2004). Trace metals in Mytillus edulis galloprovincialis and the associated water and suspended matter of the southern part of Korea Peninsula. Environ. Pollut. 129, 209-228.
 154. Selvaraj K., Ram Mohan V., Szefer P. (2004). Geochemical characteristics of the surface sediments from the Inner Shelf Region, off Kalpakkam, Bay of Bengal. Mar. Pollut. Bull. 49, 174-185.
 155. Ciesielski T., Wasik A., Kuklik I., Skóra K., Namieśnik J., Szefer P. (2004). Organotin compounds in the liver tissue of marine mammals from the Polish coast of the Baltic Sea. Environ. Sci. Technol. 38, 1415-1420.
 156. Falandysz J., Wyrzykowska B., Warzocha J., Barska I., Garbacik-Wesołowska A., Szefer P. (2004). Organochlorine pesticides and PCBs in perch Perca fluviatilis from the Odra/Oder River estuary, Baltic Sea. Food Chem. 87, 17-23.
 157. Lebiedzińska A., Zdrojewska I., Szefer P. (2004). Ocena wartości odżywczej wybranych mięczaków. Roczn. PZH 55, 165-169.
 158. Glasby, G.P., Szefer P., Gełdon J., Warzocha J. (2004). Heavy-metal pollution of sediments from Szczecin Lagoon and the Gdansk Basin, Poland. Sci. Total Environ. 330, 249-269.
 159. Wasik A., Ciesielski T. (2004). Determination of organotin compounds in biological samples using accelerated solvent extraction, sodium tetraethylborate ethylation, and multicapillary gas chromatography-flame photometric detection. Anal. Bioanal. Chem. 378, 1357-1363.
 160. Nicholson S., Szefer P. (2003). Accumulation of metals in the soft tissues, byssus and shell of the mytilid mussel Perna viridis (Bivalvia: Mytilidae) from polluted and uncontaminated locations in Hong Kong coastal waters. Mar. Pollut. Bull. 46, 1039-1043.
 161. Szefer P., Domagała-Wieloszewska M., Warzocha J., Garbacik-Wesołowska A., Ciesielski T. (2003). Distribution and relationships of mercury, lead, cadmium, copper and zinc in perch (Perca fluviatilis) from the Pomeranian Bay and Szczecin Lagoon, southern Baltic. Food Chem. 81, 73-83.
 162. Gucia M., Wyrzykowska B., Warzocha J., Falandysz J., Domagała-Wieloszewska M., Garbacik-Wesołowska A., Szefer P. (2002). Organochlorine pesticides and PCBs in perch Lampetra fluviatilis from the Odra/Oder River estuary, Baltic Sea. Organohalogen Compounds 58, 473-476.
 163. Szefer P., Zdrojewska I., Jensen J., Lockyer C., Skóra K., Kuklik I., Malinga M. (2002). Intercomparison studies on distribution and coassociations of heavy metals in liver, kidney and muscle of harbour porpoise, Phocoena phocoena, from southern Baltic Sea and coastal waters of Denmark and Greenland. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 42, 508-522.
 164. Szefer, P. (2002). Metal pollutants and radionuclides in the Baltic Sea. Oceanologia 44, 129-178.
 165. Szefer, P., Frelek K., Szefer K., Lee Ch.-B., Kim B.-S., Warzocha J., Zdrojewska I., Ciesielski T. (2002). Distribution and relationships of trace metals in soft tissue, byssus and shells of Mytilus edulis trossulus from the southern Baltic. Environ. Pollut. 120, 423-444.
 166. Szefer P. (2000). Toxic metals in bottom sediments and ferromanganese concretions of the Southern Baltic Sea – an overview. Oceanol. Studies 29, 31-55.
 167. Szefer P. (2000). Possible priorities for future research in the field of marine environmental pollution. Sci. Total Environ. 249, 385-394.
Aktualizacja strony: 16.04.2024
Małgorzata Grembecka, Małgorzata Misztal-Szkudlińska, Justyna Ośko, Izabela Terefenko