Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Katedra Medycyny Społecznej

WPŁYW SPOŁECZNY PROWADZONYCH BADAŃ

Badania prowadzone w Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego służą powstawaniu nowych regulacji prawnych. Wyniki
projektu badawczego Preskrypcja farmaceutyczna w polskim systemie ochrony zdrowia (praca doktorska – dr Jakub Płaczek, promotor: dr hab. Agnieszka Zimmermann) zostały wykorzystane podczas prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Zacytowano je na str. 26 uzasadnienia do tego aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322852/katalog/12611759#12611759

Wyniki badań są upowszechniane w różny sposób, m. in. podczas udzielanych wywiadów po to, by brać udział w podnoszeniu świadomości zdrowotnej społeczeństwa i jednocześnie wskazywania decydentom luk i braku efektywności polskich rozwiązań prawnych. O wynikach badań dotyczących statusu prawnego suplementów diety oraz zasadach kierowania do dzieci reklamy suplementów diety – w rozmowie z Redaktorem Kubą Strzyczkowskim w radiowej Trójce.
https://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul/2199456,Dlaczego-kupujemy-suplementy-diety

Prowadzone badania owocują także wpływem na podejmowanie działań przez organy i podmioty odpowiedzialne za ochronę zdrowia. Doprowadziły m. in. do wystąpienia przez Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania kwestii związanych z reklamą produktów związanych ze zdrowiem (suplementów diety, wyrobów medycznych) kierowaną do dzieci.
http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/RPD-trzeba-precyzyjnych-zapisow-dot-reklamy-wyrobow-medycznych-i-suplementow,187964,2.html

W oficjalnym raporcie OECD dotyczącym odpadów farmaceutycznych pojawia się odwołanie do wyników pracy uzyskanych przez zespół badaczy GUMed z Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej z Zakładu Toksykologii Środowiska oraz z Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego: Pharmaceutical household waste practices: preliminary findings from a case study in Poland, które zostały opublikowane w Environmental Mangement (Springer) w 2019 r. (vol. 64, nr 1, s. 97-106). To jedyna praca wykonana w Polsce, która umożliwiła zanalizowanie sposobu postępowania polskich pacjentów z przeterminowanymi lub częściowo tylko zużytymi i niewykorzystanymi lekami. Leki przeterminowane lub wadliwie wyprodukowane pochodzące z przemysłu, hurtowni farmaceutycznych, aptek, szpitali czy przychodni są restrykcyjnie ewidencjonowane i przekazywane do utylizacji. Nie trafiają na wysypiska komunalne. Z kolei leki pochodzące z domowych apteczek są wyrzucane do kosza na śmieci, co uniemożliwia ich selekcję, są wylewane do kanalizacji a nawet spalane. Stanowi to poważne zagrożenie zarówno dla ludzkiego zdrowia jak i dla środowiska. Autorami pracy są: dr hab. inż. Justyna Rogowska, dr hab. Agnieszka Zimmermann, mgr Agnieszka Muszyńska, dr Wojciech Ratajczyk oraz prof. dr hab. Lidia Wolska.
Raport dostępny jest:
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/EPOC/WPRPW(2020)10/FINAL&docLanguage=En

Aktualizacja strony: 06.03.2024
Natalia Susłowska, Natalia Zabadała, Agnieszka Zimmermann