Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Anatomii  > Zakład Embriologii

Zakład Embriologii

Katedra Anatomii

PRACOWNIA INŻ. TKANKOWEJ I MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

Prof. M. Pikuła

W Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Zakładu Embriologii GUMed prowadzimy badania nowych związków aktywnych biologicznie, biomateriałów oraz biologii komórek macierzystych, jak również prace z zakresu epigenetyki i regeneracji tkanek.

Inżynieria tkankowa to stosunkowo nowa gałąź nauki, która bazuje na biotechnologii, biologii molekularnej, nanotechnologii oraz naukach pokrewnych. Tzw. triada inżynierii tkankowej (ang. tissue engineering triad) obejmuje trzy główne elementy: komórki, rusztowania (tzw. skafoldy) oraz czynniki wzrostu. Znalezienie i odpowiednie połączenie tych elementów umożliwia stworzenie zaawansowanego produktu leczniczego do szeregu zastosowań klinicznych. Inżynieria tkankowa, dzięki translacyjnemu charakterowi, jest dzisiaj podstawą medycyny regeneracyjnej i spersonalizowanej.

Nasze badania aktualnie skupiają się nad komórkami macierzystymi (głównie skóry i tkanki tłuszczowej), peptydami aktywnymi biologicznie (o działaniu pro-regeneracyjnym i immunoregulacyjnym) oraz mechanizmami epigenetycznymi w regeneracji i aktywności układu immunologicznego.

W ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oferujemy współpracę i możliwość wykonania wybranych badań naukowych dotyczących m.in. analiz cytometrycznych, badań z wykorzystaniem platformy Luminex, druku 3D.

Wykonujemy analizy zgodnie z indywidualnymi zleceniami z dostosowaniem do konkretnych potrzeb. Koszt analiz wyceniany jest indywidualnie.

Więcej szczegółów na naszej stronie medreg.gumed.edu.pl


Główna aparatura badawcza:

Drukarka 3D – możliwość tworzenia struktur 3D tworzonych na bazie żeli, biomateriałów, komórek.

Cytometr przepływowy – analizy immonofenotypowe komórek, badania żywotności komórek, analizy nanomateriałów, wybrane badania aktywności komórek.
Więcej na temat aparatu>>>

Luminex – platforma umożliwiająca analizę w pojedynczej próbce wielu analitów, np. białek, cytokin

Przykłady możliwości analiz>>>

Realizowane projekty naukowe:

 • Grant finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach, program „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”. Konsorcjum BIONANOVA (Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Innovabion sp. z o.o), realizacja 2019-2023. Kierownik zadania WP9: prof. dr hab. Michał Pikuła, umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR2019. Więcej na temat projektu>>>


  Konsorcjum Bionanova>>>

 • Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: Wpływ komórek macierzystych tkanki tłuszczowej na hodowane in vitro komórki skóry uzyskiwane od pacjentów poddanych chemioterapii (grant OPUS, UMO-2019/33/B/NZ7/02676). Zakład Embriologii, Gdański Uniwersytet Medyczny (realizacja 2020 – 2023). Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Pikuła.
 • Projekt naukowo-rozwojowy „Innowacyjna kompozycja związków dermatologicznych o działaniu ochronnym oraz proregeneracyjnym” projekt Inkubator Innowacyjności 4.0, Uczelnia Badawcza, Gdański Uniwersytet Medyczny (realizacja 01.04.2022 – 31.12.2023). Projekt realizowany we współpracy z Katedrą Chemii Medycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański. Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Pikuła.

Projekty zrealizowane:

 • Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działania 4.4), Inkubator 4.0. Nowe polimerowe systemy uwalniania substancji aktywnych otrzymywane metodą druku 3D do zastosowania jako opatrunki wspomagające gojenie zakażonych ran. Projekt realizowany we współpracy z Katedrą Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska (realizacja 2021-22, nr projektu 12/2020/II4.0). Kierownik projektu: dr Milena Deptuła.
 • Grant finansowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej Keratinocyte-derived exosomes in the induction of allergy and tolerance to environmental allergens (TEAM/2016-2/1), Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem w Oksfordzie (Weatherall Institute of Molecular Medicine, Oxford).
 • Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Inhibitory tworzenia kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalne cele w immunoterapii nowotworów. Projekt we współpracy z Wydz. Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt: 2017/26/D/ST5/00919, realizacja 2018-2021.
 • Projekt finansowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny: Wpływ przedoperacyjnej chemioterapii i radioterapii na aktywność komórek skóry w hodowli in vitro (program MN, nr projektu 01-0415/08/213). Gdański Uniwersytet Medyczny. Kierownik projektu: dr Milena Deptuła.
 • Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: “Wpływ komórek macierzystych tkanki tłuszczowej na hodowane in vitro komórki skóry pochodzące od pacjentów z cukrzycą” (grant Miniatura, nr projektu 2019/03/X/NZ3/00276). Gdański Uniwersytet Medyczny. Kierownik projektu: dr Milena Deptuła.
 • Projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (Działanie 4.4); Inkubator Innowacyjności 2.0. „Nowe przeciwbakteryjne peptydomimetyki jako potencjalne leki wspomagające gojenie zakażonych ran”, realizacja 2019-2020, nr projektu 2.0/1/2019. Kierownik projektu: dr hab. Michał Pikuła. Więcej na temat programu>>>

 • Grant finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji” (konsorcjum naukowe Regennova), realizowany w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, umowa nr STRATEGMED1 /235077/9/NCBR/2014. Zadania badawcze: WP4, WP5, WP6. Kierownik zadań: dr hab. med. Michał Pikuła Więcej na temat projektu>>>

 • Projekt w ramach Inkubatora Innowacyjności GUMed „Synteza oraz ocena INNOMed czyli innowacyjnych mediatorów o potencjalnym zastosowaniu w pielęgnacji i leczeniu ran o patomechanizmie regeneracji w obliczu chorób w szczególności o podłożu metabolicznym” (II+/I/11/2017). Projekt we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym GUMed. Realizacja na lata 2017-2019.

Nasza współpraca naukowa:

 • Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej GUMed
 • Katedra i Klinika Chirurgii Plastycznej GUMed
 • Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed
 • Międzynarodowa Agenda Badawcza, Laboratorium Medycyny 3P (ang. Preventive, Personalized, Precision)
 • Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego, GUMed
 • Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, GUMed
 • Pracownia Biotechnologii Regeneracyjnej, Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Politechnika Gdańska
 • Katedra Biologii Molekularnej, Wydz. Biologii, Uniwersytet Gdański
 • Katedra Biotechnologii Molekularnej, Wydz. Chemii, Uniwersytet Gdański
 • Katedra Chemii Biomedycznej, Wydz. Chemii, Uniwersytet Gdański
 • Zakład Biomateriałów, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
 • Department of Clinical Chemistry, Lund University
 • Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford

Polecamy publikacje:

Bioorg Chem. 2022 Targeting the HVEM protein using a fragment of glycoprotein D to inhibit formation of the BTLA/HVEM complex.

Pharmaceuticals (Basel). 2022 Regenerative Drug Discovery Using Ear Pinna Punch Wound Model in Mice.

Front Immunol. 2022 Exposure of Keratinocytes to Candida Albicans in the Context of Atopic Milieu Induces Changes in the Surface Glycosylation Pattern of Small Extracellular Vesicles to Enhance Their Propensity to Interact With Inhibitory Siglec Receptors.

Int J Mol Sci. 2021 Functionalized Peptide Fibrils as a Scaffold for Active Substances in Wound Healing

Med Res Rev. 2021 Adipose-derived stromal cells for nonhealing wounds: Emerging opportunities and challenges

Więcej na temat artykułu w Med Res Rev. 2021>>>

Int J Mol Sci. 2020 Fragments of gD Protein as Inhibitors of BTLA/HVEM Complex Formation – Design, Synthesis, and Cellular Studies

Molecules. 2020 Imunofan-RDKVYR Peptide-Stimulates Skin Cell Proliferation and Promotes Tissue Repair

Int J Mol Sci. 2020 Double-Headed Cationic Lipopeptides: An Emerging Class of Antimicrobials

Int J Appl Ceram Technol. 2020 Porous chitosan/ZnO‐doped bioglass composites as carriers of bioactive peptides

Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2020 A vector-enzymatic DNA fragment amplification-expression technology for construction of artificial, concatemeric DNA, RNA and proteins for novel biomaterials, biomedical and industrial applications

EBioMedicine. 2019 Epigenetic inhibitor zebularine activates ear pinna wound closure in the mouse

Więcej na temat artykułu w EBioMedicine>>>

Front Immunol. 2019 Transcriptomic and Epigenetic Alterations in Dendritic Cells Correspond With Chronic Kidney Disease in Lupus Nephritis

Adv Dermatol Allergol. 2019 Wound healing complications in oncological patients: perspectives for cellular therapy

Immunol Invest. 2019 Changing microRNA Expression during Three-Month Wasp Venom Immunotherapy

Adv Med Sci. 2019 Transcriptional activity of epigenetic remodeling genes declines in keratinocytes after in vitro expansion

Neurochem Int. 2018 CXCR7+ and CXCR4+ stem cells and neuron specific enolase in acute ischemic stroke patients

Sci Rep. 2018 Immunophenotyping and transcriptional profiling of in vitro cultured human adipose tissue derived stem cells

Więcej na temat artykułu w Scientific Reports>>>

Molecules. 2018 Antibacterial Peptides in Dermatology-Strategies for Evaluation of Allergic Potential

Książki:

“Biomedycyna – wybrane aspekty”, wyd. Continuo, 2020

Wybrane patenty:

Wektory powielająco-ekspresyjne

Peptyd RDKVYR lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól do zastosowania w procesie regeneracji tkanki złożonej i gojenia się ran u ssaków

Nowy peptyd do zastosowania jako stymulator chondrogenezy i lek w terapii uszkodzeń chrząstki


Serdecznie zapraszamy do współpracy naukowej jednostki z Polski i za granicy. Szczególnie zapraszamy magistrantów i przyszłych doktorantów chcących realizować prace magisterskie i doktorskie w naszej Pracowni.

Proponowane przedmioty fakultatywne:

Seminaria dla Studentów:

 • Terapie przyszłości (Wydz. Lekarski); Therapies of the future (Wydz. Lekarski, ED)
Fakultet prowadzony wspólnie z Katedrą i Kliniką Chirurgii Onkologicznej GUMed
 • Leczenie chirurgiczne i innowacyjne terapie komórkowe w onkologii (Wydz. Lekarski, Rok studiów 3-5)
Seminaria dla Doktorantów:
 • Nowoczesne terapie w medycynie (Pierwsza Szkoła Doktorska GUMed)
 • Immunologia Translacyjna (Pierwsza Szkoła Doktorska GUMed)

Kontakt:

Prof. dr hab. Michał Pikuła
Zastępca Dyrektora Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed
Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej
Zakład Embriologii, Wydział Lekarski
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 1, budynek Collegium Biomedicum, 80-210 Gdańsk
tel. 58 3491368, 58 3491497
E-mail: pikula@gumed.edu.pl
ORCID: 0000-0001-7751-9781


Zakład Embriologii, bud. CBM

Obszary badań Pracowni ITiMRegProjekt Regennova


Regennova


TECHMATSTRATEG NCBR


Konsorcjum Bionanova

Aktualizacja strony: 07.06.2023
Michał Pikuła, Agata Tymińska, Sylwia Wysocka