Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

PRACOWNICY

Kierownik:

prof. dr hab. med. Krzysztof Łukaszuk

prof. dr hab. med. Krzysztof Łukaszuk

E-mail:krzysztof.lukaszuk@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 68

Szczególnie interesują go zagadnienia związane z leczeniem niepłodności, zapłodnieniem pozaustrojowym, diagnostyką preimplantacyjną oraz diagnostyką i leczeniem nawracających poronień. Profesor dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk jest autorem wielu innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych w polskiej medycynie rozrodu, z których dzisiaj korzystają również inne ośrodki medyczne. Jest prekursorem w Polsce oceny rezerwy jajnikowej za pomocą AMH i Inhibiny B, jak również prekursorem diagnostyki preimplantacyjnej PGD.

Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, Preimplantation Genetic Diagnosis International Society, European Society of Human Reproduction and Embryology(ESHRE) oraz American Society for Reproductive Medicine(ASRM).

Kierownik Kierunku dr n. med. Jolanta Olszewska

Kierownik Kierunku dr n. med. Jolanta Olszewska

E-mail:jolanta.olszewska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 68

Od roku 2017 pełni rolę Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczo- Ginekologicznego. Jest również rzecznikiem prasowym Polskiego Towarzystwa Położnych. Specjalistka w zakresie opieki przed i okołoporodowej oraz pielęgniarstwa ginekologicznego.

St. wykładowcy:

mgr Marzena Strahl

E-mail:marzena.strahl@gumed.edu.pl

Dyżury dla studentów: wtorki: 10:00-12:00, czwartki 10:00-12:00, Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego

Adiunkci:

dr n. o zdr. Agnieszka Czerwińska - Osipiak

dr n. o zdr. Agnieszka Czerwińska - Osipiak

E-mail:aczerwinska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 68

Dyżury dla studentów:po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mailowym;

Prowadzone przedmioty:

I stopień:Techniki położnicze i prowadzenie porodu, Położnictwo i opieka położnicza (opiekun dydaktyczny), Neonatologia i opieka neonatologiczna, Podstawy opieki położniczej;

II stopień: Edukacja w praktyce zawodowej położnej: Poradnictwo laktacyjne (opiekun dydaktyczny);

Opiekun praktyk zawodowych:
Opiekun praktyk zawodowych z zakresu Neoantologii i opieki neonatologicznej dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz Poradnictwa laktacyjnego dla studentów I roku II stopnia.

Prowadzone projekty badawcze:
Czynniki detreminujące funkcjonowanie kobiet w okresie połogu (praca doktorska – główny badacz).
Czynniki determinujące wybór cięcia cesarskiego jako metody rozwiązania ciąży przez ciężarne z grupy niskiego ryzyka okołoporodowego (członek zespołu badawczego).
Współautorstwo pierwszego w skali województwa programu zdrowotnego pt. Karmienie naturalne dziecka jako profilaktyka niekorzystnych wpływów środowiska realizowanego przez Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w latach 2011-2013, finansowanego ze środków Miasta Gdańsk.

Doświadczenie zawodowe:Po ukończeniu studiów magisterskich na Akbemii Medycznej
w Gdańsku, na kierunku Położnictwo, od 2006 nieprzerwanie związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
Jednocześnie od 2004 roku pracowała jako położna oddziałów Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku. Obecnie związana umową o wolontariat z Oddziałem Położniczo – Ginekologicznym w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Laureatka nagrody Rektora za osiągnięcia organizacyjne (2016r. ) za szczególne zaangażowanie w działania organizacyjne na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w GUMed (wieloletni opiekun roku).
Opiekun prac dyplomowych licencjackich i magisterskich.

dr n. o zdr. Justyna Kamińska

E-mail:justyna.kaminska@gumed.edu.pl

Dyżury dla studentów:po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mailowym;

Prowadzone przedmioty:

I stopień: Podstawy opieki położniczej, Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne;

Opiekun praktyk zawodowych: Opiekun praktyk zawodowych z zakresu Edukacji w praktyce zawodowej położnej: Opieka paliatywna.

Prowadzone projekty badawcze:Ocena własnej skuteczności a skala zjawiska mobbingu wśród pracowników medycznych pionu położniczo-ginekologicznego szpitali województwa pomorskiego (rozprawa doktorska).

Doświadczenie zawodowe:Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Gienekologicznego. Od 2007 roku związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Jednocześnie pracowała jako położna na Oddziale Ginekologii Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku. Laureatka nagrody Rektora za osiągnięcia organizacyjne (2016r.) za szczególne zaangażowanie w działania organizacyjne na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w GUMed (wieloletni opiekun roku). Nagrodzona, przez Studentów Położnictwa, dyplomem dla najsympatyczniejszego opiekuna roku (2015r.) Opiekun prac dyplomowych licencjackich i magisterskich.

dr hab. Anna Michalik

dr hab. Anna Michalik

E-mail:anna.michalik@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 68

położna, specjalistka pielęgniarstwa położniczego
Dyżury dla studentów: po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mailowym.
Prowadzone przedmioty:
I stopień: Techniki położnicze i prowadzenie porodu (kierownik dydaktyczny), Badanie fizykalne, Nursing care activities, Obstetrics, gynecology and obstetrical-gynecological nursing (w j. angielskim)
II stopień: Organizacja diagnostyki prenatalnej
Prowadzone projekty badawcze: Czynniki determinujące wybór cięcia cesarskiego jako metody rozwiązania ciąży przez ciężarne z grupy niskiego ryzyka okołoporodowego.
Autor i kierownik projektu:„Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne” jako część Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; w ramach osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia; działanie nr 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Wartość projektu: 2 mln złotych.
Doświadczenie zawodowe: Po ukończeniu studiów magisterskich na Akademii Medycznej
w Warszawie, na kierunku Położnictwo, od 2005 nieprzerwanie związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. W ramach działalności naukowej badała m.in.: losy ciąży po stwierdzeniu u płodu ciężkiej, nieuleczalnej wady wrodzonej; fizjologię i patologię porodu drogami natury oraz determinanty postaw studentów Położnictwa wobec aborcji.
Jednocześnie od 2005 roku pracuje jako położna na salach porodowych Akademii Medycznej
w Gdańsku, Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Gdańsku oraz Szpitala im. św. Zofii Centrum Medycznego Żelazna w Warszawie.
Stypendystka European Academy for Nursing Science.

dr Joanna Moćkun-Pietrzak

E-mail:joanna.mockun@gumed.edu.pl

Dyżury dla studentów: po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mailowym;

Prowadzone przedmioty:

I stopień: Neonatologia i opieka neonatologiczna, Podstawy opieki położniczej, Badania fizykalne, Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Obstetrics, gynecology and obstetrical-gynecological nursing

II stopień: Poradnictwo w zakresie opieki prekoncepcyjnej i okołoporodowej u pacjentek chorych na cukrzycę, Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii


Opiekun roku:
Położnictwo, studia stacjonarne, II rok, II stopnia

Opiekun praktyk zawodowych: Opiekun praktyk zawodowych z przedmiotu Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii, Poradnictwo w zakresie opieki prekoncepcyjnej i okołoporodowej u pacjentek chorych na cukrzycę i Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne.

Prowadzone projekty badawcze:
Tematyka projektów badawczych związana jest głównie ze sferą seksualną społeczeństwa.

Doświadczenie zawodowe: Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2016 roku zatrudniona na stanowisku asystenta. Od 2015 roku pracuje w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Copernicus Sp. z o.o.
W 2017 roku otrzymała tytuł honorowy Amicus Studentis 2017 Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Ukończyła kurs praktyczno-teoretyczny Diagnostyka USG w ginekologii i położnictwie z elementami diagnostyki sutka dla ginekologów, studia doktoranckie na Gdańskim Uniwerystecie Medycznym. Dodatkowo instruktor fitness, kosmetyczka oraz uczestniczka programu Baltic Sea Network Summer School.

dr Hanna Popowicz

E-mail:hanna.popowicz@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 68

pielęgniarka, specjalistka pielęgniarstwa neonatologicznego

Dyżury dla studentów: po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mailowym.

Prowadzone przedmioty:

I stopień: Podstawy Opieki Położniczej w tym Podstawy Pielęgniarstwa, Neonatologia i Opieka Neonatologiczna

II stopień: Intensywny Nadzór w Opiece Neonatologicznej

Opiekun roku: 1 rok, I°

Opiekun praktyk zawodowychIntensywny Nadzór w Opiece Neonatologicznej

Doświadczenie zawodowe
Ukończyła studia magisterskie na Akademii Medycznej w Gdańsku, na kierunku Pielęgniarstwo, od 2017 nieprzerwanie związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. W ramach działalności naukowej badała m.in.: wiedzę, praktykę i bariery w zakresie profilaktyki bólu proceduralnego w oddziałach neonatologii w Polsce.
Jednocześnie od 1997 roku pracuje jako pielęgniarka na Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz w zespole wyjazdowym „N” w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Gdańsk-Zaspa.

dr Anna Szablewska

dr Anna Szablewska

E-mail:anna.szablewska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 68

Dyżury dla studentów: po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mailowym;

Prowadzone przedmioty:

I stopień: Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Ginekologia i opieka ginekologiczna, Obstetrics, gynecology and obstetrical-gynecological nursing (w j. angielskim)

II stopień: Edukacja w praktyce zawodowej położnej: Opieka paliatywna

Opiekun roku: Położnictwo, studia stacjonarne, II rok, I stopnia

Opiekun praktyk zawodowych: Opiekun praktyk zawodowych z przedmiotu Obstetrics, gynecology and obstetrical-gynecological nursing (ED Nursing)

Prowadzone projekty badawcze:
Socjodemograficzne i medyczne czynniki predysponujące do występowania wcześniactwa.

Wpływ wybranych zmiennych na poczucie satysfakcji z życia i z pracy zawodowej wśród personelu medycznego w czasie pandemii COVID-19 – członek zespołu badawczego.

Doświadczenie zawodowe:
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2018roku zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego. Ukończyła studia podyplomowe w Zakresie Psychoonkologii klinicznej oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii. Ukończyła również kursy specjalistyczne: monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu, RKO dorosłego, EKG dla położnych, pobieranie rozmazów cytologicznych. Prowadzi badania naukowe dotyczące socjodemograficznych i medycznych przyczyn wcześniactwa.
Od 2014 r. zatrudniona w Podmiocie Leczniczym Copernicus, w Szpitalu św. Wojciecha w oddziałach pionu Położniczo – Ginekologicznego. Laureatka medalu Primus Inter Pares w 2014 r. Opiekun prac dyplomowych (prace licencjackie).

Inne funkcje: Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia

Asystenci:

mgr Aleksandra Krawczyk

E-mail:alekra@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 583 49 19

Dyżury dla studentów: po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mailowym;

Prowadzone przedmioty:
I stopień:
Techniki położnicze i prowadzenie porodu, Położnictwo i opieka położnicza, Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Doświadczenie zawodowe:Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2023 roku zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego. Ukończyła kursy specjalistyczne z zakresu szczepień ochronnych dla położnych, ROK noworodka, RKO dorosłego. Aktualnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.
Od 2021 r. zatrudniona w Podmiocie Leczniczym Copernicus Sp. z o.o. w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Położnictwa (rooming in), Pododdziale Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Uroginekologii oraz w Punkcie Przyjęć do Porodu. Członkini Stowarzyszenia „Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią” oraz Polskiego Towarzystwa Położnych.

mgr Lucyna Nowicka

mgr Lucyna Nowicka

E-mail:lucyna.nowicka@gumed.edu.pl

Dyżury dla studentów: po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mailowym;

Prowadzone przedmioty:

I stopień:Techniki położnicze i prowadzenie porodu

Doświadczenie zawodowe: Po ukończeniu studiów magisterskich na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, na kierunku Położnictwo, od 2013 związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
Od 2005 roku położna Traktu Porodowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, prowadząca zajęcia w Szkole Rodzenia – Uniwersytet dla Rodziców, od 2019 położna oddziałowa Kliniki Położnictwa.

Specjalistka pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego, ukończyła kursy: kurs specjalistyczny monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu, leczenie ran dla położnych, wywiad i badanie fizykalne, RKO dorosłego, ROK noworodka, EKG dla położnych, pobieranie rozmazów cytologicznych, edukator w cukrzycy, e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w ginekologii i położnictwie.

Uczestniczka studiów podyplomowych MBA w zakresie ochrony zdrowia.

dr n. med. Jakub Pietrzak

dr n. med. Jakub Pietrzak

E-mail:jakub.pietrzak@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 68

Dyżury dla studentów: po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mailowym;

Prowadzone przedmioty:

I stopień:Techniki położnicze i prowadzenie porodu,

II stopień: Terapia bólu ostrego i przewlekłego

Opiekun roku:Położnictwo, studia niestacjonarne, II rok, II stopnia

Opiekun praktyk zawodowych: Opiekun praktyk zawodowych z zakresu Techniki Położnicze i Prowadzenie Porodu (I,II,III rok studiów).

Prowadzone projekty badawcze:
Czynniki determinujące wybór metody łagodzenia bólu porodowego wśród rodzących w wybranych szpitalach województwa pomorskiego – rozprawa na stopień doktora nauk o zdrowiu

Doświadczenie zawodowe: Po ukończeniu studiów magisterskich na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, na kierunku Położnictwo, od 2015 związany z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. W latach 2014-2017 pracujący w Klinice Zdrowia Kobiety Invicta Gdańsk.Od 2013 roku położny Traktu Porodowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, prowadzący zajęcia w Szkole Rodzenia – Uniwersytet dla Rodziców.

Specjalista pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego, ukończył kursy: kurs specjalistyczny monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu, leczenie ran dla położnych, wywiad i badanie fizykalne, kurs ordynowania recept, RKO dorosłego, ROK noworodka, NLS, EKG dla położnych, pobieranie rozmazów cytologicznych, edukator w cukrzycy, leczenie bólu ostrego i przewlekłego u dorosłych, e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w ginekologii i położnictwie

Student studiów doktoranckich oraz uczestnik programu Baltic Sea Network Summer School.

mgr Wiktoria Rozmarynowska

E-mail:w.rozmarynowska@gumed.edu.pl

Dyżury dla studentów: po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mailowym;

Prowadzone przedmioty:

I stopień: Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Położnictwo i opieka położnicza

Doświadczenie zawodowe:Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2023 roku zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego.
Od 2022 r. zatrudniona w Podmiocie Leczniczym Copernicus, w Szpitalu św. Wojciecha w oddziałach pionu Położniczo – Ginekologicznego.

mgr Lucyna Wójcicka

mgr Lucyna Wójcicka

E-mail:lucyna.wojcicka@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 68 wew. 1967

Dyżury dla studentów: poniedziałki 8:30-10:30, piątek 13:30-14:30 w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego; po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mailowym.

Prowadzone przedmioty:

I stopień: Techniki położnicze i prowadzenie porodu, Położnictwo, Ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne (Kierunek Pielęgniarstwo), Obstetrics, gynecology and obstetrical-gynecological nursing (Kierunek Pielęgniarstwo ED w j. angielskim), Symulacja medyczna (WL – 6 rok)

II stopień: Edukacja w praktyce zawodowej położnej: Poradnictwo laktacyjne, Edukacja w praktyce zawodowej położnej: Opieka przedkoncepcyjna i okołoporodowa, Poradnictwo laktacyjne (zajęcia fakultatywne kierunek Pielęgniarstwo)

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Przyszłe Położne”, członek Wydziałowej Komisji ds. Efektów Kształcenia

Prowadzone projekty badawcze: Identyfikacja czynników determinujących poziom lęku u kobiet przed porodem drogami i siłami natury. Wpływ edukacji przedporodowej na grupę ciężarnych wykazujących wysoki poziom lęku przed porodem drogami i siłami natury. Rekomendacje dla praktyki.

Doświadczenie zawodowe: Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2013 roku zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego. W ramach działalności naukowej badała m.in. czynniki determinujące preferencje porodowe kobiet, zachowania seksualne i postawy wobec antykoncepcji wśród studentów trójmiejskich uczelni. Od 2008 roku Zawodowo związana z salą porodową oraz oddziałem położnictwa m.in. w Pomorskim Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku/Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. Z o.o., Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu oraz Szpitalach Tczewskich S.A. Ukończyła studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego, a także kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii.




* Konsultacje z pracownikami po wcześniejszym uzgodnieniu.

Specjaliści:

Bożena Błażejewska

Bożena Błażejewska

E-mail:bozena.blazejewska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 19 68
Aktualizacja strony: 31.05.2024
Aleksandra Krawczyk, Anna Michalik, Joanna Moćkun, Aleksandra Nowicka, Wiktoria Rozmarynowska, Anna Szablewska, Lucyna Wójcicka