Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Katedra Medycyny Społecznej

PRACOWNICY

Kierownik:

dr hab. med. Łukasz Balwicki, prof. uczelni

dr hab. med. Łukasz Balwicki, prof. uczelni

E-mail:lukasz.balwicki@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 40 wew. 1540

Lekarz, specjalista zdrowia publicznego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu tobacco control w tym epidemiologicznych aspektów używania elektronicznych papierosów wśród młodzieży oraz prawa antytytoniowego. Autor praktycznych poradników z zakresu pomocy dla uzależnionych od palenia papierosów. Koordynator wielu programów i kampanii antytytoniowych realizowanych we współpracy z pracodawcami, samorządami terytorialnymi i instytucjami administracji rządowej. Autor i lider programów polityki antytytoniowej finansowanych z grantów Bloomberg Initiative prowadzonych w koordynacji ze Światową Organizacją Zdrowia i Campaign for Tobacco-Free Kids. Był Z-cą Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego ds. zdrowia publicznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Współpracuje w charakterze eksperta z WHO i The European Observatory on Health Systems and Policies oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego-PZH. Członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Konsultant wojewódzki ze zdrowia publicznego. Od ponad 10 lat kierownik Uniwersyteckiej Poradni Antynikotynowej. Tutor akademicki.

St. specjalista:

mgr Beata Gronek

mgr Beata Gronek

E-mail:beata.gronek@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 40 wew. 1540

Absolwentka wydziału prawa i administracji UG, specjalistka ds. administracji, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, aktywnie uczestniczący w realizacji programów zdrowotnych. Członek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Cukrzycą, Otyłością i innymi chorobami endokrynologicznymi. Wieloletni edukator z zakresu cukrzycy prowadzący szkolenia dla personelu szkolnego na temat postępowania w cukrzycy i opieki nad dzieckiem w placówce oświatowej. Udział w Narodowym Programie Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej, realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku na zlecenie Ministra Zdrowia. Wieloletnia współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Szyjki Macicy realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Adiunkci:

dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk

dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk

E-mail:tadeusz.jedrzejczyk@gumed.edu.pl

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny), specjalista zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia. W latach 2008-2009 i 2013-2016 w Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym 2014-2016 pełnił funkcję Prezesa. Pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Obecnie pełni funkcje Dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
Uczestnik prac zespołów realizujących krajowe i międzynarodowe programy badawcze, interwencyjne i szkoleniowe, w tym w ramach programów PHARE, Polskiego Projektu 400 Miast i Zdrowego Powietrza wraz European Public Health Alliance. Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych, raportów i monografii oraz pozycji popularnych z zakresu zdrowia publicznego, epidemiologii i organizacji ochrony zdrowia.

dr Olga Kalinowska-Beszczyńska

dr Olga Kalinowska-Beszczyńska

E-mail:o.kalinowska-beszczynska@gumed.edu.pl

dr nauk o zarządzaniu (stopień ten uzyskała na Uniwersytecie w Exeter, Wielka Brytania, ma także tytuł FHEA). Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończyła studia podyplomowe z zakresu Administracji Europejskiej/Europäisches Vervaltungsmanagement Fachhochschule für Verwaltung and Rechtspflege w Berlinie i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu; przebywała na stypendium naukowym w Lourdes University, Sylvania OH,USA. Do 2020 roku naukowo i dydaktycznie związana z Uniwersytetem w Exeter.
Prowadzi badania naukowe dotyczące przedsiębiorczości, interesuje się w szczególności teorią instytucji w odniesieniu do szeroko pojętych ekosystemów przedsiębiorczości. Autorka publikacji naukowych, w 2017 roku otrzymała nagrodę za najlepszy artykuł ECSB Postdoctoral Writing Workshop award. Aktywnie współpracuje z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą (wspólne projekty naukowo-badawcze z Federal University of Paraná w Brazylii oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu). Jest członkiem European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) oraz Busienss, Nature and Value Research Group, Univeristy of York.

dr n. o zdr. Maria Libura

dr n. o zdr. Maria Libura

E-mail:maria.libura@gumed.edu.pl

Jest doktorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się w dwóch obszarach. Pierwszym są nierówności w zdrowiu, w tym nierówności cyfrowe, a także mechanizmy wykluczenia z opieki medycznej dotykające pacjentów z chorobami rzadkimi i zaniedbanymi problemami zdrowotnymi. Drugim jest komunikacja medyczna i zdrowotna oraz medialny i kulturowy wizerunek chorób i problemów zdrowotnych i jego wpływ organizację opieki medycznej oraz wzorce jej wykorzystania przez pacjentów. Tematykę solidarności społecznej w zdrowiu podejmuje także w działalności publicystycznej i popularyzatorskiej, za co została wyróżniona 5 miejscem w plebiscycie Kobieta Rynku Zdrowia w roku 2023.
Dr Libura jest członkiem – założycielem i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Należy także do Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Polskiej Sieci Ekonomii. Była stypendystką Fulbrighta, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Fundacji na Rzecz Niezależnej Literatury i Kultury Polskiej.
Angażuje się społecznie w działania organizacji pacjentów z rzadkimi chorobami. zainteresowane przede wszystkim poprawą organizacji opieki zdrowotnej i jej Była członkiem Zespołu ds. chorób rzadkich przy Ministrze Zdrowia (2016-2017), koordynując grupę roboczą poświęconą dostępowi do informacji, edukacji i badań. Zainteresowania współczesną dydaktyką na kierunkach medycznych rozwijała jako wiceprezydent Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a następnie jako kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

dr Paulina Metelska

dr Paulina Metelska

E-mail:metelska.paulina@gumed.edu.pl

Specjalista zdrowia publicznego, dietetyk. Autor publikacji naukowych z zakresu zagadnień związanych z profilaktyką otyłości wśród dzieci i młodzieży. Autor praktycznych poradników z zakresu edukacji żywieniowej. Koordynator programów zdrowotnych “6-10-14 dla Zdrowia” i “18+ dla Zdrowia” realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Członek grup roboczych współpracujących z Ministerstwem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz samorządami terytorialnymi. Członek Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

dr hab. Marlena Robakowska

dr hab. Marlena Robakowska

E-mail:marlena.robakowska@gumed.edu.pl

Doktor nauk medycznych, manager związany m.in. z systemem opieki zdrowotnej w Polsce od ponad 18 lat. Posiada długoletnie doświadczenie związane z badaniem kondycji ekonomicznej firm, planowaniem strategii, tworzeniem planów rozwoju oraz tworzeniem i nadzorowaniem budżetów. Autor szereg opracowań, analiz ekonomicznych, optymalizacji kosztów, które w realny sposób przekładały się na wzrost konkurencyjności oraz kondycję ekonomiczną placówek. W pracy naukowej stworzyła kilka uznanych projektów i publikacji naukowych, w których podjęte tematy ukazują możliwości zmiany podejścia do zarządzania prywatną i publiczną placówką, udowadniając jak ważną rolę w sprawnym zarządzaniu placówką medyczną odgrywają wiedza i umiejętności managerskie. Na stałe związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Szkoli uczestników kształcenia przed i podyplomowego.

dr Michał Stokłosa

dr Michał Stokłosa

E-mail:stoklosa@uic.edu

Doktor ekonomii. Na co dzień zajmuje się zagadnieniami z zakresu opodatkowania wyrobów tytoniowych, alkoholowych i napojów słodzonych. Obecnie pracuje na stanowisku Senior Economist/Senior Research Scientist w Institute for Health Research and Policy na Uniwersytecie Stanu Illinois w Chicago. Jest również członkiem grupy ekspertów doradzających zarządowi World Heart Federation w spawach związanych z użyciem wyrobów tytoniowych. Wcześniej pracował w zespole Economic and Health Policy Research w dziale badań American Cancer Society w Atlancie, gdzie przez dziesięć lat zajmował się zagadnieniami z zakresu aspektów ekonomicznych walki z nałogiem tytoniowym, oraz w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego w Warszawie. Współpracował w charakterze eksperta m.in. z Bankiem Światowym oraz Światową Organizacją Zdrowia.

dr Anna Tyrańska - Fobke

dr Anna Tyrańska - Fobke

E-mail:anna.tyranska-fobke@gumed.edu.pl

Doktor nauk o zdrowiu, specjalista zdrowia publicznego, elektroradiolog, ratownik medyczny. Pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gdańsku, asystent projektów związanych z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną w organizacjach pozarządowych. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku i pracownik samorządowy w obszarze profilaktyki uzależnień. Obecnie autorka i koordynator programów polityki zdrowotnej na poziomie samorządowym.
Autorka publikacji z zakresu organizacji i finansowania ochrony zdrowia, w
szczególności ratownictwa medycznego, a także środowiska pracy pracowników
medycznych.

dr n. med. Agnieszka Wojtecka

dr n. med. Agnieszka Wojtecka

E-mail:agnieszka.wojtecka@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 41 wew. 1541

Autorka publikacji z zakresu zagadnień związanych z opieką senioralną, aktywnym starzeniem a także dostępem do e-informacji o zdrowiu. Współautorka raportów dot. monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego. Członek zespołów badawczych oraz współautorka opracowań z zakresu ewaluacji mid-term RPO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego w wybranych województwach. Koordynator programu promocji zdrowia „Trzeci Wiek w Zdrowiu” realizowanego przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Koordynator w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych, dotyczącym programu stażowego dla studentów kierunku Zdrowie Środowiskowe oraz Zdrowie Publiczne.
Psychoterapeuta. Członek Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych oraz Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

dr n. med. Tadeusz Wołowski

dr n. med. Tadeusz Wołowski

E-mail:tadeusz.wolowski@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 41 wew. 1541

Doktor nauk medycznych. Specjalista zdrowia publicznego, organizacji ochrony zdrowia; lekarz chorób wewnętrznych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania służbą zdrowia, problematyki zdrowia społeczeństwa i jego uwarunkowań. Uczestnik prac zespołów realizujących krajowe i międzynarodowe programy badawcze, interwencyjne i szkoleniowe, w tym w ramach programów PHARE oraz Polskiego Projektu 400 Miast. Organizator i wykładowca w szkoleniach dla profesjonalistów ochrony zdrowia: kadry zarządzającej, lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz administracji. W latach 2010 – 2015 opiekun studiów podyplomowych – kierunek menedżer w ochronie zdrowia, w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W latach 2000 – 2019 konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowie publiczne w województwie pomorskim. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w Gdańsku.

Asystenci:

lek. Krzysztof Klimiuk

lek. Krzysztof Klimiuk

E-mail:krzysztof_klimiuk@gumed.edu.pl

Lekarz stażysta i absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego badania koncentrują się na analizie trendów i treści medycznych w internecie, które mają zastosowanie w analizach epidemiologicznych. Doświadczenie w opracowywaniu danych nabył podczas pracy dla Banku Światowego. Był również Członkiem Zarządzu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studnetów Medycyny IFMSA-Poland, gdzie podczas swoich dwóch kadencji współorganizował ponad tysiac wymian dla studentów przyjeżdżających do Polski. Jest również Członkiem zespołu badawczego i współautorem raportu “Global Tobacco Industry Interference Index-Poland” na temat wpływu przemysłu tytoniowego w Polsce. Jako aktywny członek różnych organizacji medycznych, wykazuje się nie tylko umiejętnościami organizacyjnymi, ale również zaangażowaniem społecznym. Jego prace, publikowane w renomowanych czasopismach, obejmują szeroki zakres zagadnień, od wpływu stresu w chorobach nowotworowych do analizy dezinformacji na temat szczepionek. Interesuje się wykorzystaniem najnowszych technologii i nowatorskich narzędzi w medycynie.

mgr Agata Konieczna

mgr Agata Konieczna

E-mail:agata.konieczna@gumed.edu.pl

psycholog, specjalista zdrowia publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi. Ukończyła wiele kursów oraz szkoleń przygotowujących do pracy w obszarze profilaktyki uzależnień. Jest realizatorką rekomendowanych programów profilaktycznych m.in. Fred Goes Net, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (cz.1,cz.2, cz.3). Pracuje z różnymi grupami: młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, studentami łącząc wiedzę i doświadczenie z obszaru psychologii oraz zdrowia publicznego.

mgr Wioleta Tomczak

mgr Wioleta Tomczak

E-mail:wioleta.tomczak@gumed.edu.pl

Specjalista zdrowia publicznego. Ukończyła studia doktoranckie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pracowała w Polskim Towarzystwie Programów Zdrowotnych, zajmując się przede wszystkim projektami z zakresu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu. Stypendystka Global Tobacco Control Leadership Program w John Hopkins Bloomberg School of Public Health w Baltimore. Autorka publikacji naukowych oraz poradników i raportów w tym zakresie. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobyła w samorządowej jednostce budżetowej zajmującej się zdrowiem.

Doktoranci:

mgr Paulina Dera

mgr Paulina Dera

E-mail:poldera@gumed.edu.pl

Absolwentka zdrowia publicznego studiów licencjackich i magisterskich. Obecnie doktorantka 2. roku Pierwszej Szkoły Doktorskiej na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Zajmuje się badaniem marketingu nowych wyrobów tytoniowych i nikotynowych w nawiązaniu do zagrożeń w obszarze zdrowia publicznego. Doświadczenie naukowe rozpoczęła w kole naukowym zdrowia publicznego, m.in. koordynowała tworzenie raportu “Tobacco Industry Interference Index Poland” – edycja 2021 i 2023. Studencka ambasadorka programu “This Is Public Health” – Stowarzyszenia szkół i programów zdrowia publicznego (ASPPH). Członkini młodzieżowej grupy European Network for Smoking and Tobacco Prevention. Wyniki swoich prac przedstawia na polskich, jak i międzynarodowych konferencjach. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w dziale rozliczeń szpitala – Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

mgr Julia Nowicka

mgr Julia Nowicka

E-mail:julianowicka@gumed.edu.pl

Doktorantka wydziału nauk o zdrowiu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, magister zdrowia publicznego. Jej obszar badań to zagrożenia związane z marketingiem alkoholu i wyrobów tytoniowych na który narażone są młode osoby. Doświadczenie w analizie danych nabyła podczas pracy w Banku Światowym. Członkini młodzieżowej grupy European Network for Smoking and Tobacco Prevention. Aktywnie przedstawia wyniki swoich badań na konferencjach naukowych, w Polsce i za granicą. Obecnie zaangażowana w rozwój Poradni Antynikotynowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Rezydenci:

lek. dent. Maria Kaleta

lek. dent. Maria Kaleta

E-mail:maria.kaleta@gumed.edu.pl

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z zakresu Zdrowia Publicznego. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku lekarsko – dentystyczny. Obecnie współuczestniczy w projektach takich jak: „This Is Public Heath” prowadzony przez ASPPH, „WELLBEING – Promoting the wellbeing concept at medical and public sector of the Visegrad Region” koordynowany przez University of Pécs (Węgry) oraz „Smoke free campus”, który ma za zadanie wdrożenie polityki antynikotynowej na terenie uczelni i zwiększanie świadomości pracowników, studentów i pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku o szkodliwości spożywania wszystkich wyrobów tytoniowych.

lek. Katarzyna Kubiak

lek. Katarzyna Kubiak

E-mail:katarzyna.kubiak@gumed.edu.pl

Rezydentka w trakcie specjalizacji ze zdrowia publicznego. Doktorantka w Katedrze i Zakładzie Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Tematyka jej doktoratu to wybór zmiennych do modeli predykcji. Należy do Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej. Obecnie zaangażowana w rozwój Poradni Antynikotynowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Zlecenia dydaktyczne:

dr Aleksandra Gac

dr Aleksandra Gac

E-mail:aleksandra.gac@gumed.edu.pl

Specjalistka zdrowia publicznego i zarządzania. Pracowała w Wojewódzkim
Ośrodku Koordynującym (WOK) oraz programie „6-10-14 dla Zdrowia”. Obecnie pełni funkcję kierowniczki Referatu Polityki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie działa na rzecz zwiększenia dostępności, adekwatności i efektywności świadczeń zdrowotnych oraz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Bierze również udział w pracach m.in. zespołów ds. zdrowia psychicznego, strategii województwa i regionalnego programu strategicznego, edukacji prozdrowotnej.

Aktualizacja strony: 21.04.2024
Łukasz Balwicki, Beata Gronek, Paulina Metelska