Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Katedra Medycyny Społecznej

PRACOWNICY

Kierownik:

dr hab. med. Łukasz Balwicki, prof. uczelni

dr hab. med. Łukasz Balwicki, prof. uczelni

E-mail:lukasz.balwicki@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 40 wew. 1540

Lekarz, specjalista zdrowia publicznego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu tobacco control w tym epidemiologicznych aspektów używania elektronicznych papierosów wśród młodzieży oraz prawa antytytoniowego. Autor praktycznych poradników z zakresu pomocy dla uzależnionych od palenia papierosów. Koordynator wielu programów i kampanii antytytoniowych realizowanych we współpracy z pracodawcami, samorządami terytorialnymi i instytucjami administracji rządowej. Autor i lider programów polityki antytytoniowej finansowanych z grantów Bloomberg Initiative prowadzonych w koordynacji ze Światową Organizacją Zdrowia i Campaign for Tobacco-Free Kids. Był Z-cą Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego ds. zdrowia publicznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Współpracuje w charakterze eksperta z WHO i The European Observatory on Health Systems and Policies oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego-PZH. Członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Od ponad 10 lat kierownik Uniwersyteckiej Poradni Leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu. Tutor akademicki.

St. specjalista:

mgr Beata Gronek

mgr Beata Gronek

E-mail:beata.gronek@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 40 wew. 1540

Absolwentka wydziału prawa i administracji UG, specjalista ds. administracji, członek Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, aktywnie uczestniczący w realizacji programów zdrowotnych. Członek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Cukrzycą, Otyłością i innymi chorobami endokrynologicznymi. Wieloletni edukator z zakresu cukrzycy prowadzący szkolenia dla personelu szkolnego na temat postępowania w cukrzycy i opieki nad dzieckiem w placówce oświatowej. Udział w Narodowym Programie Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej, realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku na zlecenie Ministra Zdrowia. Wieloletnia współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Szyjki Macicy realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Adiunkci:

dr Martha Bojko

dr Martha Bojko

E-mail:martha.bojko@gumed.edu.pl

Dr Martha J. Bojko jest antropologiem medycyny stosowanej, której badania koncentrują się na traumie, zdrowiu psychicznym, ryzyku seksualnym, używaniu substancji psychoaktywnych oraz profilaktyce i interwencji w zakresie HIV/AIDS. Uzyskała tytuł doktora antropologii ze specjalizacją w zakresie globalnego zdrowia publicznego na Uniwersytecie Connecticut oraz ukończyła szkolenie podoktoranckie w zakresie medycyny uzależnień, badań usług zdrowotnych i nauk wdrożeniowych w Yale School of Medicine. Dr Bojko wykorzystuje perspektywę ekologiczną do identyfikacji i opisu wielopoziomowych czynników, które przyczyniają się do wzrostu ryzyka zdrowotnego i dysproporcji. Jej publikacje koncentrują się na wykorzystaniu danych etnograficznych i narracyjnych do zrozumienia zdrowia kobiet i zagrożeń zdrowia seksualnego młodych dorosłych oraz do identyfikacji barier w dostępie i zatrzymaniu w programach leczenia uzależnień i opiece nad HIV. Obecnie dr Bojko jest stypendystką American Councils Title VIII Research Scholar i współpracuje z kolegami z Polski i Ukrainy nad oceną i włączeniem globalnej etyki zdrowia do badań klinicznych i społeczno-behawioralnych w regionie. Współpracuje również nad sposobami integracji antropologicznych i badań zdrowia publicznego w celu zidentyfikowania i zrozumienia skutków zdrowotnych niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa i traumy międzypokoleniowej. Wcześniej dr Bojko pracowała na Ukrainie jako stypendystka NIH/Fogarty Global Health Fellow (2012-2014) oraz stypendystka Fulbrighta w USA (2001-2002; 2016-2017). Współpracowała z agencjami rządowymi, uniwersytetami, ośrodkami klinicznymi, lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i organizacjami społecznymi w celu zaprojektowania, wdrożenia i oceny kulturowo odpowiednich usług w zakresie zdrowia psychicznego/psychospołecznego oraz strategii profilaktyki i interwencji w zakresie HIV dla najbardziej zagrożonych populacji. W latach 1988-2010 dr Bojko była związana z Centre for International Community Health Studies (CICHS) na University of Connecticut School of Medicine, gdzie pracowała z interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi nad różnymi projektami społecznościowymi i była zaangażowana w zarządzanie programami i szkolenie badawcze międzynarodowych pracowników służby zdrowia oraz studentów medycyny, stomatologii i zdrowia publicznego.

dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk

dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk

E-mail:tadeusz.jedrzejczyk@gumed.edu.pl

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny), specjalista zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia. W latach 2008-2009 i 2013-2016 w Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym 2014-2016 pełnił funkcję Prezesa. Pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Obecnie pełni funkcje Dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
Uczestnik prac zespołów realizujących krajowe i międzynarodowe programy badawcze, interwencyjne i szkoleniowe, w tym w ramach programów PHARE, Polskiego Projektu 400 Miast i Zdrowego Powietrza wraz European Public Health Alliance. Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych, raportów i monografii oraz pozycji popularnych z zakresu zdrowia publicznego, epidemiologii i organizacji ochrony zdrowia.

dr Olga Kalinowska-Beszczyńska

dr Olga Kalinowska-Beszczyńska

E-mail:o.kalinowska-beszczynska@gumed.edu.pl

dr nauk o zarządzaniu (stopień ten uzyskała na Uniwersytecie w Exeter, Wielka Brytania, ma także tytuł FHEA). Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończyła studia podyplomowe z zakresu Administracji Europejskiej/Europäisches Vervaltungsmanagement Fachhochschule für Verwaltung and Rechtspflege w Berlinie i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu; przebywała na stypendium naukowym w Lourdes University, Sylvania OH,USA. Do 2020 roku naukowo i dydaktycznie związana z Uniwersytetem w Exeter.
Prowadzi badania naukowe dotyczące przedsiębiorczości, interesuje się w szczególności teorią instytucji w odniesieniu do szeroko pojętych ekosystemów przedsiębiorczości. Autorka publikacji naukowych, w 2017 roku otrzymała nagrodę za najlepszy artykuł ECSB Postdoctoral Writing Workshop award. Aktywnie współpracuje z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą (wspólne projekty naukowo-badawcze z Federal University of Paraná w Brazylii oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu). Jest członkiem European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) oraz Busienss, Nature and Value Research Group, Univeristy of York.

dr Paulina Metelska

dr Paulina Metelska

E-mail:metelska.paulina@gumed.edu.pl

Specjalista zdrowia publicznego, dietetyk. Autor publikacji naukowych z zakresu zagadnień związanych z profilaktyką otyłości wśród dzieci i młodzieży. Autor praktycznych poradników z zakresu edukacji żywieniowej. Koordynator programów zdrowotnych “6-10-14 dla Zdrowia” i “18+ dla Zdrowia” realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Członek grup roboczych współpracujących z Ministerstwem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz samorządami terytorialnymi. Członek Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

dr Marlena Robakowska

dr Marlena Robakowska

E-mail:marlena.robakowska@gumed.edu.pl

Doktor nauk medycznych, manager związany m.in. z systemem opieki zdrowotnej w Polsce od ponad 18 lat. Posiada długoletnie doświadczenie związane z badaniem kondycji ekonomicznej firm, planowaniem strategii, tworzeniem planów rozwoju oraz tworzeniem i nadzorowaniem budżetów. Autor szereg opracowań, analiz ekonomicznych, optymalizacji kosztów, które w realny sposób przekładały się na wzrost konkurencyjności oraz kondycję ekonomiczną placówek. W pracy naukowej stworzyła kilka uznanych projektów i publikacji naukowych, w których podjęte tematy ukazują możliwości zmiany podejścia do zarządzania prywatną i publiczną placówką, udowadniając jak ważną rolę w sprawnym zarządzaniu placówką medyczną odgrywają wiedza i umiejętności managerskie. Na stałe związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Szkoli uczestników kształcenia przed i podyplomowego.

dr Michał Stokłosa

dr Michał Stokłosa

E-mail:stoklosa@uic.edu

Doktor ekonomii. Na co dzień zajmuje się zagadnieniami z zakresu opodatkowania wyrobów tytoniowych, alkoholowych i napojów słodzonych. Obecnie pracuje na stanowisku Senior Economist/Senior Research Scientist w Institute for Health Research and Policy na Uniwersytecie Stanu Illinois w Chicago. Jest również członkiem grupy ekspertów doradzających zarządowi World Heart Federation w spawach związanych z użyciem wyrobów tytoniowych. Wcześniej pracował w zespole Economic and Health Policy Research w dziale badań American Cancer Society w Atlancie, gdzie przez dziesięć lat zajmował się zagadnieniami z zakresu aspektów ekonomicznych walki z nałogiem tytoniowym, oraz w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego w Warszawie. Współpracował w charakterze eksperta m.in. z Bankiem Światowym oraz Światową Organizacją Zdrowia.

dr Anna Tyrańska - Fobke

dr Anna Tyrańska - Fobke

E-mail:anna.tyranska-fobke@gumed.edu.pl

Doktor nauk o zdrowiu, specjalista zdrowia publicznego,
elektroradiolog, ratownik medyczny. Pracownik Wojewódzkiego Ośrodka
Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gdańsku, asystent
projektów związanych z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną w organizacjach
pozarządowych. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gdańsku i pracownik samorządowy w obszarze profilaktyki uzależnień. Obecnie
autorka i koordynator programów polityki zdrowotnej na poziomie samorządowym.
Autorka publikacji z zakresu organizacji i finansowania ochrony zdrowia, w
szczególności ratownictwa medycznego, a także środowiska pracy pracowników
medycznych.

dr n. med. Tadeusz Wołowski

dr n. med. Tadeusz Wołowski

E-mail:tadeusz.wolowski@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 41 wew. 1541

Doktor nauk medycznych. Specjalista zdrowia publicznego, organizacji ochrony zdrowia; lekarz chorób wewnętrznych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania służbą zdrowia, problematyki zdrowia społeczeństwa i jego uwarunkowań. Uczestnik prac zespołów realizujących krajowe i międzynarodowe programy badawcze, interwencyjne i szkoleniowe, w tym w ramach programów PHARE oraz Polskiego Projektu 400 Miast. Organizator i wykładowca w szkoleniach dla profesjonalistów ochrony zdrowia: kadry zarządzającej, lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz administracji. W latach 2010 – 2015 opiekun studiów podyplomowych – kierunek menedżer w ochronie zdrowia, w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W latach 2000 – 2019 konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowie publiczne w województwie pomorskim. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w Gdańsku.

Asystenci:

mgr Wioleta Tomczak

mgr Wioleta Tomczak

E-mail:wioleta.tomczak@gumed.edu.pl

Specjalista zdrowia publicznego. Ukończyła studia doktoranckie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pracowała w Polskim Towarzystwie Programów Zdrowotnych, zajmując się przede wszystkim projektami z zakresu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu. Stypendystka Global Tobacco Control Leadership Program w John Hopkins Bloomberg School of Public Health w Baltimore. Autorka publikacji naukowych oraz poradników i raportów w tym zakresie. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobyła w samorządowej jednostce budżetowej zajmującej się zdrowiem.

dr n. med. Agnieszka Wojtecka

dr n. med. Agnieszka Wojtecka

E-mail:agnieszka.wojtecka@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 41 wew. 1541

Autorka publikacji z zakresu zagadnień związanych z opieką senioralną, aktywnym starzeniem a także dostępem do e-informacji o zdrowiu. Współautorka raportów dot. monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego. Członek zespołów badawczych oraz współautorka opracowań z zakresu ewaluacji mid-term RPO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego w wybranych województwach. Koordynator programu promocji zdrowia „Trzeci Wiek w Zdrowiu” realizowanego przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Koordynator w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych, dotyczącym programu stażowego dla studentów kierunku Zdrowie Środowiskowe oraz Zdrowie Publiczne.
Psychoterapeuta. Członek Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych oraz Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Zlecenia dydaktyczne:

dr Aleksandra Gac

dr Aleksandra Gac

E-mail:aleksandra.gac@gumed.edu.pl

Specjalistka zdrowia publicznego i zarządzania. Pracowała w Wojewódzkim
Ośrodku Koordynującym (WOK) oraz programie „6-10-14 dla Zdrowia”. Obecnie pełni funkcję kierowniczki Referatu Polityki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie działa na rzecz zwiększenia dostępności, adekwatności i efektywności świadczeń zdrowotnych oraz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Bierze również udział w pracach m.in. zespołów ds. zdrowia psychicznego, strategii województwa i regionalnego programu strategicznego, edukacji prozdrowotnej.

Aktualizacja strony: 26.05.2023
Łukasz Balwicki, Beata Gronek, Paulina Metelska