Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Społecznej  > Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Katedra Medycyny Społecznej

O KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

W tym miejscu znajdziesz istotne informacje na temat kierunku Zdrowie Publiczne. Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: zdrowie@gumed.edu.pl

Zapraszamy także interesariuszy zewnętrznych do zgłaszania uwag i pomysłów odnośnie programu studiów. Informujemy, że Wydział organizuje cykliczne spotkania z interesariuszami zewnętrznymi. Serdecznie zapraszamy!

I STOPIEŃ STUDIÓW:

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 3 lata. Jesteś osobą kreatywną, lubiącą kontakt z innymi ludźmi, potrafiącą rozwiązywać problemy i nie bojącą się wyzwań? Studia na kierunku zdrowie publiczne są więc dla Ciebie idealne! Studia I stopnia przygotowują do podejmowania działań z zakresu ogólnej promocji zdrowia, zapobiegania chorobom oraz ochrony zdrowia przed szkodliwymi czynnikami. Dzięki studiom absolwenci potrafią skutecznie mobilizować społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i efektywnie się komunikować zarówno ze społeczeństwem jak i innymi grupami zawodowymi systemu zdrowia.

Poza tym jednak, każdy student ma w czasie studiów możliwość wyboru specjalności, która najlepiej odzwierciedla indywidualne zainteresowania oraz predyspozycje. Wybór specjalności odbywa się na początku II roku studiów, w czasie gdy wszyscy studenci są już zapoznani z podstawami nauk o zdrowiu oraz specyfiką działań z zakresu zdrowia publicznego. W ramach studiów I stopnia dostępne są dwie specjalności – „Opieka długoterminowa z elementami telemedycyny” oraz „Koordynacja świadczeń medycznych z elementami E-zdrowia”.

Obie specjalności wychodzą naprzeciw zmieniającym się wyzwaniom współczesnego systemu zdrowia oraz obserwowanym trendom demograficznym związanym ze starzeniem się społeczeństwa. W ramach pierwszej specjalności absolwenci pozyskają kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania procesem opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą, ze szczególnym uwzględnieniem procesu leczenia realizowanego przez różnych specjalistów w domu chorego – przy zaangażowaniu rodziny, pracowników socjalnych oraz zdalnego monitorowania stanu pacjenta (telemedycyna). W ramach drugiej specjalności absolwenci uczą się skutecznie koordynować proces realizacji i finansowania świadczeń medycznych z wykorzystaniem narzędzi IT. Nabywają także umiejętności potrzebne do zarządzania bazami danych i ich wykorzystywania w procesie realizacji świadczeń medycznych. Absolwenci obu specjalności są aktualnie poszukiwanymi na rynku pracy.

W czasie studiów studenci będą mieli okazję nabywać zarówno wiedzę jak i konkretne umiejętności, pozyskiwane w czasie zajęć praktycznych, ćwiczeń i praktyk studenckich. Gwarantujemy możliwość odbycia praktyk w wielu instytucjach, których działania są spójne z programem studiów, m.in. w Polskim Towarzystwie Programów Zdrowotnych, Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy czy Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka, Narodowym Funduszu Zdrowia i wielu innych. W celu pogłębienia wiedzy i uzyskania dodatkowych kompetencji warto rozważyć również kontynuację nauki na II stopniu. Absolwenci studiów I stopnia są uprawnieni do podejmowania studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku zdrowie publiczne.

Plan studiów na kierunku Zdrowie Publiczne I stopień (plik pdf, 629 kB)

II STOPIEŃ STUDIÓW:

UWAGA: OD ROKU 2018 NA STUDIA MAGISTERSKIE PRZYJMUJEMY BEZ EGZAMINU WSTĘPNEGO!!!!! Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu, trwają 2 lata. Skończyłeś studia I stopnia na takim kierunku jak: zdrowie publiczne, elektroradiologia, ratownictwo medyczne lub techniki dentystyczne? Albo na kierunku pokrewnym na innej, niż medyczna, uczelni? Masz wrażenie, że na rynku pracy nie możesz znaleźć zatrudnienia zgodnego z Twoimi aspiracjami? Pragniesz rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać nowe ciekawe kompetencje? Zapraszamy na studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne! Studia II stopnia poszerzają kompetencje pozyskane przez studentów w ramach studiów licencjackich. Studenci mają szansę pozyskać wiedzę ogólną potrzebną do pełnienia roli managerów i specjalistów działających w obszarze szeroko pojętego sytemu zdrowia. Dodatkowo, każdy student pierwszego dnia roku akademickiego ma możliwość wyboru specjalności, która w największym stopniu odpowiada preferencjom i zainteresowaniom studenta. Aktualnie dostępne są trzy specjalności, które odzwierciedlają zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu Zdrowia Publicznego: „Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia”, „Zarządzanie programami zdrowotnymi” oraz „Zdrowie środowiskowe i BHP”. W ramach pierwszej specjalności studenci pozyskują zaawansowaną wiedzę oraz kompetencje z zakresu nauk zarządczych, włączając w to elementy związane z zarządzaniem finansami, controllingiem, zamówieniami publicznymi i oceną efektywności inwestycji w systemie zdrowia. Druga specjalność pozwala na pozyskanie wiedzy koniecznej do tworzenia i realizowania programów zdrowotnych w sposób skuteczny i odpowiadający rzeczywistym potrzebom społecznym. Trzecia zaś specjalność skupia się środowisku kształtującym zdrowie społeczeństwa oraz daje możliwość uzyskania kompetencji inspektora BHP, którego zadaniem jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa na stanowisku pracy , co poszerza spektrum możliwości znalezienia ciekawej i satysfakcjonującej pracy. W trakcie studiów studenci są uczeni jak skutecznie komunikować się ze społeczeństwem i nakłaniać ludzi do podjęcia wysiłku zadbania o własne zdrowie. Dla naszych studentów, którzy jednocześnie są absolwentami studiów pierwszego stopnia kierunku Elektroradiologia, przewiduje się zorganizowanie w ramach studiów szkolenia umożliwiającego uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. W czasie studiów oferowane są zajęcia w różnorodnej formie. Studenci uczestniczą zarówno w zajęciach klasycznych, jak i korzystają z praktyk zawodowych, realizowanych w instytucjach współpracujących z Uczelnią od wielu lat (m.in. w Polskim Towarzystwie Programów Zdrowotnych, Narodowym Funduszu Zdrowia, Jednostkach Samorządu Terytorialnego), mogą brać udział w pracach naukowych, konferencjach i innych działaniach, co uzależnione jest od zainteresowań i aktywności samych studentów. Dzięki współpracy z międzynarodowymi instytucjami (m.in. ze stowarzyszeniem zrzeszającym szkoły zdrowia publicznego ASPHER) studenci mogą odbywać zagraniczne praktyki (np. w Belgii) oraz, w ramach programu Erasmus, studiować za granicą (np. w Niemczech).

Plan studiów na kierunku Zdrowie Publiczne II stopień (plik pdf, 532 kB)

Aktualizacja strony: 20.01.2021
Łukasz Balwicki, Beata Gronek, Paulina Metelska