Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

BADANIA WŁASNE UCZELNI


Badania prowadzone w GUMed i UCK – granty, prace statutowe i własne, prace doktorskie, habilitacyjne, magisterskie, studenckie i inne

Termin składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed posiedzeniem komisji bioetycznej.
Kalendarz posiedzeń komisji dostępny jest na stronie głównej Komisji
Wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu komisji.

Wymagane dokumenty
1. Formularz zgłoszenia badania naukowego – badania własne GUMed/UCK (plik doc, 57 kB) – do pobrania
2. Opis badania, zgodnie z punktem nr 6 Formularza zgłoszenia (1.)
3. Informacja dla pacjenta/uczestnika badania (jeżeli dotyczy)
4. Formularz zgody pacjenta/uczestnika badania lub opiekuna prawnego na udział w badaniu (jeżeli dotyczy)
5. Zgoda Dyrekcji UCK na prowadzenie badania naukowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, lub analogicznie: zgoda Dyrekcji UCS / zgoda Dyrekcji UCMMiT w Gdyni / zgoda Dyrekcji szpitala, w którym będzie prowadzone badanie (jeżeli dotyczy)
6. Ankiety, kwestionariusze używane w projekcie w przypadku badania ankietowego
7. Kopia Fomularza zgłoszenia (1.) w przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku.

Powyższe dokumenty należy złożyć:
- w wersji papierowej (Formularz zgłoszenia (1.) powinien być wypełniony komputerowo!)
- oraz przesłać mailem w wersji elektronicznej w formie dokumentu tekstowego .docx (nie skany ani zdjęcia) na adres: mariamar@gumed.edu.pl

Wzory dokumentów: Informacji dla uczestnika badania, Formularza świadomej zgody i innych – są dostępne w zakładce Wzory dokumentów

ad 1. Jeżeli badanie prowadzone będzie we współpracy z innymi jednostkami, potrzebne są zgody kierowników wszystkich jednostek biorących udział w badaniu – wyrażone w osobnym piśmie lub w formie podpisu i pieczątki na Formularzu zgłoszenia (1.)
Wszystkie zgłoszenia badań, które będą finansowane ze środków statutowych, programu “Młody Naukowiec”, grantów oraz z funduszy strukturalnych, przed złożeniem do komisji bioetycznej powinny uzyskać podpis/akceptację na Formularzu zgłoszenia (1.) z odpowiedniego działu GUMed, np. Biura ds. Nauki, Biura Projektów lub Biura ds. Programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
ad 5. Wszystkie badania planowane do przeprowadzenia na terenie klinik UCK wymagają pisemnej zgody Dyrekcji UCK, którą należy dołączyć do zgłoszenia badań składanego do komisji bioetycznej. Zgodę taką wydaje Działu Badań Klinicznych i Naukowych UCK.

Aktualizacja strony: 03.07.2024
Maria Abramska-Maresch