Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

UBEZPIECZENIE OC EKSPERYMENTU MEDYCZNEGO

Od dnia 01.01.2021r. zgodnie z Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty art. 23c ust. 1 (DZ. U. z 2021r. poz. 790, 1559) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny (Dz.U. 2020 poz. 2412) eksperyment medyczny może być przeprowadzony po zawarciu przez podmiot przeprowadzający eksperyment medyczny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz jego uczestnika oraz osoby, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć.
Vide zakładka: Akty prawne

Obsługą procesu ubezpieczeń eksperymentów medycznych zajmuje się Biuro ds. Nauki:
Tel.: 58 349 11 58, 58 349 10 01, 58 349 11 59

Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 21:
1. Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem leczniczym albo eksperymentem badawczym.
2. Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego.
3. Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu.
4. Eksperymentem medycznym jest również przeprowadzenie badań materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby dla celów naukowych.

Aktualizacja strony: 03.07.2024
Maria Abramska-Maresch