Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

DYDAKTYKA

Celem kształcenia przedmiotu Chemia Leków jest nabycie przez studentów III roku farmacji umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia i oceny zależności między budową chemiczną substancji leczniczych a mechanizmem i kierunkiem ich działania, charakteryzowania głównych grup substancji leczniczych klasyfikacji anatomiczno–terapeutyczno-chemicznej (ATC) oraz wykonywania klasycznej i instrumentalnej analizy jakościowej i ilościowej substancji leczniczych. W trakcie wykładów z Chemii Leków omawiane są substancje leczniczych w układzie ATC z uwzględnieniem nomenklatury międzynarodowej oraz nazw synonimowych podstawowych preparatów stosowanych w farmakoterapii schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego, układu pokarmowego i wydalniczego oraz wykazujących aktywność przeciwinfekcyjną, a także leków stosowanych w terapii hormonalnej, witamin i enzymów. Prezentowane są także zagadnienia dotyczące zależności struktura substancji leczniczej-aktywność z uwzględnieniem przydatności terapeutycznej leków w aspekcie molekularnego mechanizmu ich działania i zastosowania. Omawiane są również tematy związane z analityczną kontrolą jakości leków obejmującą analizę jakościową i ilościową stosowaną zarówno w ocenie substancji leczniczych jak i postaci leków opartą na wymaganiach Farmakopei Polskiej i Europejskiej. Przedstawiane są także klasyczne i nowoczesne techniki analityczne w ocenie substancji leczniczych i postaci leków. W trakcie ćwiczeń studenci nabywają umiejętności identyfikacji leków i substancji leczniczych z zastosowaniem klasycznych i nowoczesnych technik instrumentalnych (chromatografii cienkowarstwowej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej, elektroforezy kapilarnej), oznaczania ich czystości oraz pełnej analizy różnych form leków zgodnie z obowiązującymi normami farmakopealnymi. Poznają również kryteria doboru odpowiedniej metody analitycznej do analizy substancji leczniczej biorąc pod uwagę jej budowę chemiczną i właściwości fizykochemiczne. Prezentowane są ponadto metody separacji stereoizomerów ze szczególnym uwzględnieniem enancjomerów. Omawiane są także zagadnienia dotyczące molekularnych podstawy rozdzieleń chromatograficznych oraz modelowanie matematyczne jako narzędzia optymalizacyjne podczas rozdzieleń włączając ilościowe zależności struktura-retencja (QSRR). Katedra prowadzi ponadto zajęcia fakultatywne dla studentów IV i V roku farmacji z analityki leków i substancji endogennych w materiale biologicznym z zastosowaniem nowoczesnych technik separacyjnych, a także seminaria i wykłady poświęcone strategiom odkrywania i analizowania nowych leków – w tym leków biotechnologicznych. Corocznie w Zakładzie wykonywane są także prace magisterskie studentów V roku Wydziału Farmaceutycznego. Katedra bierze również udział w kształceniu podyplomowym magistrów farmacji – prowadzeniu zajęć (wykładów) na kursach kształcenia ustawicznego.

PRZEDMIOTY
1. Chemia leków – II i III rok kierunek Farmacja
2. Pharmaceutical Chemistry – II rok English Division kierunek Farmacja
3. Ekonomika i zarządzanie w farmacji – IV rok kierunek Farmacja
4. Blok zajęć chemicznych – I rok PFiK
5. Analiza leków i kosmetyków – I rok PFiK
6. Pharmacology and toxicology – III rok English Division kierunek Lekarski

FAKULTETY 2019-2020
1. Analiza przypadków we współczesnej chemii farmaceutycznej – leki przeciwbólowe (Farmacja)
2. Leki stosowane w chorobach tropikalnych i odzwierzęcych (Farmacja)
3. Wpływ substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego – analiza wybranych zagadnień (Farmacja)
4. Różnorodność nowych molekularnych mechanizmów działania leków przeciwdepresyjnych sprzymierzeńcem w problemach z depresją (Analityka medyczna)
5. Practical aspects of isolation of various biologically active substances from biological, pharmaceutical and environmental samples – POWER (dla doktorantów)

FAKULTETY – bloki tematyczne (udział Katedry w realizowaniu tych fakultetów)
1. Propedeutyka praktyki farmaceutycznej – I rok kierunek Farmacja
2. Propaedeutics of pharmaceutical practice – I rok English Division kierunek Farmacja
3. Biotechnologia farmaceutyczna – IV rok kierunek Farmacja
4. Farmacja przemysłowa – IV rok kierunek Farmacja
5. Farmacja przemysłowa – V rok kierunek Farmacja
6. Farmacja apteczna – V rok kierunek Farmacja
7. Analityczna kontrola leku, żywności i środowiska – V rok kierunek Farmacja
8. Wytwarzanie produktów leczniczych – II rok PFiK

Aktualizacja strony: 25.01.2021
Mariusz Belka, Piotr Kawczak, Alina Plenis, Szymon Ulenberg