Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

DYDAKTYKA

Celem kształcenia przedmiotu Chemia Leków jest nabycie przez studentów III roku farmacji umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia i oceny zależności między budową chemiczną substancji leczniczych a mechanizmem i kierunkiem ich działania, charakteryzowania głównych grup substancji leczniczych klasyfikacji anatomiczno–terapeutyczno-chemicznej (ATC) oraz wykonywania klasycznej i instrumentalnej analizy jakościowej i ilościowej substancji leczniczych. W trakcie wykładów z Chemii Leków omawiane są substancje leczniczych w układzie ATC z uwzględnieniem nomenklatury międzynarodowej oraz nazw synonimowych podstawowych preparatów stosowanych w farmakoterapii schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego, układu pokarmowego i wydalniczego oraz wykazujących aktywność przeciwinfekcyjną, a także leków stosowanych w terapii hormonalnej, witamin i enzymów. Prezentowane są także zagadnienia dotyczące zależności struktura substancji leczniczej-aktywność z uwzględnieniem przydatności terapeutycznej leków w aspekcie molekularnego mechanizmu ich działania i zastosowania. Omawiane są również tematy związane z analityczną kontrolą jakości leków obejmującą analizę jakościową i ilościową stosowaną zarówno w ocenie substancji leczniczych jak i postaci leków opartą na wymaganiach Farmakopei Polskiej i Europejskiej. Przedstawiane są także klasyczne i nowoczesne techniki analityczne w ocenie substancji leczniczych i postaci leków. W trakcie ćwiczeń studenci nabywają umiejętności identyfikacji leków i substancji leczniczych z zastosowaniem klasycznych i nowoczesnych technik instrumentalnych (chromatografii cienkowarstwowej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej, elektroforezy kapilarnej), oznaczania ich czystości oraz pełnej analizy różnych form leków zgodnie z obowiązującymi normami farmakopealnymi. Poznają również kryteria doboru odpowiedniej metody analitycznej do analizy substancji leczniczej biorąc pod uwagę jej budowę chemiczną i właściwości fizykochemiczne. Prezentowane są ponadto metody separacji stereoizomerów ze szczególnym uwzględnieniem enancjomerów. Omawiane są także zagadnienia dotyczące molekularnych podstawy rozdzieleń chromatograficznych oraz modelowanie matematyczne jako narzędzia optymalizacyjne podczas rozdzieleń włączając ilościowe zależności struktura-retencja (QSRR). Katedra prowadzi ponadto zajęcia fakultatywne dla studentów IV i V roku farmacji z analityki leków i substancji endogennych w materiale biologicznym z zastosowaniem nowoczesnych technik separacyjnych, a także seminaria i wykłady poświęcone strategiom odkrywania i analizowania nowych leków – w tym leków biotechnologicznych. Corocznie w Zakładzie wykonywane są także prace magisterskie studentów V roku Wydziału Farmaceutycznego. Katedra bierze również udział w kształceniu podyplomowym magistrów farmacji – prowadzeniu zajęć (wykładów) na kursach kształcenia ustawicznego.

Aktualizacja strony: 30.09.2019
Piotr Kawczak, Alina Plenis