Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

LABORATORIUM ANALIZ FARMACEUTYCZNYCH I BIOMEDYCZNYCH PRZY KATEDRZE I ZAKŁADZIE CHEMII FARMACEUTYCZNEJ

Druk 3D

Drukarki 3D


Głównym celem Core Facility druku 3D jest ułatwienie pracownikom i doktorantom, a także studentom dostępu do technologii druku 3D umożliwiającej projektowanie oraz wytwarzanie trójwymiarowych obiektów. Technologia ta nie ogranicza się tylko do wytwarzania niedostępnych komercyjnie urządzeń lub pomocy naukowych, ale pozwala także na wydruk modeli organów pacjenta stworzonych przy pomocy odwzorowania skanu MRI/PET wykonanego przed zabiegiem.

Ideą przyświecającą powstaniu jednostki jest nie tylko umożliwienie powstawania rozwiązań technicznych, które są innowacyjne lub trudno dostępne komercyjnie ze względu na wysoki koszt czy długi okres oczekiwania. Jednostka oferuje również pomoc merytoryczną i doradczą, m.in. na etapie tworzenia modelu w oprogramowaniu do modelowania 3D. Placówka służy również wiedzą odnośnie doboru odpowiedniego materiału do wydruku (stawiając za priorytet wybrane aspekty: wytrzymałość mechaniczną, właściwości chemiczne, biokompatybilność lub estetykę).
Pracownia powstała w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Misja pracowni

Misją pracowni jest świadczenie różnego typu usług na rzecz członków wspólnoty Uczelni ze szczególnym uwzględnieniem jej priorytetowych obszarów badawczych.

Pracownia jest wyposażona w następujące elementy:
 • bazę komputerową wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem typu CAD (computer-aided design) umożliwiającym cyfrowe projektowanie nowych rozwiązań badawczych,
 • drukarkę 3D pozwalającą szybko, precyzyjnie i w sposób powtarzalny wytwarzać zaprojektowane obiekty,
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
  Wsparcie organizacyjne jest kluczowe dla umożliwienia ciągłości pracy pracowni, zapewnienia bezpieczeństwa jej użytkownikom, a także monitorowania jej funkcjonowania. Od strony merytorycznej koordynator pracowni służy ekspertyzą w zakresie doboru materiału, utrzymuje funkcjonalność urządzeń, a także wspiera proces projektowania komputerowego.
  Jednostka służy również celom dydaktycznym, propagującym działalność naukową uczelni, czy też wykonywaniu zleceń komercyjnych zleconych przez podmioty zewnętrzne.

W ramach jednostki wykonywane są następujące usługi:

 • produkcja sorbentów o spersonalizowanych kształtach z termoplastycznych materiałów
 • produkcja sprzętu laboratoryjnego
 • pomoc w projektowaniu trójwymiarowych modeli
 • pomoc merytoryczna przy obsłudze urządzeń do druku 3D

Portfolio publikacyjne – druk 3D (plik pdf, 307 kB)

Stabilność metaboliczna

Zespół Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej GUMed oferuje wykonanie testów stabilności metabolicznej kandydatów na leki metodą in vitro, z wykorzystaniem mikrosomalnej frakcji subkomórkowej. W typowym oznaczeniu rolę katalizatora biotransformacji pełnią mikrosomy otrzymane z wątroby ludzkiej. Potencjalny, przeznaczony do testu lek, jest inkubowany w ściśle kontrolowanych warunkach w obecności preparatu enzymatycznego oraz odpowiednich kofaktorów. Bezpośrednio po rozpoczęciu inkubacji oraz w zdefiniowanych punktach pomiarowych (maksymalny czas inkubacji to 2 godziny) pobierana jest próbka, następnie analizowana z zastosowaniem techniki LC-MS. Na podstawie uzyskanych chromatogramów wyznaczany jest metaboliczny czas półtrwania.

Adresaci oferty

• Zespoły badawcze zajmujące się problematyką syntezy nowych substancji o potencjalnym zastosowaniu w lecznictwie
• Innowacyjne firmy farmaceutyczne

Usługa obejmuje

• Dobór parametrów inkubacji enzymatycznej
• Wykonanie kontroli pozwalającej określić stabilność chemiczną w warunkach inkubacji
• Opracowanie metodologii oznaczania przekazanych do badania związków techniką LC-MS
• Wyznaczenie metabolicznego czasu połtrwania

W jakim celu wykonuje się testy stabilności metabolicznej

• Pozwalają one określić zachowanie się potencjalnego leku wobec ludzkiego systemu metabolizującego ksenobiotyki
• Stabilność potencjalnego leku jest cechą korzystną ze względu na jego oddziaływanie z celem molekularnym
• Stabilność metaboliczna jest jednym z kluczowych czynników wpływających na farmakokinetykę leku
• Powstające w wyniku biotransformacji metabolity mogą mieć wpływ na efekt terapeutyczny, a także możliwe działania niepożądane

Jakie są możliwości rozszerzenia proponowanej oferty

Prezentowany powyżej schemat obejmujący wyznaczenie metabolicznego czasu półtrwania może zostać uzupełniony o dodatkowe badania, obejmujące m.in.:
• Określenie izoenzymów cytochromu P-450 odpowiedzialnych za biotransformację
• Określenie możliwości powstawania reaktywnych metabolitów oddziaływujących z komórkowymi nukleofilami
• Opracowanie modelu zależności między strukturą chemiczną a stabilnością metaboliczną w obrębie danej serii związków

Portfolio publikacyjne – stabilność metaboliczna (plik pdf, 200 kB)

Oznaczanie substancji endogennych

W skład oferty sekcji bioanalitycznej wchodzą oznaczenia następujących substancji endogennych:
• aminokwasów metodą chromatografii cieczowej
• amin biogennych, ich prekursorów oraz metabolitów zarówno techniką chromatografii cieczowej z detekcją mas mas (LC-MS, LC-MS/MS), jak i elektroforezy kapilarnej (CE).
• hormonów steroidowych i ich metabolitów zarówno techniką chromatografii cieczowej z detekcją mas mas (LC-MS, LC-MS/MS), jak i elektroforezy kapilarnej (CE).
• substancji organicznych elektroforezą kapilarną z detekcją LIF

Chromatograf cieczowy z detekcją mas


Chromatograf cieczowy z detekcją mas typu potrójny kwadrupol


Aparatura do elektroforezy kapilarnej

Specyfikacja analiz bioanalitycznych wykonywanych przy pomocy LC (plik pdf, 707 kB)
Specyfikacja analiz bioanalitycznych wykonywanych przy pomocy CE (plik pdf, 679 kB)

Oznaczanie innych substancji organicznych

W ramach analizy innych substancji organicznych wykonywane są następujące badania:
• pomiar masy w technice ESI
• identyfikacja substancji przy pomocy fragmentacji “miękkiej” i “twardej”
• analiza substancji lotnych przy pomocy chromatografii gazowej z detekcją mas (GC-MS)
• analiza metodą elektroforezy kapilarnej z detekcją LIF

Chromatograf gazowy z detekcją mas

Pozostałe badania

• optymalizacja warunków rozdzielania mieszanin analitów obejmująca dobór parametrów przygotowania próbki do analizy (ekstrakcja) oraz warunków chromatograficznych i elektroforetycznych (DryLab, optymalizacja chemometryczna),
• walidacja metod analitycznych oraz statystyczna i chemometryczna obróbka wyników,
• badanie zależności pomiędzy strukturą a aktywnością (QSAR), retencją chromatograficzną (QSRR) i stabilnością metaboliczną (QSMSR) danej serii związków chemicznych z użyciem technik chemometrycznych i specjalistycznego oprogramowania: ACD, Dragon, HyperChem, Gaussian, SIMCA
• badania farmakokinetyczne podczas oznaczeń leków i ich metabolitów,
• badanie trwałości i stabilności, preparatów farmaceutycznych,
• badania wykonywane za pomocą testów immunoenzymatycznych (ELISA)
• badanie biodostępności i biorównoważności preparatów farmaceutycznych.

Szczegółowy cennik dla GUMed


Cennik usług dla GUMed

Kontakt

dr n. farm. Szymon Ulenberg


Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
Gdański Uniwersytet Medyczny
al. Gen. J. Hallera 107
80-416 Gdańsk
+48 602 552 859
szymon.ulenberg@gumed.edu.pl

Aktualizacja strony: 01.03.2024
Mariusz Belka, Piotr Kawczak, Alina Plenis, Szymon Ulenberg