Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

  • Chemia leków (mechanizmy działania leków, modelowanie molekularne, ilościowe zależności struktura-aktywność QSAR)
  • Analityka farmaceutyczna (wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC, sprzężona spektrometria mas HPLC-MS, micelarna chromatografia cieczowa MLC, chromatografia cienkowarstwowa TLC, opracowanie, walidacja i optymalizacja metod analitycznych, ilościowe zależności struktura-retencja QSRR)
  • Proteomika (usprawnienie identyfikacji białek z wykorzystaniem technik chemometrycznych, badania stabilności metabolicznej leków, analiza porównawcza)
  • Chemometria i biostatystyka (wieloparametrowa analiza regresji MLR, analiza głównych składowych PCA, analiza regresji metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów PLS, analiza czynnikowa FA)
  • Biodostępność leków
  • Analiza jakościowa i ilościowa stereoizomerów
  • Zastosowanie elektroforezy kapilarnej CE, elektrochromatografii EC i elektroforezy żelowej GE w analizie leków i substancji endogennych

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej GUMed informuje, że podstawowym kryterium wyboru kandydatów na prace magisterskie, które będą realizowane w naszej katedrze jest:
a) ocena z egzaminu z Chemii Leków
oraz
b) ewentualnie, dodatkowo, aktywny udział w pracach Studenckiego Kółka Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej
c) ostatecznie, ewentualnie, dodatkowo, oceny z egzaminu z przedmiotów: Biochemii i Chemii Analitycznej.

W Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej GUMed realizowane są projekty badawcze w zakresie tematycznym przedstawionym poniżej:

Dr hab. Piotr Kowalski, prof. nadzw. GUMed
1. Techniki elektromigracyjne w analizie aminokwasów i peptydów.
2. Biomarkery chorób układu moczowo-płciowego – wykrywanie i oznaczanie w próbach moczu.
3. Odwrócone micelle – ich zastosowanie w separacji elektroforetycznej aminokwasów i białek.

Dr Aleksandra Chmielewska
1. Separacje chiralne substancji leczniczych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
2. Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniach wiązań wybranych leków z proteinami.
3. Badanie wpływu temperatury i pH na zjawisko inwersji enancjomerów.

Dr Piotr Kawczak
1. Micelarna chromoatografia cieczowa (MLC) w analizie farmaceutycznej i biomedycznej.
2. Oznaczanie lipofilowości substancji biologicznie aktywnych z zastosowaniem MLC.
3. Chemometria i biostatystyka – QSAR/QSPR/QSRR.

Dr hab. Lucyna Konieczna
1. Chromatografia oddziaływań hydrofilowych w odniesieniu do małych cząsteczek polarnych z zastosowaniem spektrometrii mas ze źródłem jonów typu elektrosprej.
2. Ocena zjawiska supresji jonów w spektrometrii mas podczas analizy substancji endogennych oraz aktywnych substancji leczniczych.
3. Biomarkery raka układu moczowo-płciowego i białaczki, ich znaczenie w diagnostyce medycznej.
4. Ocena różnic w profilach steroidowych przed i po wysiłku fizycznym u sportowców. Wykrywanie dopingu metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z detekcją mas.

Dr hab. Ilona Olędzka
1. Mikroemulsyjna elektrokinetyczna chromatografia kapilarna w jednoczesnej analizie substancji różniących się hydrofobowością.
2. Techniki zatężania analitu w kapilarze.
3. Zastosowanie elektroforezy kapilarnej i planarnej w proteomice.

Dr hab. Alina Plenis
1. Charakterystyka kolumn chromatograficznych z zastosowaniem różnych systemów ich klasyfikacji.
2. Weryfikacja przydatności systemów klasyfikacji kolumn w realnych analizach farmaceutycznych i biomedycznych.
3. Opracowanie i walidacja metod oznaczania substancji aktywnych i ich metabolitów w materiale biologicznym.
4. Opracowanie i walidacja metod oznaczania substancji aktywnych i ich zanieczyszczeń w preparatach farmaceutycznych.

Dr Mariusz Belka
1. Badanie stabilności metabolicznej kandydatów na leki przeciwnowotworowe i przeciwdepresyjne z wykorzystaniem technik enzymatycznych oraz spektrometrii mas.
2. Chemometria i biostatystyka – QSAR/QSPR/QSRR.

Aktywny udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej zazwyczaj wiąże się z uczestnictwem studenta w pracach badawczych realizowanych w Katedrze.

Aktualizacja strony: 30.09.2019
Piotr Kawczak, Alina Plenis