Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

 • Chemia leków (mechanizmy działania leków, modelowanie molekularne, ilościowe zależności struktura-aktywność QSAR)
 • Analityka farmaceutyczna (wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC, sprzężona spektrometria mas HPLC-MS, micelarna chromatografia cieczowa MLC, chromatografia cienkowarstwowa TLC, opracowanie, walidacja i optymalizacja metod analitycznych, ilościowe zależności struktura-retencja QSRR)
 • Proteomika (usprawnienie identyfikacji białek z wykorzystaniem technik chemometrycznych, badania stabilności metabolicznej leków, analiza porównawcza)
 • Chemometria i biostatystyka (wieloparametrowa analiza regresji MLR, analiza głównych składowych PCA, analiza regresji metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów PLS, analiza czynnikowa FA)
 • Biodostępność leków
 • Analiza jakościowa i ilościowa stereoizomerów
 • Zastosowanie elektroforezy kapilarnej CE, elektrochromatografii EC i elektroforezy żelowej GE w analizie leków i substancji endogennych

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej GUMed informuje, że podstawowym kryterium wyboru kandydatów na prace magisterskie, które będą realizowane w naszej katedrze jest:
a) ocena z egzaminu z Chemii Leków
oraz
b) ewentualnie, dodatkowo, aktywny udział w pracach Studenckiego Kółka Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej
c) ostatecznie, ewentualnie, dodatkowo, oceny z egzaminu z przedmiotów: Biochemii i Chemii Analitycznej.

W Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej GUMed realizowane są projekty badawcze w zakresie tematycznym przedstawionym poniżej:

Dr hab. Piotr Kowalski, prof. uczelni
1. Techniki elektromigracyjne w analizie aminokwasów i peptydów.
2. Biomarkery chorób układu moczowo-płciowego – wykrywanie i oznaczanie w próbach moczu.
3. Odwrócone micelle – ich zastosowanie w separacji elektroforetycznej aminokwasów i białek.

Dr Aleksandra Chmielewska
1. Separacje chiralne substancji leczniczych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
2. Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniach wiązań wybranych leków z proteinami.
3. Badanie wpływu temperatury i pH na zjawisko inwersji enancjomerów.

Dr Piotr Kawczak
1. Micelarna chromoatografia cieczowa (MLC) w analizie farmaceutycznej i biomedycznej.
2. Oznaczanie lipofilowości substancji biologicznie aktywnych z zastosowaniem MLC.
3. Chemometria i biostatystyka – QSAR/QSPR/QSRR.

Dr hab. Lucyna Konieczna
1. Chromatografia oddziaływań hydrofilowych w odniesieniu do małych cząsteczek polarnych z zastosowaniem spektrometrii mas ze źródłem jonów typu elektrosprej.
2. Ocena zjawiska supresji jonów w spektrometrii mas podczas analizy substancji endogennych oraz aktywnych substancji leczniczych.
3. Biomarkery raka układu moczowo-płciowego i białaczki, ich znaczenie w diagnostyce medycznej.
4. Ocena różnic w profilach steroidowych przed i po wysiłku fizycznym u sportowców. Wykrywanie dopingu metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z detekcją mas.

Dr Natalia Miękus-Purwin
1. Optymalizacja metod ekstrakcji związków małocząsteczkowych z próbek biologicznych.
2. Techniki elektromigracyjne – aplikacja kliniczna.
3. Techniki mikroekstrakcyjne – rozwój, aplikacje, zielona chemia.

Dr hab. Ilona Olędzka
1. Mikroemulsyjna elektrokinetyczna chromatografia kapilarna w jednoczesnej analizie substancji różniących się hydrofobowością.
2. Techniki zatężania analitu w kapilarze.
3. Zastosowanie elektroforezy kapilarnej i planarnej w proteomice.

Dr hab. Alina Plenis
1. Charakterystyka kolumn chromatograficznych z zastosowaniem różnych systemów ich klasyfikacji.
2. Weryfikacja przydatności systemów klasyfikacji kolumn w realnych analizach farmaceutycznych i biomedycznych.
3. Opracowanie i walidacja metod oznaczania substancji aktywnych i ich metabolitów w materiale biologicznym.
4. Opracowanie i walidacja metod oznaczania substancji aktywnych i ich zanieczyszczeń w preparatach farmaceutycznych.

Dr Mariusz Belka
1. Badanie stabilności metabolicznej kandydatów na leki przeciwnowotworowe i przeciwdepresyjne z wykorzystaniem technik enzymatycznych oraz spektrometrii mas.
2. Chemometria i biostatystyka – QSAR/QSPR/QSRR.

Aktywny udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej zazwyczaj wiąże się z uczestnictwem studenta w pracach badawczych realizowanych w Katedrze.

Uzyskane granty:

 • “Narzędzia mikroelektroforetyczne w bioanalityce” Numer umowy V4-Korea/4/ 2018. 2018.07.02-2021.07.01
  Wykonawca/Lider konsorcjum
  Seoul National University/ Bioanalytical Chemistry Laboratory
  Współwykonawca
  Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska GUMed
  Institute of Analytical Chemistry, Czechy
  University of Debrecen/Research Centre for Molecular Medicine, Węgry
  Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Dept. of Analytical Chemistry, Słowacja.
  Tematyka prac eksperymentalnych obejmuje opracowanie metod bioanalitycznych, które pozwoliłyby na wprowadzenie postulatów „zielonej chemii” do laboratorium analitycznego. Opracowywane są więc metody, które cechowałyby się: mniejszym zużyciem odczynników, szczególnie tych toksycznych, niskim zapotrzebowaniem co do objętości próbki biologicznej niezbędnej do przeprowadzenia analizy, jak również metod, które nie powodowałyby szkody dla środowiska i analityka.
Aktualizacja strony: 25.01.2021
Mariusz Belka, Piotr Kawczak, Alina Plenis, Szymon Ulenberg