Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Histologii

Katedra i Zakład Histologii

Wydział Lekarski

PRACOWNICY

Kierownik:

prof. dr hab. Michał Żmijewski

prof. dr hab. Michał Żmijewski

E-mail:michal.zmijewski@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Moje zainteresowania naukowe związane są z endokrynologią skóry, ze szczególnym uwzględnieniem stanów patologicznych oraz ich leczenia. Interesuje mnie powstawanie oraz metabolizm witaminy D w skórze oraz jej rola w profilaktyce oraz leczeniu szeregu chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów. Wraz z moim zespołem badamy przydatność pochodnych witaminy D w terapii przeciwnowotworowej, na modelu czerniaka, nowotworów kości czy jelita grubego. Drugim dużym projektem jest badanie roli neuropeptydów w fizjologii i patologii skóry oraz interakcji pomiędzy komórkami skóry takimi jak keratynocyty, melanocyty czy mastocyty. Badania prowadzone są w oparciu o granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przy współpracy z szeregiem ośrodków w kraju i za granicą

Profesorowie:

prof. dr hab. med. Zbigniew Kmieć

prof. dr hab. med. Zbigniew Kmieć

E-mail:zbigniew.kmiec@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 55

Moje zainteresowania badawcze dotyczą kilku zakresów tematycznych. Głównym przedmiotem moich zainteresowań było i nadal pozostaje ocena wpływu starzenia na strukturę i funkcję wątroby oraz na funkcjonowanie tkanki tłuszczowej i układu hormonalnego zwierząt doświadczalnych w warunkach fizjologicznych i pod wpływem stresu głodzenia i krótkoterminowej diety restrykcyjnej lub suplementacji fenofibratem. Drugi istotny temat przeprowadzanych badań stanowi ekspresja niektórych genów w raku jelita grubego i raku jasnokomórkowym nerki z uwzględnieniem korelacji z przeżyciem chorych oraz wartości prognostycznej. Trzeci obszar zainteresowań dotyczy patomechanizmów rozwoju i przebiegu nieswoistych zapaleń jelit, ze szczególnym uwzględnieniem ekspresji cytokin prozapalnych i supresorowych. Badania prowadzone przeze mnie i moich współpracowników w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Wrocławiu realizowane były w oparciu o granty Narodowego Centrum Nauki oraz grantów wewnątrzuczelnianych GUMed. W latach 1977-2023 opublikowałem jako autor lub współautor 145 pełnotekstowych prac w anglojęzycznych czasopismach naukowych. Monografia „Cooperation of liver cells in health and disease”, opublikowana w 2001 r. przez wydawnictwo Springer Verlag była, jak dotąd, cytowana 538 razy.

prof. dr hab. inż. Piotr Wierzbicki

prof. dr hab. inż. Piotr Wierzbicki

E-mail:piotr.wierzbicki@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 31

Tematyka badawcza:Zajmuję się analizą potencjalnych genów supresorowych nowotworów w materiale tkankowym raka jelita grubego oraz nieswoistych zapalnych chorobach jelit we współpracy z klinikami gastroenterologicznymi z Gdańska, Krakowa, Lublina, Olsztyna i Białegostoku. Na warsztat badawczy składa się kompleksowa ocena ekspresji genów na poziomie mRNA i białka metodami qPCR, western blot i immunohistochemicznymi. Ponadto, analizowane są zjawiska epigenetyczne, takie jak utrata heterozygotyczności i hipermetylacja regionów promotorowych, związanych z aktywacją/wyciszaniem poszczególnych genów.

Adiunkci:

dr hab. Lucyna Kaszubowska

E-mail:lucyna.kaszubowska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 90 33

Zainteresowania badawcze obejmują analizę roli limfocytów T, NK i NKT-like w procesie starzenia układu immunologicznego człowieka oraz ocenę zdolności tych komórek do odpowiedzi immunologicznej w wieku podeszłym. Realizowane projekty dotyczą także modulacji reakcji odpornościowej limfocytów T, NK i NKT-like w procesie starzenia oraz oceny wpływu poziomu stresu oksydacyjnego na zdolność tych komórek do odpowiedzi ze szczególnym uwzględnieniem roli komórkowych białek ochronnych: sirtuiny 1, białek Hsp70, manganowej dysmutazy ponadtlenkowej, białka α-Klotho.

dr n. med. Grażyna Kotlarz

dr n. med. Grażyna Kotlarz

E-mail:grazyna.kotlarz@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Tematyka badawcza:
Prowadzę badania nad analizą reaktywności hormonalnej i neurohormonalnej w trakcie starzenia, w odpowiedzi na głodzenie/karmienie szczura.
Charakteryzacja glikoproteidów i proteoglikanów macierzy i błony komórkowej w różnicowaniu fizjopatologicznym układu endokrynowego i układu nerwowego.

dr n. med. Anna Kotulak-Chrząszcz

dr n. med. Anna Kotulak-Chrząszcz

E-mail:anna.kotulak-chrzaszcz@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 00

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na analizie molekularnych aspektów rozwoju nowotworów urologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem raka jasnokomórkowego nerki. W pracy badawczej dokonuję oceny ekspresji genów na poziomie mRNA i białka w materiale klinicznym, jak również poszukuję potencjalnych celów molekularnych terapii przeciwnowotworowej w modelu in vitro.

dr n. med. Joanna Nowak

dr n. med. Joanna Nowak

E-mail:joanna.chorzepa@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

W swojej pracy badawczej zajmuję się zagadnieniami związanymi z rolą białka PDIA3 w różnorodnych procesach komórkowych tj. sygnalizacja komórkowa związana z odpowiedzią na witaminę D, procesach autofagii, czy stresie siateczki śródplazmatycznej. Swoje badania prowadzę na modelach linii komórkowych płaskonabłonkowego raka skóry oraz unieśmiertelnionej linii keratynocytów, służących jako nienowotworowa kontrola badań. Mój warsztat badawczy obejmuje metody analizy ekspresji genów metodą qPCR, profilu ekspresji białek techniką western blot, oraz badaniem lokalizacji komórkowej przy pomocy sond fluorescencyjnych. Ponadto w swojej pracy wykorzystuję także inne metody biologii molekularnej tj. metody mikroskopowe, cytometria przepływowa oraz testy kolorymetryczne.

dr inż. Agata Olejniczak-Kęder

dr inż. Agata Olejniczak-Kęder

E-mail:agata.olejniczak@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

dr n. biol. Anna Olszewska

dr n. biol. Anna Olszewska

E-mail:anna.olszewska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 29

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mitochondriów i ich roli w terapii przeciwnowotworowej raka skóry, w tym raka kolczystokomórkowego z uwzględnieniem witaminy D jako związku wspomagającego. Dziesięcioletni staż pracy w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, oraz przebyte zagraniczne staże naukowe na Uniwersytecie w Magdeburgu i Bonn w Niemczech pozwoliły mi na rozwój i opanowanie unikalnej elektrofizjologicznej techniki badania mitochondrialnych kanałów jonowych metodą patch-clamp. Ponadto w swojej pracy badawczej wykorzystuje techniki biologii molekularnej oraz zajmuje się analizą obrazów mikroskopowych z zastosowaniem sieci neuronalnych i uczenia maszynowego.

dr hab. med. Anna Piotrowska

dr hab. med. Anna Piotrowska

E-mail:annapiotrowska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Badania naukowe prowadzę głównie w modelu ludzkiego czerniaka. Interesuje mnie przede wszystkim zwiększanie skuteczności już istniejących metod leczenia tego agresywnego nowotworu skóry oraz przezwyciężanie oporności komórek nowotworowych, nieuchronnie pojawiającej się w czasie terapii. Opracowuję schematy leczenia skojarzonego czerniaka w modelu przedklinicznym z zastosowaniem witaminy D oraz jej analogów, które wykazują plejotropowe właściwości przeciwnowotworowe.
W toku swojej pracy doświadczalnej opracowałam unikalny model badawczy opierający się na komórkach czerniaka izolowanych bezpośrednio od pacjentów, który umożliwia nie tylko analizę odpowiedzi komórek nowotworowych na zastosowaną formę terapii, ale także uwzględnia rolę komórek tworzących mikrośrodowisko guzów nowotworowych, takich jak fibroblasty czy komórki układu immunologicznego, co jest szczególnie cenne, ponieważ ich wpływ na powodzenie leczenia przeciwnowotworowego jest ogromnie ważny.

dr inż. Agnieszka Rybarczyk

dr inż. Agnieszka Rybarczyk

E-mail:agnieszka.rybarczyk@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

W pracy naukowej zajmuję się poszukiwaniem potencjalnych genów supresorowych i onkogenów nowotworów w materiale klinicznym raka jasnokomórkowego nerki zarówno na poziomie mRNA jak i białek, oraz ich zastosowaniem praktycznym jako markerów choroby lub też elementów terapii celowanych przygotowywanych dla pacjentów. Moje badania prowadzę również in vitro na liniach komórkowych raka nerki w celu poszukiwania potencjalnych inhibitorów/aktywatorów analizowanych genów.

dr inż. Kamila Siedlecka-Kroplewska

dr inż. Kamila Siedlecka-Kroplewska

E-mail:kamila.siedlecka-kroplewska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Wśród moich zainteresowań naukowych szczególne miejsce zajmuje biologia komórki nowotworowej i molekularne mechanizmy działania związków pochodzenia naturalnego oraz otrzymanych w wyniku syntezy chemicznej. Główny nurt moich badań koncentruje się wokół mechanizmów przeciwnowotworowego działania naturalnych związków polifenolowych takich jak resweratrol i jego analogi strukturalne. Prowadzę badania in vitro z wykorzystaniem linii komórek nowotworowych, z pomocą takich technik badawczych jak cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna i elektronowa, techniki kolorymetryczne, Western blotting. Zajmuję się badaniem związków pod kątem ich toksyczności względem komórek nowotworowych, indukcji śmierci apoptotycznej, modulacji autofagii oraz mechanizmów związanych z udziałem transporterów ABC (ang. ATP-binding cassette) i zjawiskiem oporności wielolekowej. Ponadto, w obszarze moich zainteresowań znajduje się również badanie toksyczności i mechanizmów działania związków psychoaktywnych określanych potocznie jako „dopalacze”.

dr n. med. Marcin Stanisławowski

dr n. med. Marcin Stanisławowski

E-mail:marcin.stanislawowski@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 01

Badanie ekspresji cytokin prozpalnych (IL-33) oraz cytokin (RANKL, OPG, sklerostyna) zaangażowanych w regulację gospodarki wapniowej u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (colitis ulcerosa).

dr hab. Magdalena Szaryńska

dr hab. Magdalena Szaryńska

E-mail:magdalena.szarynska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

W pracy naukowej wraz ze swoim zespołem stworzyłam i zoptymalizowałam model hodowli komórek raka jelita grubego w postaci kolonosfer – trójwymiarowych agregatów komórkowych imitujących cechy guza in vivo. Dzięki zastosowaniu takiego sposobu hodowli komórek możliwe było przeanalizowanie różnorodnych aspektów biologii nowotworowych komórek macierzystych związanych z różnym dostępem do składników odżywczych czy tlenu w czasie ekspansji w warunkach zbliżonych do tych, jakie panują w obrębie guza litego. Na bazie tak przygotowanego modelu, mogłam prowadzić analizę wpływu związków o potencjale przeciwnowotworowym tj. analogi bradykininy i neurotensyny czy aspiryny, która, według wyników moich badań, zdaje się być swoistym molekularnym przełącznikiem dwóch przeciwnych aktywności ścieżki Fas – pro-apoptotycznej versus promującej właściwości nowotworowych komórek macierzystych. Dodatkowo, moje zainteresowania naukowe skupiają się również na badaniach innych aspektów dotyczących biologii nowotworów (np. roli hormonów tarczycy dla progresji choroby) oraz dotyczą zastosowania w terapii komórek immunokompetentnych po modyfikacji in vitro. Mój warsztat badawczy obejmuje metody analizy właściwości biologicznych komórek przy wykorzystaniu cytometrii przepływowej, metod kolorymetrycznych i fluorymetrycznych oraz metody molekularne tj. PCR lub Western-blot.

dr hab. Tomasz Ślebioda

dr hab. Tomasz Ślebioda

E-mail:tomasz.slebioda@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 01

W 2006 r. ukończyłem studia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed. W roku 2011 uzyskałem stopień doktora nauk medycznych w zakresie immunologii przyznany przez University of Southampton w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu moje zainteresowania naukowe dotyczą sposobów aktywacji limfocytów T z udziałem białek należących do rodziny czynnika martwicy nowotworu, w szczególności białka TL1A, pełniącego rolę silnego kostymulatora limfocytów T. Prowadzone przeze mnie badania dotyczyły roli białka TL1A w rozwoju przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit oraz nowotworów, w tym raka jelita grubego. Obecnie moje badania skupiają się na opracowaniu nowych modyfikacji limfocytów CAR-T, mających na celu zwiększenie ich skuteczności klinicznej.

dr n. med. Justyna Wierzbicka

E-mail:justyna.wierzbicka@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

dr n. med. Agata Wrońska

dr n. med. Agata Wrońska

E-mail:agata.wronska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 00

Prowadzę badania z dziedziny gerontologii doświadczalnej, obejmujące wpływ starzenia, interwencji przeciwdziałających starzeniu (np. dieta restrykcyjna), czy leków przeciw chorobom metabolicznym (fenofibrat), na ekspresję enzymów i regulatorów metabolizmu oraz molekularnych czujników stanu energetycznego komórek. W swoich badaniach wykorzystuję głównie model szczura i posługuję się technikami biologii molekularnej oraz barwień histologicznych i immunohistochemicznych. Wyniki moich prac przysłużą się lepszemu zrozumieniu zachodzących w procesie starzenia zmian w metabolizmie różnych narządów, celem wypracowania skuteczniejszych, bezpiecznych metod leczenia pacjentów w wieku podeszłym.

dr Adrian Zubrzycki

dr Adrian Zubrzycki

E-mail:adrian.zubrzycki@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 00

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskany na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozprawa doktorska dotyczyła wpływu fenofibratu na ekspresję sirtuin w przebiegu starzenia. Aktualnie zainteresowania naukowe obejmują patomechanizmy łysienia czołowego bliznowaciejącego (FFA).

Specjaliści:

mgr Iwona Pakulska

E-mail:iwona.pakulska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Sam. technicy:

Anna Beszczyńska

E-mail:anna.beszczynska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Teresa Wolszczak

E-mail:teresa.wolszczak@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 00

Technicy:

Aleksandra Guzman

E-mail:aleksandra.guzman@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Mł. specjaliści:

mgr Katarzyna Pakulska

E-mail:katarzyna.pakulska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 14 37

Doktoranci:

mgr Paweł Domżalski

mgr Paweł Domżalski

E-mail:paweldomzalski@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 439 14 37

W swojej pracy badawczej skupiam się na roli fibroblastów związanych z guzem w procesach nowotworowych na modelu czerniaka w oparciu o hodowle komórkowe pierwotne oraz wtórne. Ponadto w badaniach tych uwzględniam wpływ witaminy D oraz jej pochodnych jako potencjalnych związków mogących modyfikować aktywność komórek mikrośrodowiska guza. W tym celu wykorzystuję szeroki wachlarz metod biologii molekularnej.

Pomocniczy pracownicy obsługi:

Jolanta Romanowska

Tel. bezp.:58 349 14 37

Magdalena Tymińska

Tel. bezp.:58 349 14 37
Aktualizacja strony: 17.07.2024
Iwona Pakulska, Michał Żmijewski