Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii  > Klinika Ginekologii i Położnictwa

Klinika Ginekologii i Położnictwa

Katedra Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii

DYDAKTYKA

Katedra prowadzi zajęcia z propedeutyki ginekologii i położnictwa oraz ginekologii i położnictwa dla studentów Wydziału Lekarskiego (lekarzy, stomatologów oraz pielęgniarek i położnych) oraz dla English Division w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń klinicznych. Prowadzi specjalistyczne kursy oraz szkolenia podyplomowe dla rezydentów, lekarzy specjalizujących się w ginekologii i położnictwie, lekarzy specjalizujących się w endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz endokrynologii.

Drodzy Studenci, wszelkie uwagi dotyczące przebiegu procesu dydaktycznego z przedmiotu w Katedrze, proszę zgłaszać bezpośrednio do mnie w sekretariacie Kliniki (8.00-8.15 od poniedziałku do piątku) lub w formie elektronicznej: dwydra@icloud.com (+48 509905500 s m s).

REGULAMIN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU 2020/2021 GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO VI Jednostki prowadzące: Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej. Szpital UCK, budynek CMN, Gdańsk ul. Smoluchowskiego 17, 2piętro,tel. 58 584 4040, dgwydra@gumed.edu.pl,

Katedra Perinatologii Klinika Położnictwa Szpital UCK, budynek CMN, Gdańsk ul. Smoluchowskiego 17, 2 piętro. 58 584 4100, kpreis@gumed.edu.pl, malswi@gumed.edu.pl,

Koordynator przedmiotu: dr hab. Sambor Sawicki, sambor@gumed.edu.pl,

Sekretariat Klinik: lic. Iwona Werbanowska iwerba@gumed.edu.pl

Informacje ogólne Studenci zobowiązani są do przebrania w wyznaczonych przez GUMed szatniach przed rozpoczęciem zajęć. Wymagany strój to komplet ubioru medycznego: bluza/fartuch i spodnie/spódniczka lub jednoczęściowy żeński strój medyczny typu „sukienka” oraz buty przeznaczone do użytku wyłącznie w szpitalu, kolor stroju dowolny. Strój medyczny powinien mieć krótkie rękawy – odsłaniające przedramiona. Wszyscy studenci są zobowiązani do noszenia identyfikatorów w widocznych miejscach.

Ogólne zasady postępowania na bloku CMN zawarte są w osobnym pliku w ekstranecie, zostaną one również przedstawione przed rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia praktyczne Zajęcia rozpoczynają się w Szpitalu UCK, budynek CMN, 2 piętro (godzina 8.00, spotkanie organizacyjne na Sali Seminaryjnej w celu omówienia przebiegu zajęć) – podział na poszczególne grupy oraz miejsce odbywania zajęć umieszczone są w harmonogramem dostępnym w Ekstranecie. Czas trwania zajęć uzależniony jest od ewentualnych wolnych dni – zazwyczaj zajęcia trwają do godziny 13.00. Zajęcia w Klinice Położnictwa mogą odbywać się w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele – po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia (w takim przypadku godziny zajęć nie mogą kolidować z egzaminami testowymi w Centrum Symulacji Medycznej).

Zaliczenie zajęć. Warunkiem zaliczenia jest potwierdzona obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi pytań testowych dostępnych w systemie on-line, uzyskane w trakcie co najmniej 3 osobnych sesji (dostęp do systemu jest możliwy z dostępu domowego po zalogowaniu się identyfikatorem i hasłem do extranetu, uzyskanie zaliczenia do 24 godzin przed terminem egzaminu testowego) oraz potwierdzenie wykonywania umiejętności praktycznych zgodnie z wykazem. Obecność na zajęciach sprawdza i potwierdza nauczyciel prowadzący. W przypadku nieobecności indywidualne odrobienie ćwiczeń u asystenta prowadzącego w danym dniu zajęcia lub asystenta wyznaczonego przez kierownika dydaktycznego przedmiotu. W razie braku możliwości odrobienia zajęć (np. z powodu innych zajęć odbywanych przez studenta) ostatecznym terminem ich odrobienia są dni wolne od zajęć studenckich po zakończeniu semestru (po uzgodnieniu z Kierownikiem Przedmiotu). Nieobecność przekraczająca dwa dni w trakcie 1 tygodnia bloku oznacza niezaliczenie tego tygodnia zajęć i konieczność jego odrobienia z inną grupą.

Egzamin Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wypełnienie ankiety kompetencji społecznych studenta. Ankieta dostępna jest w Extranecie lub do pobrania w Sekretariacie KGGOiEG. Ankieta zostanie wypełniona przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w trakcie ich trwania. Wypełniona ankieta musi zostać przekazana do Sekretariatu KGGOiEG. Egzamin składa się z trzech części – egzaminu praktycznego, egzaminu pisemnego testowego i egzaminu teoretycznego ustnego. Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej części egzaminu. Na końcową ocenę uzyskaną z egzaminu składają się oceny uzyskane z każdej części egzaminu (średnia arytmetyczna: ocena “ponad dostateczna” od średniej 3,26; ocena „dobra” od średniej 3,76; ocena „ponad dobra” od średniej 4,26; ocena bardzo dobra od średniej 4,76). Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego (ustnego i testowego) jest zdanie egzaminu praktycznego oraz zaliczenie zajęć.

Egzamin praktyczny Egzamin praktyczny student zdaje w ostatnim tygodniu bloku zajęć u asystenta prowadzącego zajęcia, po zakończeniu zajęć. Egzamin praktyczny polega na samodzielnym opracowaniu przez studenta przypadku klinicznego. W przypadku niezaliczenia egzaminu praktycznego ustalany jest kolejny jego termin. W przypadku niezaliczenia drugiego terminu wymagane jest odbycie egzaminu praktycznego w obecności Kierownika Przedmiotu. Niezaliczenie na ocenę pozytywną egzaminu praktycznego po trzeciej próbie wiąże się z uzyskaniem oceny niedostatecznej z przedmiotu.

Egzamin teoretyczny testowy Test zawiera 60 pytań jednokrotnego wyboru. Zaliczenie odbywa się w salach monitorowanych Centrum Symulacji Medycznej, ul Dębowa 25 (ostatni dzień bloku termin zostanie potwierdzony w trakcie bloku). Podczas zaliczenia obowiązuje studenta samodzielna praca, zabrania się komunikowania się studentów miedzy sobą, w przypadku stwierdzenia przez asystenta uczestniczącego w egzaminie pisemnym niesamodzielnej pracy (ściągania) ocena z zaliczenia zostanie obniżona o jeden stopień. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z egzaminu student przystępuje do egzaminu poprawkowego – możliwe jest odbycie go w ramach zaliczenia kolejnego bloku zajęć (nie może kolidować to z innymi zajęciami studenta, przed przystąpieniem do zaliczenia konieczne jest potwierdzenie tego faktu w Sekretariacie Kliniki Ginekologii) lub w ramach wyznaczonych dwóch terminach po zakończeniu wszystkich bloków (terminy zostaną podane w ekstranecie). Każdy student może podchodzić do ponownego egzaminu dwa razy. Niezaliczenie na ocenę pozytywną egzaminu testowego po trzeciej próbie wiąże się z uzyskaniem oceny niedostatecznej z przedmiotu.

Egzamin teoretyczny ustny Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego i egzaminu testowego. Egzamin dotyczy treści programowych zawartych podczas zajęciach z ginekologii i położnictwa na IV,V,VI roku. W ekstranecie znajduje się lista pytań obowiązujących w trakcie egzaminu ustnego. Egzamin przeprowadzany jest przez nauczycieli akademickich wyznaczonych przez Kierownika Przedmiotu – lista egzaminatorów wraz z przydzielonymi im studentami zostanie udostępniona w ekstranecie w trakcie trwania bloku. Dopuszczalne są trzy podejścia do egzaminy ustnego. Termin każdego podejścia do egzaminu powinien zostać ustalony osobiście z egzaminatorem – optymalnie drogą mailową (zgodnie z regulaminem GUMed niezgłoszenie (brak uzasadnionego usprawiedliwienia) się na wyznaczony termin egzaminu wiąże się z niezaliczeniem podejścia, w przypadku planowanej nieobecności konieczne jest przesłanie informacji drogą mailową). W razie zaistnienia uzasadnionych trudności w ustaleniu terminu egzaminu ustnego proszę o przesłanie wiadomości Koordynatorowi Przedmiotu (dr hab. Sambor Sawicki; sambor@gumed.edu.pl). Godzina odbywania egzaminu ustnego nie może kolidować z innymi zajęciami dydaktycznymi. Zmiana egzaminatora możliwa jest po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Kliniki lub Koordynatora Przedmiotu.

Aktualizacja strony: 26.04.2022
Emilia Bibel, Agnieszka Nowińska, Hanna Olszewska, Dariusz Wydra