Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie  > Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI ZWIĄZANYCH Z ICNP® ORAZ SYSTEMEM C-HOBIC

Rok 2020

1. Warska M., Grabowska H. The scope of ICNP® implementation in the process of educating nursing students at theuniversities in the Pomeranian Voivodeship. Zakres implementacji ICNP® w procesie kształcenia studentów pielęgniarstwa wuczelniach województwa pomorskiego. Pielęgniarstwo XXI wieku 2020; 19(4): 209-215. DOI: 10.2478/pielxxiw-2020-0024

2. Pietrzak K., Grabowska H. ICNP? – why not? Nurse‘s opinions on the implementation of ICNP? vocabulary forclinical practice. ICNP? – dlaczego nie? Opinie pielęgniarek na temat implementacji słownika ICNP? do praktyki klinicznej.Pielęgniarstwo XXI wieku 2020; 19(4): 236-243. DOI: 10.2478/pielxxiw-2020-0024

3. Derezulko D, Grabowska H. Evaluate the readiness of post-operative patients for self-care/ Ocena przygotowania pacjentów pozabiegu chirurgicznym do samoopieki. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2020;(1):12-17.

4. Landowska P., Grabowska H. Proces pielęgnowania pacjenta z przewlekłym zapaleniem trzustki w ujęciuMiędzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®. Pielęgniarstwo Polskie 2020; 4(78): 235–239. DOI:http://dx.doi.org/10.20883/pielpol.2020.27

Rok 2019

1. Brzeźnicki J., Grabowska H. Nursing care of a patient with sarcoidosis. Case study using ICNP®. Pielęgnowanie chorego zsarkoidozą. Studium przypadku z zastosowaniem ICNP®. Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.18, No 4(69)/2019, 236-241.DOI: 10.2478/pielxxiw-2019-0031

2. Kiłoczko W., Grabowska H. Zastosowanie skali C-HOBIC w ocenie gotowości do wypisu pacjentów kliniki chirurgii plastycznej –doniesienie wstępne. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing. 2019;(1):12-18.

3. Philipp K., Grabowska H. Plan opieki pielęgniarskiej nad pacjentem stosującym leczenie przeciwzakrzepowe. Studium przypadkuz wykorzystaniem terminologii ICNP®. Piel. Pol. 2019; 1 (71): 100–104. DOI: https://doi.org/10.20883/pielpol.2019.15.

4. Puzio A., Grabowska H. Wykorzystanie międzynarodowego standardu ICNP® w opiece pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobąrefluksową przełyku. Piel Pol. 2019; 2 (72):211–215. DOI: http://dx.doi.org/10.20883/pielpol.2019.29.

5. Meyer M., Grabowska H. Wiedza pielęgniarek na temat stosowania opioidów u pacjentów po zabiegach chirurgicznych. Pielęg.Chir. Angiol. 2019; 13 (4): 142-146.

Pozostałe:

1. Grabowska H., Grabowski W., Flis A., Gaworska-Krzemińska A. New prescribing powers for Polish nurses and midwives inrelation to ICNP®. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2018; 16(2): 86–92. DOI 10.4467/20842627OZ.18.010.9080

2. Szwarnowski P., Przesławska P., Grabowska H. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem metabolicznym zuwzględnieniem terminologii referencyjnej ICNP®. Pielęgniarstwo XXI wieku; 2018; 17, 4(65): 57-60.

3. Szyca W., Grabowska H. Opieka nad chorym z kłębuszkowym zapaleniem nerek z wykorzystaniem ICNP®. Forum Nefrol. 2018;11, 2: 142-146.

4. Radziewicz M., Grabowska H. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń z wykorzystaniemMiędzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®). Pielęg. Chir. Angiol. 2018; 12, 2: 35-38.

5. Rużczyńska M., Grabowska H. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z toczniem rumieniowatym układowym z wykorzystaniemICNP®. Studium przypadku. Probl. Pielęg. 2018; 26, 1: 75-79.

6. Zimorska P., Grabowska H. Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® w pielęgnowaniu dzieckaz chorobą trzewną. Probl. Pielęg. 2018; 26, 1: 80-84.

7. Grabowska H. Studium przypadku ICNP®. W: Kilańska D., Grabowska H., Gaworska-Krzemińska A. (red.). E-zdrowie.Wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

8. Grabowska H., Kilańska D. Nauczanie. W: Kilańska D., Grabowska H., Gaworska-Krzemińska A. (red.). E-zdrowie.Wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

9. Grabowska H., Kilańska D., Gaworska-Krzemińska A. Metoda pracy pielęgniarki w praktyce klinicznej. Proces pielęgnowania izastosowanie terminologii referencyjnej. W: Kilańska D., Grabowska H., Gaworska-Krzemińska A. (red.). E-zdrowie.Wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

10. Grabowska H., Nowakowska H., Grabowski W., Gaworska-Krzemińska A. Funkcja wychowawcza pielęgniarki w aspekcieICNP®. Pielęg. Pol. 2017, 25, 3: 552-556.

11. Grabowska H. Implementacja ICNP® w procesie kształcenia studentów pielęgniarstwa. Doświadczenia ośrodka gdańskiego naprzykładzie przedmiotu podstawy pielęgniarstwa. Część 1. Probl. Pelęg. 2017, 25, 2: 204-209.

12. Kasprzycka J., Mędrzycka-Dąbrowska W., Grabowska H. Problemy pielęgnacyjne chorego we wstrząsie hipowolemicznym wujęciu Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej®. Probl. Pelęg. 2017, 25, 2: 127-130.

13. Grabowska H., Grabowski W., Nowakowska H., Gaworska-Krzemińska A. Profilaktyka w praktyce pielęgniarskiej: czy można jąopisać językiem terminologii referencyjnej ICNP®? Probl. Pelęg. 2017, 25, 2: 116-120.

14. Grabowska H. Zakres wykorzystania ICNP® w nauczaniu podstaw pielęgniarstwa w uczelniach polskich: doniesienie wstępne.Probl. Pelęg. 2017, 25, 2: 77-81.

15. Pietrzak K., Grabowska H. Zastosowanie ICNP® w opiece nad pacjentem z poalkoholową marskością wątroby: studiumprzypadku. Probl. Pelęg. 2017, 25, 2: 138-142.

16. Warska M., Grabowska H. Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® w pielęgnowaniupacjenta z chorobą niedokrwienną serca: studium przypadku. Probl. Pelęg. 2017, 25, 2: 143-148.

17. Grabowska H., Małecka-Dubiela A., Wierzbicka A. Opieka pielęgniarska nad osobami z chorobami układu oddechowego. W:Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D. (red.) Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

18. Grabowska H., Dominiak I. Opieka pielęgniarska w wybranych schorzeniach wieku podeszłego. W: Błaszczak R., Dominiak I.,Wojtczak A. (red.) Pielęgniarstwo geriatryczne. Edumetriq, Sopot 2017.

19. Rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji. Część 1.Nietrzymanie moczu [Dokument elektroniczny]. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2017. (Plany opiekiICNP®).

20. Kilańska D., Gaworska-Krzemińska A., Grabowska H., Gorzkowicz B. A case study of the introduction of the InternationalClassification for Nursing Practice(®) in Poland. Int. Nurs. Rev. 2016; 63, 3: 361-371.

21. Grabowska H., Grabowski W., Flis A., Gaworska-Krzemińska A. Pielęgnowanie chorego z obturacyjnym bezdechem sennym zwykorzystaniem międzynarodowej terminologii ICNP®. Probl. Pielęg. 2016; 24, 2: 142-147.

22. Grabowska H. Czy w opiece pielęgniarskiej sprawowanej nad chorym z zapaleniem płuc można zastosować ICNP®? Piel. XXI;2016; 15, 3: 43-49.

23. Grabowska H., Katanowska M. Opieka nad pacjentem z chorobą serca i naczyń – studium przypadku oparte na ICNP®. Piel.XXI; 2016; 15, 3: 39-42.

24. Grabowska H. Kiłoczko W. Possible applications of ICNP® in the care of a patient with Crohn’s disease – a case study. Piel.Pol.; 2016; 62, 4: 602-605.

25. Grabowska H., Grzegorczyk E. Zastosowanie referencyjnej terminologii pielęgniarskiej ICNP® w procesie pielęgnowania chorejz cukrzycą i chorobą wieńcową – studium przypadku. W: Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Cybulski M. (red.). Wybranechoroby cywilizacyjne XXI wieku. T. 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu, Białystok 2016: 97-110.

26. Grabowska H. Mapowanie pojęć ICNP® w procesie pielęgnowania pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Część 1:problemy somatyczne chorego. Probl. Pielęg. 2015; 23, 1: 104-109.

27. Grabowska H. Mapowanie pojęć ICNP® w procesie pielęgnowania pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Część 2.Probl. Pielęg. 2015; 23, 1: 110-116.

28. Grabowska H. Czy w procesie pielęgnowania chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów można zastosować ICNP®? Probl.Pielęg. 2015; 23, 3: 405-410.

29. Grabowska H. Czy w procesie pielęgnowania chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów można zastosować ICNP? Część 2.Probl. Pielęg. 2015; 23, 4: 527-532.

30. Grabowska H. Edukacja z wykorzystaniem Klasyfikacji ICNP®. W: Kiliańska D. (red.) Międzynarodowa Klasyfikacja PraktykiPielęgniarskiej: ICNP w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014: 56-59.

31. Grabowska H. Wybrane diagnozy i działania pielęgniarskie (w ujęciu ICNP®) odnoszące się do funkcjonowania biologicznegopacjenta. W: Kiliańska D. (red.) Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej: ICNP w praktyce pielęgniarskiej.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014: 142-171.

32. Grabowska H., Grabowski W. Wybrane diagnozy i działania pielęgniarskie (z zastosowaniem ICNP®) w zakresie sferypsychospołecznej oraz kulturowo-duchowej. W: Kiliańska D. (red.) Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej: ICNPw praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014: 172-180.

33. Grabowska H., Grabowski W. Ocena wybranych zachowań zdrowotnych pacjenta wynikających ze stylu życia. W: Kiliańska D.(red.) Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej: ICNP w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa 2014: 187-194.

34. Grabowska H. Ocena kompetencji oraz możliwości samoopiekuńczych pacjenta. W: Kiliańska D. (red.) MiędzynarodowaKlasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej: ICNP w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014: 195-204.

35. Grabowska H., Grabowski W. Problemy pielęgnacyjne chorych w okresie pooperacyjnym w ujęciu Międzynarodowej KlasyfikacjiPraktyki Pielęgniarskiej. Probl. Pielęg. 2014; 22, 3: 379-384.

36. Grabowska H., Grabowski W. Zakres interwencji pielęgniarskich w opiece nad chorym w okresie okołooperacyjnym zwykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej. Probl. Pielęg. 2014; 22, 3: 385-389.

37. Grabowska H., Grabowski W., Gaworska-Krzemińska A. Mapowanie fraz opisujących diagnozy i interwencje pielęgniarskie wopiece nad chorym z cukrzycą z wykorzystaniem ICNP®. Pielęgniarstwo XXI wieku 2014; 3, 48: 37-42.

38. Grabowska H., Grabowski W., Gaworska-Krzemińska A. Wykorzystanie ICNP® w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem znadciśnieniem tętniczym. Probl. Pielęg. 2014; 22, 1: 107-112.

Aktualizacja strony: 06.10.2022
Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz