Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej

Wydział Farmaceutyczny

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Zajęcia ze studentami I roku Wydziału Farmaceutycznego

 • 50 godzin wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej
 • 100 godzin ćwiczeń z analizy jakościowej (analiza 5 grup kationów,7 grup anionów i soli).

  Forma zaliczenia:

  Sprawdzian wiadomości polega na zorganizowaniu 2 repetytoriów z materiału wykładowego w semestrze letnim oraz 6 kolokwiów z analizy

  jakościowej (4 kolokwia z analizy kationów i 2 z analizy anionów)_.

  Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (6 tematów z maksymalną punktacją 30) i ustnym. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu

  ustnego jest uzyskanie minimum 20 pkt na egzaminie pisemnym.

  Zakres materiału:

  Podstawowe pojęcia z chemii ogólnej oraz zarys historii chemii. Równowaga chemiczna. Stany skupienia i równowagi fazowe. Zagadnienia

  związane z rozpuszczalnością. Podstawowe wiadomości o roztworach elektrolitów. Teorie kwasów i zasad (Arrheniusa, Bronsteda,

  Lewisa). Wskaźniki. Roztwory buforowe. Procesy utleniania i redukcji. Typowe utleniacze i reduktory. Teoria budowy atomu. Izotopy

  promieniotwórcze. Teorie wiązań chemicznych (Bertholetta, Berzeliusa, Kosela, Lewisa). Wiązania chemiczne. Związki kompleksowe

  (koordynacyjne). Przegląd poszczególnych grup pierwiastków i ich związków z uwzględnieniem występowania w przyrodzie oraz

  w organizmie człowieka a także zastosowanie w medycynie i farmacji.

  PODRĘCZNIKI

 • Do ćwiczeń:

  Chemia analityczna jakościowa – skrypt pod red. R. Piękosia, wyd II 2003, wyd. II 1999, ew. wyd I 1996.

  Z.S. Szmal, T. Lipiec – Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, wyd. VII, PZWL 1996 lub kolejne,

  Inne podręczniki lub skrypty z chemii analitycznej jakościowej wydane po roku 1995.

 • Do wykładów:

  L.Jones, P. Atkins – Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, PWN, 2004.

  T. Kędryna – Chemia ogólna z elementami biochemii, ZamKor, 2006.

  L. Pajdowski – Chemia ogólna, PWN, 1998.

  T. Penkala – Podstawy chemii ogólnej, PWN, 1987.

  Adam Bielański – Chemia ogólna i nieorganiczna, PWN (wydanie najnowsze).

  F. Albert Cotton, Geoffrey Wilkiinson, Paul L. Gaus – Chemia nieorganiczna, PWN 1995.

  Inne podręczniki lub skrypty – również w językach obcych – wydane w ciągu ostatnich 5 lat.

 • Aktualizacja strony: 27.03.2020
  Maciej Jaśkiewicz, Wojciech Kamysz, Karol Sikora