Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej

Wydział Farmaceutyczny

HISTORIA KATEDRY


Rys historyczny

Początek działalności Katedry przypada na styczeń 1947 roku a zatem krótko po powołaniu Wydziału Farmaceutycznego na ówczesnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Wykłady z chemii nieorganicznej rozpoczął prof. dr inż. Włodzimierz Rodziewicz, wybitny polski chemik, prowadząc zajęcia na Akademii Lekarskiej i Politechnice Gdańskiej. Kierownictwo nad Katedrą piastował do 1956 roku, kiedy stanowisko objął jego zastępca dr Józef Endraszka. W styczniu 1960 r. na stanowisko kierownika został powołany doc. mgr inż. Stanisław Ostrowski, a dr Józef Endraszka objął nowo utworzony Zakład Chemii Analitycznej przy Katedrze Chemii Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego. Wkrótce wprowadzono nową strukturę na Wydziale wg której jednostka była Instytutem Chemii i Analityki z Zakładem Chemii Nieorganicznej. Zakładem kierował dr Józef Endraszka, jako starszy wykładowca, do dnia 30 września 1970. Z dniem 1 października 1970 roku na kierownika Zakładu powołany został doc. dr hab. inż. Ryszard Piękoś. We wrześniu 1984 zlikwidowano instytuty i ponownie powołano do życia Katedry. Od tamtej pory nazwa Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W 2004 roku doc. dr inż. Ryszardowi Piękosiowi nadano tytuł profesora zwyczajnego. Kierownictwo Katedry i Zakładu piastował do końca roku akademickiego 2004/2005 kiedy toodszedł na emeryturę. Pełniącym obowiązki kierownika stał się dr Wojciech Kamysz, ówczesny adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej. W 2008 dr hab. Wojciech Kamysz został powołany na kierownika Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej.

Działalność dydaktyczna

Od początków istnienia Katedra prowadzi zajęcia dla studentów I i II semestru Wydziału Farmaceutycznego w formie wykładów z chemiiogólnej i nieorganicznej oraz ćwiczeń z analizy jakościowej kationów, anionów i soli. Obecnie prowadzone są także zajęcia dla OddziałuAnalityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz dla Medycznego Studium Zawodowego. Po wprowadzeniu na wydziale farmaceutycznym trybu fakultatywnego Katedra oferuje szeroki wachlarz zajęć z zakresu chemii bionieorganicznej, podstaw chemii kryształów, fizykochemicznych metod stosowanych w kosmetyce, biogeochemii, chemii aminokwasów, peptydów i białek a nawet z podstaw przedsiębiorczości. Ponadto, każdego roku, Katedra przyjmuje studentów V roku celem wykonania badań naukowych zwieńczonych obroną pracy magisterskiej. Po roku 1970 wykonano i obroniono ponad 100 prac dyplomowych ze zróżnicowanej tematyki badawczej. Na uwagę zasługuje także fakt założenia Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej. Członkowie nie tylko zdobywali fundusze na projekty studenckie, ale i mogą poszczycić się publikacjami naukowymi w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Działalność pozadydaktyczna

W roku 1970, tuż po mianowaniu doc. dr hab. inż. Ryszarda Piękosia na kierownika jednostki, Katedra, oprócz działalności naukowo-badawczej położyła równi silny nacisk na sferę sportową życia akademickiego. Utworzona w 1973 roku drużyna piłkarska „Akron” skupiła w swych szeregach tak znamienite nazwiska jak Henryk Foks, Roman Kaliszan, Franciszek Sączewski, Marek Wesołowski, Piotr Szefer czy Wojciech Czarnowski. Drużyna piłkarska zebrała na swym koncie sukcesy, występując dwukrotnie w Pucharze Polski czy wchodząc domiędzyuczelnianej ligi piłkarskiej. Niemniejszą zasługą była popularyzacja sportu wśród młodzieży akademickiej. Od roku 2005 Katedra prowadzi cykle zajęć dydaktycznych w technikach i liceach (I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni; VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku), wykładów i pokazów w celu popularyzacji nauki w kręgach młodzieży. Kierownik jednostki wraz ze swoim zespołem uczestniczył w Bałtyckich Festiwalach Nauki oraz w Piknikach na Zdrowie.

Działalność naukowo-badawcza

Początek działalności naukowej katedry był głównie ukierunkowany na badanie krzemoorganicznych pochodnych. Tematyka ta, pionierska w skali ogólnopolskiej, rozwijana była przez prof. dr inż. Włodzimierza Rodziewicza oraz dwóch jego doktorantów: mgr. inż. Ryszarda Piękosia oraz mgr. inż. Aleksandra Radeckiego. Po odejściu profesora nurt badań w tym kierunku został utrzymany i ostatecznie zaowocował blisko pięćdziesięcioma publikacjami, trzema zgłoszeniami patentowymi oraz dwoma doktoratami. Prace w większości skupiałysię na otrzymywaniu estrów i chlorowcoestrów kwasu orto-krzemowego oraz cieczy alkoksypolisiloksanowych z uwzględnieniem nowych metod otrzymywania. Objęcie stanowiska kierownika przez doc. dr hab. inż. Ryszarda Piękosia zaowocowały kolejnymi publikacjami z tematyki związków krzemoorganicznych ze szczególnym uwzględnieniem środków leczniczych. W tym zakresie została zawiązana ścisła współpraca z Zakładem Farmacji Stosowanej, Zakładem Toksykologii oraz Zakładem Chemii Fizycznej. Modyfikacje środków leczniczychatomami krzemu leżały wówczas w zakresie zainteresowań mgr Jacka Teodorczyka, który to na podstawie swoich badań nad nowymi lekami miejscowo znieczulającymi otrzymał stopień naukowy doktora. Zgromadzone doświadczenie zespołu Zakładu pozwoliły rozwinąć współpracę zFabryką Odczynników Chemicznych w Gliwicach w obszarze syntezy związków sililujących o nieporównywalnie wyższej czystości w stosunku do dostępnych na owe czasy konkurencyjnych odczynników. W 1988 roku skala produkcji sięgnęła niemal pół tony rocznie co całkowicie pokrywało zapotrzebowanie w skali kraju. Przez lata funkcjonowania Katedry wyniki badań prezentowane były nakonferencjach, sympozjach i kongresach w Polsce i na świecie m. in. V Ogólnopolskim Sympozjum Związków Krzemoorganicznych, I Międzynarodowym Sympozjum nt. Zjawisk Rozpuszczalności w Londynie, a także Kongresie EUROMED w Lipsku. Prężna działalność pozwoliła rozwinąć współpracę z ośrodkami naukowymi poza granicami kraju (Instytut Syntezy Organicznej w Rydze; Instytut ChemiiOrganicznej w Irkucku; Wydział Budownictwa Lądowego Uniwersytetu w Calgary; Instytut Procesów Chemicznych Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze). W 2005 roku wraz z powołaniem dr Wojciecha Kamysza na pełniącego obowiązki kierownika działalność naukowa została ukierunkowana na chemię bionieorganiczną. Prace obejmowały poszukiwanie oraz syntezę peptydów o potencjalnym działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Na uwagę zasługuje fakt, iż w przeciągu pięciu lat katedra została zmodernizowana celem stworzenia w pełni funkcjonującego laboratorium syntetycznego oraz analitycznego. Została zakupiona aparatura do syntezy związków peptydowych, unikatowa w skali ogólnopolskiej (Automatyczny Mikrofalowy Syntezator Peptydów), a także chromatografy cieczowe do oczyszczania surowych produktów (PLC Preparative Liquid Chromatography) i analizy czystości (HPLC High Performance Liquid Chromatography). Pozyskane przez kierownika dotacje z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także granty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwoliły wyposażyć laboratorium mikrobiologiczne funkcjonujące według światowych standardów NCCLS (National Communitee for Clinical Laboratory Standards). W latach 2005 -2010 powstało blisko 50 publikacji o tematyce ściśle związanej z syntezą peptydów, ich właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi a także wiązaniem z jonami cynku, miedzi i żelaza. Zgromadzony dorobek badawczy stał się podstawą rozprawy habilitacyjnej przedstawionej przez dr Wojciecha Kamysza w 2008 roku. W tym samym roku doc. Wojciech Kamysz wygrał konkurs na kierownika Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej. W roku 2010 kierownik Katedry otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego GUMed.
Aktualizacja strony: 09.02.2022
Wojciech Kamysz, Karol Sikora