Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

Wydział Lekarski

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Immunologia Wydz. Lekarski II rok

IMMUNOLOGIA – część KLINICZNA dla Wydziału Lekarskiego(IV rok)

REGULAMIN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU

Pełne informacje znajdują się w Extranecie>>

Treść przedmiotu:

Immunologia to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny doświadczalnej. Jednakże od samego początku jej istnienia zdobycze naukowców bardzo szybko przenoszą się do rutynowej pracy z pacjentem i korzystają z nich praktycznie wszystkie specjalności lekarskie. Prowadzone zajęcie mają za zadanie pokazać studentom Wydziału Lekarskiego immunologiczne tło schorzeń oraz sposoby ich diagnostyki i leczenia w oparciu o zdobycze immunologii. Zajęcia rozpoczynają się praktycznym wprowadzeniem w trakcie ćwiczeń w kolejnych pracowniach Laboratorium Immunologii Klinicznej, a następnie omawiane są teoretyczne podstawy zaburzeń immunologicznych, ich diagnostyki i leczenia.
Szczegółowy program zajęć będzie zamieszczony w Extranecie AMG.

Literatura obowiązująca:
„Immunologia” pod redakcją Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, PWN 2006
„Immunologia Kliniczna” Kowalski ML, Mediton 2000
Materiały dydaktyczne w Ekstranecie AMG
“Journal of Immunology”, “Immunity”, “Current Opinion in Immunology”, Clinical Immunology”, “American Journal of Transplantation”, “Transplant Immunology” – wybrane artykuły przeglądowe (pisma dostępne w bibliotece AMG)

Regulamin dydaktyczny przedmiotu:
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach.
Warunki odrabiania zajęć z przyczyn usprawiedliwionych: zajęcia opuszczone z przyczyn usprawiedliwionych należy odrabiać z inną grupą.
Forma zaliczenia: zaliczenie odbywa się w formie pisemnego testu (zalicza 60% poprawnych odpowiedzi);
Tryb zwolnień z zaliczenia: osoby aktywnie biorące udział w zajęciach mogą zostać zwolnione z zaliczenia pisemnego na koniec semestru, zdają ustne zaliczenie na zakończenie bloku

Aktualizacja strony: 01.06.2021
Mateusz Gliwiński, Dorota Iwaszkiewicz-Grześ, Monika Ryba-Stanisławowska, Bartosz Słomiński, Danuta Sosnowska, Piotr Trzonkowski, Maciej Zieliński