Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Fizjopatologii

Katedra i Zakład Fizjopatologii

Wydział Lekarski

PROFIL

Tematyka badawcza Katedry i Zakładu Fizjopatologii dotyczy głównie:
- komórkowych i molekularnych mechanizmów udziału limfocytów w rozwoju i przebiegu chorób autoimmunologicznych (w szczególności reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób reumatycznych), a także w przewlekłej chorobie nerek – badania realizowane są na bazie Pracowni Reumatologii Doświadczalnej, we współpracy z Zakładem Patologii i Reumatologii Doświadczalnej GUMed,
- komórkowych i molekularnych mechanizmów udziału limfocytów w procesach starzenia się ludzi i w rozwoju chorób związanych z podeszłym wiekiem (w szczególności choroby Alzheimera i reumatoidalnego zapalenia stawów) – badania realizowane są na bazie Pracowni Biogerontologii i Patologii Komórkowej, od roku 2011 włączonej do Globalnej Sieci Badania Procesów Starzenia (Global Ageing Research Network) pod egidą International Association of Gerontology and Geriatrics.


ZAKRES DZIAŁANIA PRACOWNI


PRACOWNIA REUMATOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I IMMUNOPATOLOGII

Wieloparametrowa ocena właściwości i czynności komórek układu odpornościowego:

Barwienia powierzchniowe fenotypów (markerów na komórkach i antygenów wewnątrzkomórkowych) techniką wieloparametrowej cytometrii przepływowej – praca ze świeżo izolowanymi limfocytami i monocytami krwi, komórkami hodowanymi (w tym liniami komórkowymi).

Testy czynnościowe:
a) limfocytów izolowanych z krwi:
- zdolność do proliferacji (własna, ilościowa metoda cytometryczna niewymagająca separowania populacji ani użycia radioizotopów),
- podatność na apoptozę – pomiar zmian potencjału mitochondrialnego, ocena powierzchniowej ekspresji fosfatydyloseryny,
- badania cytotoksyczności limfocytów T oraz aktywności kaspaz wewnątrzkomórkowo w żywych komórkach,
- ocena wewnątrzkomórkowej aktywności proteaz z grupy kalpain,
b) monocytów, granulocytów, makrofagów:
- pomiar zdolności do fagocytozy oraz wybuchu tlenowego.

Badania w płynach ustrojowych wydzielanych cytokin oraz innych białek biologicznie czynnych metodą CBA (ilościowa cytometria przepływowa) umożliwiająca jednoczesny pomiar do 6 czynników w 50 ul materiału (oszczędność materiału oraz kosztów w porównaniu z techniką ELISA przy zachowanej dokładności pomiaru i ocenie bezwzględnego stężenia).

SPRZĘT: cytometry przepływowe sorter FACSAria III™ i FACSVerse™ (Becton Dickinson) oraz wysokiej jakości uniwersalny mikroskop fluorescencyjny Nikon Eclipse, zakupione z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Sieci Pracowni Obrazowania Patologii Struktury i Czynności Komórek GUMed i UG.


PRACOWNIA HODOWLI TKANEK

Hodowle komórek in vitro – praca sterylna, prowadzenie krótkotrwałych i długotrwałych hodowli komórkowych w celu badania wpływu określonych czynników na proliferację czy apoptozę komórek.

SPRZĘT: komory laminarne (klasa Biosafety) oraz inkubatory CO2 i O2 (z możliwością prowadzenia hodowli komórkowych w fizjologicznych, niższych od atmosferycznego, stężeniach tlenu).


PRACOWNIA BIOGERONTOLOGII I PATOLOGII KOMÓRKOWEJ

Stosowane techniki molekularne:

RT-PCR,
Western-Blot,
real-time PCR (ilościowy).

Pełne wyposażenie tego typu pracowni, w tym:
- komora laminarna,
- termocyklery,
- wirówki,
- system ultraczystej wody,
- spektrofotometr Epoch,
- komputerowa archiwizacja wyników badań.


ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE BADAŃ MOŻLIWYCH DO WYKONANIA DZIĘKI POSIADANEMU KNOW-HOW I SPRZĘTOWI!

Aktualizacja strony: 26.04.2024
Katarzyna Lisowska, Agnieszka Odachowska