Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii  > Zakład Prewencji i Dydaktyki

Zakład Prewencji i Dydaktyki

Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

DZIAŁALNOŚĆ CORE FACILITY

Działalność Zakładu Prewencji i Dydaktyki dotyczy dwóch obszarów:

1.      Dydaktyki:
prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Propedeutyka Chorób Wewnętrznych, Choroby Wewnętrzne, Hipertensjologia i Diabetologia.

2.      Badań naukowych:
projektowanie i realizacja badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłych chorób niezakaźnych oraz ich czynników ryzyka. Najważniejsze projekty w tym zakresie realizowane przez pracowników Zakładu to (jako liderzy bądź współrealizatorzy):

Ø Polsenior 1 i Polsenior 2, – seria dwóch ogólnopolskich, przekrojowych badań dotyczących aspektów medycznych, społecznych i ekonomicznych starzenia się w Polsce,

Ø NATPOL (1997,2002,2011) – seria ogólnopolskich badań przekrojowych mających na celu ocenę rozpowszechnienia czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji ogólnokrajowej,

Ø IMPACT Poland – badanie które pozwoliło wyjaśnić przyczyny redukcji umieralności spowodowanej chorobą niedokrwienną serca w Polsce w latach 1991-2005,

Ø NOMED-AF – ogólnopolskie badanie przekrojowe, oceniające chorobowość spowodowaną migotaniem przedsionków (w tym utajonym),

Ø Projekt EuroHeart II – Finansowane przez Komisję Europejską badanie modelowe mające na celu ocenę potencjału strukturalnych interwencji populacyjnych dla wydłużenia życia mieszkańców Europy,

Ø UK-China Health And Social Challenges Ageing Project: present and future burden of dementia, and policy responses (UKCHASCAP) – badanie finansowane przezUK Research and Innovation (UKRI) oraz National Natural Science Foundation of China (NSFC) – mające na celu ocenę chorobowości spowodowanej demencją w Wielkiej Brytanii i Chinch oraz wypracowanie najskuteczniejszych interwencji profilkatycznych, przy pomocy metod modelowania epidemiologicznego,

Ø NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) – ogólnoświatowa sieć naukowa (lider: Imperial College London) gromadząca dane na temat rozpowszechnienia czynników ryzyka chorób niezakaźnych na świecie,

Ø SOPKARD – projekt usługowo-naukowy mający na celu zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego mieszkańców Sopotu,

Ø WOBASZ (I i II) – Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności,

Ø MOLTEST-KARDIO +,

Ø badanie „Maraton”,

Ø „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”,

 

Przy realizowanych projektach badawczych współpracowaliśmy z licznymi ośrodkami nie tylko w kraju, ale także poza granicami Polski. Dzięki naszym pracownikom udało nam się nawiązać współpracę z licznymi instytucjami:

 

·           NIZP-PZH w Warszawie, Zakład Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności

·           Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

·           Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Kardiologii

·           Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

·           University of Liverpool, Department of Public Health and Policy

·           Śląskie Centrum Chorób Serca

·           Duke Clinical Research Institute, Department of Biostatistics

·           Institute of Epidemiology & Health, University College London

·           Collaborating Centre on NCD Surveillance and Epidemiology at Imperial College London

·           Chinese Academy of Medical Science

·           Guangzhou Medical University

·           School of Public Health, Sun Yat-Sen University

·           … i wieloma innymi

 

Dzięki możliwościom jakie stwarza działalność Core Facility możemy zaproponować pracownikom, doktorantom, a także studentom usługi z zakresu:

 

·        przygotowania założeń i warunków losowej próby badawczej badania epidemiologicznego, przygotowania odpowiednich wniosków do instytucji udostępniających dane,

·        przygotowania kwestionariuszy badania oraz ich testowanie pod kątem wykonalności,

·        przygotowania założeń badań terenowych wraz z oceną wykonalności,

·        realizacji wywiadów metodą telefoniczną,

·        tworzenia baz danych w dedykowanych systemach bazodanowych do zbierania danych uzyskiwanych w ramach badania (eCRF),

·        zarządzania bazą danych – łączenie baz danych, utrzymywania jej jakości, czyszczenia danych oraz przygotowania danych do analizy,

·        doboru odpowiednich narzędzi statystycznych i stworzenia opisu metodologii zastosowanej w analizach,

·        zastosowania złożonego schematu losowania próby oraz poststratyfikacji w badaniach populacyjnych,

·        przygotowania raportów statystycznych wraz z testowaniem hipotez i ich interpretacją (m.in. statystyki opisowe, ocena rozkładu danych, analizy porównawcze, testy istotności, analiza regresji i korelacji),

·        prezentacji wyników badania w formie tabel lub wykresów,

·        organizacji i nadzór nad szkoleniami stacjonarnych jak i online dla realizatorów projektu,

·        organizacji i nadzór nad organizacją konferencji i webinariów z wynikami projektów

·        konsultacje w zakresie tworzenie modeli epidemiologicznych

 

Nasz doświadczony zespół postara się wspierać Państwa na każdym kroku przygotowania, realizacji, a także analizy przeprowadzonych badań. 

 

Dodatkowo zapraszamy także do współpracy związanej z tworzeniem symulacji medycznych, przygotowaniem i przeszkoleniem z zakresu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, zajęć profilaktyki zdrowotnej i higieny dzieci i młodzieży, realizacji filmów dydaktycznych oraz instruktażowych. 

 

Aktualizacja strony: 26.08.2021
Krzysztof Flis, Janusz Springer