Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Rehabilitacji  > Klinika Rehabilitacji

Klinika Rehabilitacji

Katedra Rehabilitacji

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

 • „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” w ramach projektu POWER 08-0105/38/291.
  Kierownik: dr hab.med. Dominika Szalewska
 • Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe), (akronim: TELEREH-HF), Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Lider Konsorcjum, ze strony GUMed – dr Dominika Szalewska, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Klinika Rehabilitacji, STRATEGMED I
 • Projekt „Centrum Geriatrii w Gdańsku” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  nr umowy z Urzędem Marszałkowskim: RPPM.07.0101-22-0002/17-00
  Współudział: dr hab.n.med. Dominika Szalewska, dr n.zdr. Marzena Olszewska-Karaban
 • „Spersonalizowane urządzenie do wspomagania funkcji kończyny górnej u osób z dystrofią mięśniową “ – Projekt “E-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”. Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.3 “e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”). Numer projektu: WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00
  Współudział: dr Agnieszka Sobierajska-Rek
 • Clinical evaluator w klinicznej próbie lekowej (Risdiplam) dla chorych z SMA program ‘Sunfish’ – Klinika Neurologii Rozwojowej.
  Współudział: dr Agnieszka Sobierajska-Rek
 • Wspieranie systemowego tworzenia planów zintegrowanej opieki nad pacjentami Ośrodka Chorób Rzadkich (OCR) działającego w ramach UCK – w ramach projektu e-Pionier w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
  Współudział: dr n.med. Joanna Jabłońska-Brudło, dr n.med. Agnieszka Sobierajska-Rek
Aktualizacja strony: 16.12.2022
Agnieszka Sobierajska-Rek, Dominika Szalewska