Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Rehabilitacji  > Klinika Rehabilitacji

Klinika Rehabilitacji

Katedra Rehabilitacji

HISTORIA KLINIKI REHABILITACJI

Klinika Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jednostka organizacyjna wchodząca w skład Katedry Rehabilitacji, z obecną siedzibą w tzw. Szpitalu Studenckim przy Alei Zwycięstwa 30 w Gdańsku, powstała w wyniku rozwoju Zakładu Rehabilitacji, który powołano w styczniu 1972 roku. Jego kierownikiem został dr hab. Kazimierz Szawłowski, wieloletni ordynator Sanatorium Usprawniania Leczniczego dla Dzieci, mieszczącego się na terenie PSK Nr 1. Utworzenie Zakładu to efekt starań ówczesnego Rektora prof. dr med. Mariana Górskiego i dr hab. Kazimierza Szawłowskiego. Akademia Medyczna w Gdańsku stała się czwartą uczelnią w Polsce, która powołała Zakład Rehabilitacji, przekształcony w 1985 roku w Katedrę.

W skład nowej placówki weszły: Zakład Medycyny Fizykalnej istniejący od 1948 r. oraz działy usprawniania leczniczego Klinik Neurologii, Chirurgii i Chorób Wewnętrznych, przekazując etaty, pomieszczenia i sprzęt. Wraz z włączeniem Zakładu w struktury Akademii Medycznej, rozpoczęto kształcenie przeddyplomowe studentów VI roku Wydziału Lekarskiego – wykłady, seminaria i ćwiczenia, oraz kształcenie podyplomowe lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej, magistrów fizjoterapii, psychologów, logopedów.

Praca kliniczno-usługowa jest ściśle powiązana z osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi, dlatego Zakład Rehabilitacji doskonalił i rozszerzał zakres swoich usług w specjalnościach zabiegowych
i zachowawczych, prowadząc usprawnianie lecznicze w 24 klinikach znajdujących się na terenie PSK Nr1.

W części ambulatoryjnej odbywały się konsultacje lekarskie chorych, wymagających szczegółowych badań diagnostycznych i złożonego leczenia.

Badania naukowe w tym czasie dotyczyły głównie oceny wydolności fizycznej i psychicznej, rehabilitacji i usprawniania w zakresie uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, narządu ruchu, kręgosłupa, układu krążenia i oddechowego.

W 1985 roku powołano Katedrę Rehabilitacji, w której skład wszedł Zakład Rehabilitacji, a jej kierownikiem został prof. Kazimierz Szawłowski. Od 1.10.1994r. do 30.09.1998r. p.o. kierownika Katedry była dr n.med. Barbara Wójcik, lekarz specjalista neurologii, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej.

W 1998r. kierownictwo Katedry i Zakładu Rehabilitacji przejął dr hab.med. Stanisław Bakuła, wzbogacając zakres świadczeń medycznych o rehabilitację w chorobach wewnętrznych (pacjenci z chorobami układu krążenia, oddechowego, z niewydolnością nerek leczeni nerkozastępczo).

W 2004r. w budynku nr 38 – (dawne Sanatorium Usprawniania Leczniczego) utworzono Klinikę Rehabilitacji PSK nr1, w ramach której rozpoczęto rehabilitację kardiologiczną, neurologiczną i ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych. Ordynatorem został prof. Stanisław Bakuła.

W tym też czasie w ramach Katedry powołano Zakład Fizjoterapii, co wiązało się ze zmianą systemu kształcenia fizjoterapeutów ze „średniego” na „wyższy”.

W grudniu 2005 roku decyzją Senatu AMG (Rektor prof. Wiesław Makarewicz), na bazie budynku nr 38, czyli Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży utworzono Klinikę Rehabilitacji AMG. Od tego czasu w skład Katedry Rehabilitacji kierowanej przez prof. Stanisława Bakułę wchodziła Klinika Rehabilitacji i Zakład Fizjoterapii.

W związku z planowaną budową Centrum Medycyny Inwazyjnej, w grudniu 2007r. decyzją Rektora – prof. Romana Kaliszana, Klinikę przeniesiono do pomieszczeń po tomografii komputerowej w budynku nr 15 przy ul. Dębinki 7.

W styczniu 2013r. ordynatorem Kliniki Rehabilitacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku została dr Dominika Szalewska, która od 1-go października 2017r. pełni również funkcję kierownika Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W połowie roku 2013 Klinika została przeniesiona z siedziby przy ul. Dębinki do tzw. szpitala studenckiego przy Alei Zwycięstwa 30.

Od tego czasu, w skład organizacyjny Kliniki Rehabilitacji UCK wchodzą następujące komórki:

• Oddział rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych

• Oddział rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych

• Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych

• Oddział rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach stacjonarnych

• Oddział dzienny rehabilitacji kardiologicznej

• Poradnia rehabilitacyjna

• Pracownia fizjoterapii ambulatoryjnej

• Poradnia sportowa

• Pracownia Badań Neurofizjologicznych.

Zakład Rehabilitacji był organizatorem 4 krajowych i 2 regionalnych sympozjów naukowych.

Obecnie Klinika Rehabilitacji przygotowuje się do X Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, który odbędzie się w dn.12-14 września 2019r. w Gdańsku. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest dr n. med. Joanna Jabłońska- Brudło.

W Zakładzie i Klinice Rehabilitacji GUMed/UCK wykształcono ponad 60 lekarzy specjalistów, kilkudziesięciu magistrów rehabilitacji, kilku specjalistów fizjoterapii. W ramach zespołu rehabilitacyjnego w Klinice pracują lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, logopeda.

W toku studiów podyplomowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Liderem jest PFRON, kształceni są specjaliści ds. zarządzania rehabilitacją.

Z Zakładu i Kliniki wywodzą się 4 specjaliści wojewódzcy – w zakresie rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz fizjoterapii (dr Wiesława Nyka, dr Dominika Szalewska, dr Hanna Tomczak, dr Elżbieta Labon, dr Katarzyna Gierat-Haponiuk). Przygotowano 16 prac doktorskich i 3 habilitacyjne.

Aktualizacja strony: 16.12.2022
Agnieszka Sobierajska-Rek, Dominika Szalewska