Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Opieka i edukacja terapeutyczna w ranach przewlekłych i przetokach, I rok studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych II stopnia, kierunek pielęgniarstwo

Kierownik dydaktyczny przedmiotu:
dr n. med. Janina Książek
Nauczyciele prowadzący zajęcia:
dr n. med. Janina Książek, prof. Marek Dobosz, mgr piel. Sylwia Terech- Skóra,

Metody dydaktyczne:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia symulacyjne, praca w grupach, analiza zdarzeń przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań.
Sposób zaliczenia: zaliczenie bez oceny
Formy zaliczenia: przygotowanie prezentacji multimedialnej: Programu edukacji pacjenta i jego rodziny w zakresie profilaktyki, samokontroli i pielęgnacji,do wyboru: stomii jelitowej, urostomii, rany przewlekłej(owrzodzenia goleni, odleżyn, owrzodzenia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej.
Podstawowe kryteria:
obecność na zajęciach, pozytywna ocena z kolokwium zaliczającego.

Treści programowe
A. Problematyka wykładów:
1. Podstawy leczenia ran
2. Odleżyny
3. Owrzodzenia żylne
4. Oparzenia
5. Leczenie ran przewlekłych w chirurgii urazowej
6. Leczenie ran przewlekłych w torakochirurgii
7. Leczenie ran przewlekłych w chirurgii naczyniowej
B. Problematyka seminariów:
1. Zakażenia ran.
2. Ocena rany owrzodzeniowej – studium przypadku.
3. Opatrunki specjalistyczne.
4. Torakostomia- studium przypadku.
5. Stopa cukrzycowa.
C. Problematyka zajęć praktycznych:
1. Rozpoznanie powikłań gojenia ran.
2. Zaopatrzenie przetoki jelitowej.
3. Zasady pobierania materiału z rany do badania bakteriologicznego.
4. Nowoczesne opatrunki w praktyce – dobór opatrunku w zależności od oceny rany.
5. Ocena stopnia odleżyny – postępowanie na przykładzie studium przypadku.

Efekty uczenia się:

Student zna zasady postępowania w nowoczesnych metodach leczenia ran przewlekłych oraz prowadzi edukację zdrowotną chorego i jego rodziny w tym zakresie.

Aktualizacja strony: 19.02.2024
Hanna Grabowska, Piotr Jarzynkowski, Agnieszka Kruk, Ewa Łukaszewicz, Barbara Mach, Sylwia Terech-Skóra