Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobie nowotworowej- klinika i pielęgniarstwo I rok studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych II stopnia Oddział Pielęgniarstwa kierunek pielęgniarstwo

Kierownik dydaktyczny przedmiotu:
dr n. med. Janina Książek
Nauczyciele prowadzący zajęcia:
prof. dr hab. med. Wiesław Kruszewski, dr n. med. Renata Piotrkowska, dr n. med. Agnieszka Kruk

Program realizowany na:
I roku Magisterskich Studiów Uzupełniających, kierunek: pielęgniarstwo, semestr I

Warunki zaliczenia przedmiotu:
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Warunki zaliczenia zajęć:
*student zobowiązany jest do przygotowania się do zajęć z tematyki określonej poprzez program zajęć
  • obecność na wszystkich zajęciach, wykazanie się w trakcie zajęć wystarczającą znajomością wiadomości zawartych w programie nauczania
  • przygotowanie prezentacji multimedialnej w oparciu o studium indywidualnego przypadku, w której zwraca się szczególną uwagę na rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych oraz planowanie opieki pielęgniarskiej
    *zaliczenie czynności bieżących, ocena podsumowująca umiejętności zdobyte w trakcie odbywania zajęć praktycznych z wpisem do “Dziennika efektów kształcenia zawodowego studenta”
    Forma egzaminu lub zaliczenia:
    Egzamin końcowy w formie pisemnej- test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową, zostanie przeprowadzony po zakończeniu cyklu dydaktycznego po I semestrze.
W bieżących zajęciach biorą udział tylko studenci wpisani na listę danej grupy.
Wszystkie uzasadnione przesunięcia w listach studentów mogą być dokonane, co najmniej jeden dzień przed ćwiczeniami po uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenia.

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:

W losowych przypadkach student może zwolnić się u wykładowcy odpowiedzialnego za dydaktykę z części zajęć po ustaleniu z nim sposobu ich odrobienia.
Po zakończeniu cyklu dydaktycznego osoby, które z istotnych, usprawiedliwionych powodów nie mogły uczestniczyć w zajęciach w wyznaczonym terminie, będą zobowiązane do ustalenia warunków zaliczenia z prowadzącym zajęcia.

Aktualizacja strony: 19.02.2024
Hanna Grabowska, Piotr Jarzynkowski, Agnieszka Kruk, Ewa Łukaszewicz, Barbara Mach, Sylwia Terech-Skóra