Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Onkologia ginekologiczna – klinika i pielęgniarstwo I rok studiów stacjonarnych/niestacjonarnych II stopnia Oddział Pielęgniarstwa, kierunek położnictwo

Kierownik dydaktyczny przedmiotu
prof. dr hab.med. Wiesław Kruszewski
Nauczyciele prowadzący zajęcia:
dr n. med. Janina Książek, dr n. med. Renata Piotrkowska, dr n. med. Agnieszka Kruk

Program realizowany na:
I roku Magisterskich Studiach Uzupełniających, kierunek: położnictwo, semestr I

Forma zaliczenia przedmiotu:
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Warunki zaliczenia zajęć:
 • student zobowiązany jest do przygotowania się do zajęć z tematyki określonej poprzez program zajęć.
 • obecność na wszystkich zajęciach, wykazanie się w trakcie zajęć wystarczającą znajomością wiadomości zawartych w programie nauczania
 • zaliczenie czynności bieżacych, ocena podsumowująca umiejętności zdobyte w trakcie odbywania zajęć praktycznych z wpisem do “Dziennika efektów kształcenia zawodowego studenta”
  *przygotowanie pracy samokształceniowej w oparciu o studium indywidualnego przypadku, w której zwraca się szczególną uwagę na rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych oraz planowanie opieki pielęgniarskiej
  Forma egzaminu lub zaliczenia:
  Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest zaliczenie zajęć.
  Egzamin końcowy w formie pisemnej- test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową, zostanie przeprowadzony po zakończeniu cyklu dydaktycznego po I semestrze.

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:

 • W losowych przypadkach student może zwolnić się u wykładowcy odpowiedzialnego za dydaktykę z części zajęć po ustaleniu z nim sposobu ich odrobienia.
 • Po zakończeniu cyklu dydaktycznego osoby, które z istotnych, usprawiedliwionych powodów nie mogły uczestniczyć w zajęciach w wyznaczonym terminie, będą zobowiązane do ustalenia warunków zaliczenia z prowadzącym zajęcia.

 • W bieżących zajęciach biorą udział tylko studenci wpisani na listę danej grupy.
 • Wszystkie uzasadnione przesunięcia w listach studentów mogą być dokonane, co najmniej jeden dzień przed ćwiczeniami po uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenia.

  Terminy i formy kolokwiów:
  Kolokwium zaliczające w formie ustnej zdają wszyscy studenci w terminie ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia.

 • Aktualizacja strony: 19.02.2024
  Hanna Grabowska, Piotr Jarzynkowski, Agnieszka Kruk, Ewa Łukaszewicz, Barbara Mach, Sylwia Terech-Skóra