Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Endoskopia, I rok studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych II stopnia, kierunek pielęgniarstwo.

*Kierownik dydaktyczny przedmiotu:
dr Piotr Jarzynkowski
Nauczyciele prowadzący zajęcia:
mgr piel. Sylwia Terech-Skóra, dr Piotr Jarzynkowski
Program realizowany na:
I roku Magisterskie Studia Uzupełniające, kierunek: pielęgniarstwo, semestr I

Warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie bez oceny.

Warunki zaliczenia zajęć:
  • student zobowiązany jest do przygotowania się do zajęć z tematyki określonej poprzez program zajęć
  • obecność na wszystkich zajęciach, wykazanie się w trakcie zajęć wystarczającą znajomością wiadomości zawartych w programie nauczania
  • uzyskanie pozytywnej oceny z wykonania zadania praktycznego
  • zaliczenie wszystkich efektów kształcenia zawartych w “Dzienniku efektów kształcenia zawodowego studenta”

Forma egzaminu lub zaliczenia:
Zaliczenie końcowe w formie pisemnej- test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią, zostanie przeprowadzony po zakończeniu cyklu dydaktycznego po I semestrze.

W bieżących zajęciach biorą udział tylko studenci wpisani na listę danej grupy.
Wszystkie uzasadnione przesunięcia w listach studentów mogą być dokonane, co najmniej jeden dzień przed ćwiczeniami po uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenia.

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
W losowych przypadkach student może zwolnić się u wykładowcy odpowiedzialnego za dydaktykę z części zajęć po ustaleniu z nim sposobu ich odrobienia.
Po zakończeniu cyklu dydaktycznego osoby, które z istotnych, usprawiedliwionych powodów nie mogły uczestniczyć w zajęciach w wyznaczonym terminie, będą zobowiązane do ustalenia warunków zaliczenia z prowadzącym zajęcia.

Aktualizacja strony: 19.02.2024
Hanna Grabowska, Piotr Jarzynkowski, Agnieszka Kruk, Ewa Łukaszewicz, Barbara Mach, Sylwia Terech-Skóra