Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Chirurgia -Klinika, Pielęgniarstwo II rok studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek położnictwo

Kierownik dydaktyczny przedmiotu:
dr n. med. Janina Książek
Nauczyciele prowadzący zajęcia:
prof. dr hab.med. Marek Dobosz, dr n. med. Renata Piotrkowska, dr n. med. Agnieszka Kruk, mgr piel. Sylwia Terech-Skóra,
dr n.med Piotr Jarzynkowski

Program realizowany na:
II roku Oddziału Pielęgniarstwa, kierunku: położnictwo, IV semestr

Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie bez oceny.
Warunki zaliczenia zajęć:
* student zobowiązany jest do przygotowania się do zajęć z tematyki określonej poprzez program zajęć.
  • obecność na wszystkich zajęciach, wykazanie się w trakcie zajęć wystarczającą znajomością wiadomości zawartych w programie nauczania
  • przygotowanie pracy samokształceniowej w oparciu o studium indywidualnego przypadku, w której zwraca się szczególną uwagę na rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych oraz planowanie opieki pielęgniarskiej
  • zaliczenie czynności bieżących, uzyskanie pozytywnej oceny z wykonania zadania praktycznego, ocena podsumowująca umiejętności zdobyte w trakcie odbywania zajęć praktycznych z wpisem do “Dziennika efektów kształcenia zawodowego studenta”

Warunki odrabiania zajęć:
Po zakończeniu cyklu dydaktycznego osoby, które z istotnych, usprawiedliwionych powodów nie mogły uczestniczyć w zajęciach w wyznaczonym terminie, będą zobowiązane do ustalenia warunków zaliczenia z prowadzącym zajęcia.
W bieżących zajęciach biorą udział tylko studenci wpisani na listę danej grupy. Wszystkie uzasadnione przesunięcia w listach studentów mogą być dokonane co najmniej jeden dzień przed ćwiczeniami po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Aktualizacja strony: 19.02.2024
Hanna Grabowska, Piotr Jarzynkowski, Agnieszka Kruk, Ewa Łukaszewicz, Barbara Mach, Sylwia Terech-Skóra