Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne II rok studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek pielęgniarstwo

Kierownik dydaktyczny przedmiotu:
dr n. med. Janina Książek
Nauczyciele prowadzący zajęcia:
prof. dr hab. med. Marek Dobosz, dr n. med. Renata Piotrkowska, dr n. med. Agnieszka Kruk, dr n.med. Piotr Jarzynkowski,
mgr piel. Sylwia Terech-Skóra

Program realizowany na:
II roku Oddziału Pielęgniarstwa, kierunku: pielęgniarstwo, III semestr

Cel dydaktyczno-wychowawczy przedmiotu:
Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu pielęgnowania pacjenta przygotowywanego do zabiegu operacyjnego i po jego wykonaniu z uwzględnieniem specyfiki niektórych stanów chirurgicznych.
Charakterystyka przedmiotu:
Pielęgniarstwo chirurgiczne należy do bloku przedmiotów kierunkowych, którego celem jest przygotowanie studenta do uzyskania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
Miejsce realizacji programu zajęć praktycznych: Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Klinika Chirurgii Urazowej, Klinika Chirurgii Onkologicznej. Kliniki mieszczą się na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest:
 • aktywna obecność na wszystkich zajęciach
 • zaliczenie czynności bieżących (pozytywna ocena wykonania zadania praktycznego), ocena podsumowująca umiejętności zdobyte w trakcie odbywania zajęć praktycznych, z wpisem do “Dziennika Efektów Kształcenia Zawodowego Studenta”
 • przygotowanie pracy samokształceniowej w oparciu o studium indywidualnego przypadku
  Forma zaliczenia przedmiotu:
  Egzamin końcowy w formie pisemnej- test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią, zostanie przeprowadzony po zakończeniu cyklu dydaktycznego po III semestrze

Regulamin zaliczenia przedmiotu:

 • Student zobowiązany jest do przygotowania się do zajęć z tematyki określonej poprzez program zajęć.
 • W ramach zajęć studenci prowadzą dokumentację procesu pielęgnowania, w której zwraca się szczególną uwagę na rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych oraz planowanie opieki pielęgniarskiej.
 • Warunkiem zaliczenia zajęć jest: obecność na wszystkich zajęciach, wykazanie się w trakcie zajęć wystarczającą znajomością wiadomości zawartych w programie nauczania, przedstawienie prawidłowo napisanej dokumentacji procesu pielęgnowania oraz zaliczenie pisemnego kolokwium u osoby prowadzącej zajęcia lub osoby wyznaczonej przez Kierownika jednostki.
 • W bieżących zajęciach biorą udział tylko studenci wpisani na listę danej grupy.
 • Wszystkie uzasadnione przesunięcia w listach studentów mogą być dokonane, co najmniej jeden dzień przed ćwiczeniami po uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenia.
  Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:

  1. W losowych przypadkach student może zwolnić się u wykładowcy odpowiedzialnego za dydaktykę z części zajęć po ustaleniu z nim sposobu ich odrobienia.
  2. Po zakończeniu cyklu dydaktycznego osoby, które z istotnych, usprawiedliwionych powodów nie mogły uczestniczyć w zajęciach w wyznaczonym terminie, będą zobowiązane do ustalenia warunków zaliczenia z prowadzącym zajęcia.
 • Aktualizacja strony: 19.02.2024
  Hanna Grabowska, Piotr Jarzynkowski, Agnieszka Kruk, Ewa Łukaszewicz, Barbara Mach, Sylwia Terech-Skóra