Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki  > Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki

Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki

Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Uzyskane granty:

 • 2005-2008: “Nowa metoda oznaczania parametrów kwasowości i lipofilowości „kandydatów na leki” do zastosowania w HTS (High-Throughput Screening)”
 • 2017-2021: Epidemiologia analityczna jako nowe podejście badawcze w ocenie wpływu czynników ryzyka na profile wybranych metabolitów w nowotworach pęcherza moczowego.
 • 2008-2011: “Badanie profili metabolicznych nukleozydów i modyfikowanych nukleozydów w moczu osób zdrowych i chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego jako narzędzie prognostyczno-diagnostyczne w metabolomice”
 • 2016-2019: “Badanie mechanizmów oporności na terapię hipotensyjną z wykorzystaniem niecelowanej i celowanej analizy metabolomicznej”
 • 2019-2021: Analiza metabolomiczna guza w odpowiedzi na terapię imatynibem na podstawie mysich modeli nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego
 • 2017-2020: Analiza metabolomiczna GC/MS i LC/TOF-MS profilu lipidomicznego w nasieniu chorych na raka prostaty, przerost gruczołu krokowego i zapalenie gruczołu krokowego
 • 2019-2022: Charakterystyka metabolomiczna i genetyczna szczepów E. coli wywołujących urosepsę
 • 2009-2011: “Modelowanie farmakodynamiki erytropoezy w oparciu o dystrybucję wieku retikulocytów w tkankach wyznaczaną metodą cytometrii przepływowej”
 • 2019-2022: Zespół policystycznych jajników w ujęciu metabolomicznym. Czy to odpowiednia strategia poszukiwania patomechanizmu?
 • 2010-2012: “Optymalizacja Rozdzieleń w Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej dla Dowolnych Zmian pH i Zawartości Modyfikatora Organicznego w Fazie Ruchomej”
 • 2010-2013: “Profile metaboliczne środków uzależniających w wodach ściekowych na przykładzie kokainy, jako metoda szacowania spożycia narkotyków w Polsce”
 • 2010-2013: “Ilościowe zależności między parametrami struktury chemicznej analitów a ich retencją chromatograficzną – QSRR”
 • 2010-2012: “Badanie profili metabolicznych nukleozydów i ich modyfikowanych pochodnych jako potencjalnych markerów kancerogenezy z zastosowaniem nowych narzędzi analitycznych i bioinformatycznych”
 • 2013-2017: “Badanie heterogenności receptorów alfa-2- adrenergicznych i imidazolinowych z zastosowaniem nowoczesnych metod farmakologicznych i biochemicznych”
 • 2013-2016: “Analiza metabolomiczna wydzieliny ochronnej jaj konika polnego w poszukiwaniu substancji biologicznie czynnych o przypisywanych etnofarmakologicznie właściwościach przyspieszających proces gojenia się ran”
 • 2013-2018: “Identyfikacja nowych biomarkerów stanów patofizjologicznych na podstawie oznaczanych profili metabolomicznych i bioinformatycznie zintegrowanego podejścia systemowego”
 • 2013-2016: “Badania profili metabolicznych w moczu w raku pęcherza moczowego”
 • 2013-2017: “Oznaczanie fizykochemicznych i biochemicznych właściwości naturalnych alkaloidów pirydynowych i piperydynowych oraz ich prostych pochodnych, istotnych dla działania przeciwko chorobie Alzheimera”
 • 2013-2015: “Niecelowana analiza metabolicznych “odcisków palca” w próbkach biologicznych z wykorzystaniem chromatografii gazowej i spektrometrii mas”
 • 2015-2016: “Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjujących”
 • 2015-2016: “Niecelowana analiza metabolicznych “odcisków palca” w próbkach osocza u osób z nadciśnieniem płucnym z wykorzystaniem chromatografii gazowej i cieczowej sprzężonych ze spektrometrią mas”
 • 2015-2018: “Wyznaczenie farmakokinetyki sufentanylu po podaniu zewnętrzoponowym i dożylnym u dzieci i niemowląt z wykorzystaniem modelowania populacyjnego jako narzędzia do integracji informacji z badań klinicznych”
 • 2015-2016: “Profile metaboliczne, polimorfizm genetyczny NAT2, GSTM1, GSTP1, CYP1A1 i COMT oraz dane epidemiologiczne w holistycznym podejściu do klasyfikacji zdrowych i chorych na nowotwory pęcherza moczowego”
 • 2016-2021: “Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskich”
 • 2016-2019: “Proces dojrzewania organizmu, farmakogenetyka oraz metabolomika jako czynniki determinujące profil farmakokinetyczny i farmakodynamiczny alfa-agonistów w populacji pacjentów oddziału intensywnej terapii dziecięcej”
 • 2016-2019: “Profile metaboliczne, dane epidemiologiczne i zaawansowane metody bioinformatyczne w holistycznym podejściu do klasyfikacji osób zdrowych i chorych na jasnokomórkowego raka nerki o różnym stopniu zaawansowania”
 • 2016: “Wyznaczanie ilościowych zależności strukturaretencja chromatograficzna z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych”
 • 2016-2017: “Opracowanie efektywnej dwuwymiarowej elektroforezy kapilarnej i jej potencjalne zastosowanie w metabolomice”
Aktualizacja strony: 25.09.2023
Joanna Dawidowska, Michał Markuszewski, Paweł Wiczling