Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Farmakologii

Katedra i Zakład Farmakologii

Wydział Lekarski

PROFIL

Farmakologia układu krążenia

 • badanie kurczliwości mięśnia sercowego i mięśni gładkich naczyń
 • metoda Langendorffa
 • Badania elektrofizjologiczne izolowanego mięśnia brodawkowatego metodą mikroelektrodową (APA, Vmax,RP, ERP)
 • ELISA
 • miograf
 • agregometr: badania funkcji płytek krwi
 • badania motoryki przewodu pokarmowego

Farmakologia molekularna

(Western blotting, linie komórkowe, mikroskopia fluorescencyjna, określenie ekspresji receptorów metodami jakościowymi i ilościowymi)

*%{color:Green}Oferta Katedry i Zakładu Farmakologii obejmuje prace naukowo-badawcze, ekspertyzy oraz usługi
z zakresu:*%

1. Badania farmakokinetyczne, w tym po podaniu preparatu leczniczego:
 • doustnie (per os)
 • podskórnie (s. c.)
 • dootrzewnowo (i. p)
 • dożylnie (i. v.)
 • doodbytniczo (per rectum)
 • dospojówkowo (pro oculi)

2. Pobieranie krwi i tkanek, badanie wpływu leków na:
 • parametry krwi
 • zdrowe i chore tkanki
 • narządy izolowane

3. Testy na tolerancje błony śluzowej (Draize-Test)

4. Testy na podrażnienie skóry

5. Testy toksyczności (LD50, LC50, EC50, log EC50)

6. Testy behawioralne

7. Badania działania uczulającego produktów leczniczych i wyrobów medycznych

8. Badania toksyczności in vivo (podanie jedno i wielorazowe) in vitro (cytotoksyczność)

9. Badania toksycznej interakcji leków

10. Detekcja białek związana z reakcjami alergicznymi po podaniu leków

11. Badanie cytotoksyczności, śmiertelności, apoptozy i nekrozy preparatów na liniach komórkowych za pomocą testów molekularnych

12. Badania dotyczące agregacji płytek krwi

13. Wykonywanie testów immunoenzymatycznych lub immunoenzymosorbcyjnycyh metodą ELISA

Procedury doświadczalne wykonujemy na hodowlach komórek oraz na zwierzętach tj. myszy i szczury laboratoryjne (Wistar Han, C57BL/6J, DBA/2J, BALB/c) pochodzących z hodowli objętych wszelkimi standardami europejskimi.

Pomieszczenia badawcze, którymi dysponujemy wyposażone w profesjonalny sprzęt:

Pracownia narządów izolowanych, wyposażona między innymi w aparat do doświadczeń
na izolowanym sercu metodą Langendorffa
Pracownia proteomiki, wyposażona w mikroskop odwrócony fluorescencyjny IB-100, wirówkę Sigma 3-30K, aparat do elektroforezy pionowej,
Pracownia telemetryki; pomiaru ciśnienia i temperatury w czasie rzeczywistym u zwierząt, wyposażona zestaw telemetryczny TR-190.

Aktualizacja strony: 18.08.2020
Ivan Kocić, Sylwia Sobera