Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Medycyny Rodzinnej  > Zakład Medycyny Rodzinnej

Zakład Medycyny Rodzinnej

Katedra Medycyny Rodzinnej

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Projekty badawcze – aktualne

1) Projekt “Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca”; akronim AMULET. STRATEGMED III, ID 305274. Lata 2017-2019.

2) “Aktywność proangiogenna surowicy pacjentów w wybranych jednostkach chorobowych”, Narodowe Centrum Nauki, nr projektu: UMO-2012/07/B/NZ5/00017, charakter udziału w projekcie – kierowniki, główny wykonawca. 2013-2016.

3) Projekt NCN OPUS 8. UMO/2014-2015/B/NZ7/01018. “Metodyka szybkiego oraz dokładnego wyznaczania powierzchni ciała człowieka.”

4) „Interakcje pomiędzy limfocytami T regulatorowymi a mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pochodzenia allogenicznego”, Narodowe Centrum Nauki, nr projektu: UMO 2011/01/D/NZ3/00262, charakter udziału w projekcie- kierownik. 2012-2017.

5) „Znaczenie białek szoku termicznego w aktywności i proliferacji limfocytów T regulatorowych hodowanych do celów terapeutycznych”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr projektu: 0337/IP1/2011/71, charakter udziału w projekcie- kierownik. 2012-2016.

6) „Terapia komórkowa w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127-” – badania realizowane w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr projektu STRATEGMED1/233368/1/NCBR/2014, charakter udziału w projekcie- wykonawca. 2014-2017.

7) 2015-2018- „Znaczenie niezgodności epletów HLA matka-płód w patogenezie nadciśnienia indukowanego ciążą” Narodowe Centrum Nauki, charakter udziału w projekcie- główny wykonawca.

8) Projekt PBS2/A3/17/2013. “Internetowa platforma integracji danych i współpracy medycznych zespołów badawczych dla potrzeb ośrodków udarowych , akronim IPMed.”

9) Prace wdrożeniowe dotyczące nowych technik diagnostycznych i urządzeń medycznych (wspólne ze Szpitalem Sint-Augustinus Hospital Antwerp, European Institute for Otorhinolaryngology, Politechniką Gdańska, Wojskową Akademią Techniczną, Wojskowym Instytuem Medycznym, Instytutem Kardiologii w Warszawie, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego).

10) Choroba wieńcowa w aspekcie profilaktyki i leczenia (ryzyko.gumed.edu.pl), genetyki, immunologii oraz nowych technik diagnostycznych i urządzeń medycznych.

11) Monitorowanie funkcji układu krążenia w wybranych jednostkach chorobowych za pomocą technik impedancyjnych.

.
.
.

INNE:

- Analiza układu immunologicznego wybranych jednostek chorobowych

- Populacyjne badania ciśnienia tętniczego u dzieci na terenie woj. pomorskiego

- Badania efektywności kształcenia przeddyplomowego studentów

.
.
.

ZAKOŃCZONE projekty badawcze:

1) Opracowanie adaptacyjnego algorytmu sterowania autorskim aparatem zapobiegającym powstawaniu epizodów bezdechu sennego. Projekt nr 93470 wspólny z Politechniką Gdańską na lata 2011-2013.

2) Projekt nr UEWND – POIG.01.03.01-00-068/09 Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemetrycznych. Projekt wspólny z Instytutem Kardiologii w Warszawie. Projekt OPI. Innowacyjna Gospodarka.

3) 2011-2014 „Nowe techniki medyczne oparte o immunoterapię”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr projektu: NR13-0126-10, charakter udziału w projekcie- główny wykonawca

4) 2011- “Feasibility of in vitro expansion of regulatory T cells for adoptive immunotherapy of potential recipients of pancreatic islets”, Fundacja Kościuszkowska, charakter udziału w projekcie- kierownik

5) 2010-2011- “Pancreatic Islet Transplantation”, Illinois Department of Public Health, USA, charakter udziału w projekcie- wykonawca

6) 2009-2011„Aktywność subpopulacji regulatorowych limfocytów po przeszczepach allogenicznych”, Gdański Uniwersytet Medyczny, nr projektu: ST-49, charakter udziału w projekcie- wykonawca

7) 2008-2011- „ Mechanizmy molekularne związane z ekspresją rozpuszczalnej (sTNF) i błonowej (tmTNF) formy TNF-α a rozwój retinopatii w cukrzycy typu 1. Opracowanie modelu modulacji aktywności TNF-α w celu zastosowania w profilaktyce i terapii retinopatii cukrzycowej u dzieci”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr projektu: NN 407 173034, charakter udziału w projekcie- wykonawca

8) 2006-2009-„ Poszukiwanie mechanizmów wczesnej patogenezy retinopatii cukrzycowej”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr projektu: N401 085 31/1973, charakter udziału w projekcie- główny wykonawca

9) G8 – Projekt KBN 3P05B 175 22 – główny wykonawca

10) G-9 Projekt KBN 3 P05B 145 25 – główny wykonawca

11) 3T11E01027 (2004-2007 rok) „Analiza technik diagnostycznych terapeutycznych w celu minimalizacji ryzyka interwencji kardiochirurgicznych”

12) 3T11E03730 (2006-2007 rok) „Modelowanie właściwości elektrycznych mięśnia sercowego w warunkach niedokrwienia”.

13) Projekt zamawiany Centrum Informatyzacji i Organizacji Służby Zdrowia- System rozproszonej akwizycji i składowania danych medycznych – kierownik.

14) Projekt zamawiany Centrum Informatyzacji i Organizacji Służby Zdrowia- Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy otwartej bazy danych epidemiologicznych uzyskanych z populacji podopiecznych lekarzy rodzinnych – kierownik.

Wdrożenia do praktyki lekarskiej

1) wdrożenie kardiografii impedancyjnej do monitorowania układu krążenia chorych w oddziałach intensywnej terapii – procedura TISS 28.

2) wdrożenie systemu telemetrycznego do badania zaburzeń rytmu serca u dorosłych.
.

3) Wdrożenie do praktyki lekarskiej urządzenia do stabilizacji kości skroniowej – wspólne ze Szpitalem Sint-Augustinus Hospital Antwerp, European Institute for Otorhinolaryngology oraz Politechniką Gdańską.

.
.
.

PATENTY:

1) “Vaccine for therapy of type 1 diabetes in children, use of cell sorter and the technology of in vitro expansion of Tregs in aim to produce the vaccine for therapy of type 1 diabetes”; patent nr 399447, Polski Urząd Patentowy; 16 maj 2014
.

2) “Sposób namnażania in vitro komórek T regulatorowych (Treg)”; wniosek o udzielenie patentu nr P.415351 zgłoszony do Urzędu Patentowego RP dnia 17 grudnia 2015

3) P 368930 – 17 styczeń 2012

4) P 211121 – 15 marzec 2012

5) Prawo ochronne nr 66699 na wzór użytkowy 2013.08.09

6) P 210499 12 styczeń 2012 rok

Aktualizacja strony: 19.12.2023
Piotr Gutknecht, Bartosz Trzeciak