Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego  > Pracownia Neuropsychologii i Neurolingwistyki Klinicznej oraz Neuropsychoterapii

Pracownia Neuropsychologii i Neurolingwistyki Klinicznej oraz Neuropsychoterapii

Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

 1. AFAZJA PIERWOTNA POSTĘPUJĄCA
  Sitek EJ, Barczak A, Narożańska E, Harciarek M, Brockhuis B, Dubaniewicz-Wybieralska M, Sławek J. Afazja pierwotna postępująca—zastosowanie nowych kryteriów diagnostycznych w praktyce klinicznej. Polski Przegląd Neurologiczny 01/2014; 10(1):23-33.
  • Harciarek M, Sitek EJ, Kertesz A. The patterns of progression in primary progressive aphasia – implications for assessment and management. Aphasiology 2014; 28 (8-9): 964-980.
  Sitek EJ, Barczak A, Kluj-Kozłowska K, Kozłowski M, Barcikowska M, Sławek J. Is descriptive writing useful in the differential diagnosis of logopenic variant of primary progressive aphasia, Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment? Neurologia i Neurochirurgia Polska (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery) 2015;46:239-244.
  Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K, Barczak A, Kozłowski M, Wieczorek D, Przewłócka A, Narożanska E, Dąbrowska M, Barcikowska M, Sławek J. Overlapping and distinguishing features of descriptive speech in Richardson variant of progressive supranuclearpalsy and non-fluent progressive aphasia. Postępy Psychiatrii i Neurologii (Advances in Psychiatry and Neurology) 2015;24:62-67
  Sitek EJ, Barczak A, Kluj-Kozłowska K, Kozłowski M, Narożańska E, Konkel A, Dąbrowska M, Barcikowska M, Sławek J. Writing in Richardson variant of progressive supranuclear palsy in comparison to non-fluentaphasia. Neurologia i Neurochirurgia Polska (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery) 2015;49:217-222.
  Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K, Kozłowski M, Krzyżon A, Narożańska E, Wieczorek D, Sławek J. Wykorzystanie analizy próbek mowy opisowej pacjentów z afazją pierwotną postępującą (PPA) w diagnostyce różnicowej wariantu PPA. Forum Logopedyczne 2015; 23: 75-83.
  Sitek EJ, Narożańska E, Brockhuis B, Muraszko-Klaudel A, Lass P, Harciarek M, Sławek J. Neuroimaging in the differential diagnosis of primary progressive aphasia- illustrative case series in the light of new diagnostic criteria. Polish Journal of Radiology 2014; 79: 251-258.
  Kluj-Kozłowska K., Sitek E.J., Milewski S. Analiza jakościowa błędów nazywania oraz reakcji na podpowiedzi fonemiczne w różnicowaniu wariantów logopenicznego i niepłynnego afazji pierwotnej postępującej / Qualitative analysis of naming errors and responsiveness to phonemic cueing in differentiating logopenic and non-fluent variants of primary progressive aphasia. Logopedia 2017, 46, s.217-235 / p. 181-199 (wyd. anglojęzyczne).
  Kluj-Kozłowska K, Sitek E.J., Milewski S. Analiza porównawcza profilu zaburzeń językowych u pacjentów polskojęzycznych z wariantem logopenicznym i niepłynnym afazji pierwotnej postępującej. Forum Logopedyczne 2018, 26, 63-72
  Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K, Barczak A, Harciarek M. Afazja pierwotna postępująca – diagnostyka różnicowa i terapia. w: Gerontologopedia [red.] Tłokiński W., Milewski S., Kaczorowska-Bray K, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018. s. 488-522.
  Sitek E.J., Harciarek M. Afazja pierwotna postępująca. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności [red.] Adam A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski, Katowice 2017; t. 5 suplement A-Z. s.27-31.
  Kluj-Kozłowska K, Sitek EJ, Skrzypkowska A, Narożańska E, Brockhuis B, Sławek J, Domagała A, Milewski S. Progresja zaburzeń językowych i poznawczych u pacjentów z wariantem logopenicznym afazji pierwotnej postępującej – seria przypadków. Aktualności Neurologiczne 2020; 20 (3): 125–135.
  Sitek EJ, Narożańska E, Brockhuis B, Sikorski R, Sławek J. Otępienie semantyczne — charakterystyka kliniczna ze szczególnym uwzględnieniem neuropsychologicznego profilu objawów. Polski Przegląd Neurologiczny 2020, 16(4), 244-248.
 2. CHOROBA ALZHEIMERA
  Sitek EJ, Narożańska E, Pepłońska B, Filipek S, Barczak A, Styczyńska M, Mlynarczyk K, Brockhuis B, Portelius E, Religa D, Barcikowska M, Sławek J, Zekanowski C. A Patient with Posterior Cortical Atrophy Possesses a Novel Mutation in the Presenilin 1 Gene. PLoS ONE 2013, 8(4): e61074. doi:10.1371/ journal.pone.0061074.
  • Barczak A, Sitek EJ, Chudoba T. Zaburzenia widzenia w zaniku korowym tylnym – wariant wzrokowy choroby Alzheimera w praktyce okulistycznej. Klinika Oczna (Acta Ophtalmologica Polonica) 2014;116(3); 215-218.
  • Barczak A, Sitek EJ. Zanik korowy tylny (PCA) – obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa i postępowanie. Aktualności Neurologiczne (CurrentNeurology) 2014;114(3):181-189.
  Sitek E.J., Brockhuis B. Wariant czołowy choroby Alzheimera – obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa. Neurologia po dyplomie 2018, 4, 26-31.
  Sitek EJ, Brockhuis B. Zespół korowo-podstawny : choroba Alzheimera czy zwyrodnienie korowo-podstawne? Neurologia po dyplomie 2018, 13(6): 21-27.
  Sitek EJ, Dzienniak M., Brockhuis B. Zanik korowy tylny w świetle nowych kryteriów diagnostycznych. Neurologia po dyplomie 2019, 14(1): 30-40, 45.
  Sitek E.J., Dziembowska I. Interwencje niefarmakologiczne w różnych wariantach choroby Alzheimera. Psychiatria po dyplomie 2022, 1, 20-25.
  Sitek E, Narożańska E, Brockhuis B. Warianty choroby Alzheimera. [w:] Choroba Alzheimera 1906-2021 [red.] Maria Barcikowska, Tadeusz Parnowski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2022.
  • Domagała A, Sitek EJ. Usprawnianie komunikacji słownej w wybranych wariantach choroby Alzheimera: typowym i językowym. Poznańskie Studia Polonistyczne: Seria Językoznawcza 2022; 29(2): 213-229.
 3. CHOROBA PARKINSONA I ATYPOWE ZESPOŁY PARKINSONOWSKIE
  • Sitek E, Wójcik J, Wieczorek D, Sławek J. Ocena neuropsychologiczna i neuropsychiatryczna w chorobie Parkinsona – specyfika badania i dobór metod diagnostycznych. Polski Przegląd Neurologiczny 2013; 9 (3): 105–112
  • Wieczorek D, Sitek E, Wójcik J, Sławek J. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych i otępienie w chorobie Parkinsona — obraz kliniczny i aktualne kryteria diagnostyczne. Polski Przegląd Neurologiczny 2013; 9 (3): 96–104.
  Sitek EJ, Wójcik J, Barczak A, Sławek J. Diagnostyka neuropsychologiczna w atypowych zespołach parkinsonowskich. Polski Przegląd Neurologiczny 2015; 11(1):21-32.
  Sitek EJ, Evans J, Sławek J. Mild cognitive impairment in Parkinson’s disease: how much testing is needed for correct diagnosis? Basal Ganglia2014, 4: 89-94.
  Sitek EJ, Konkel A, Dąbrowska M, Sławek J. Utility of Frontal Assessment Battery in detection of neuropsychological dysfunction in Richardson variant of progressive supranuclear palsy. Polish Journal of Neurology and Neurosurgery 2015; 49; 36-40.
  Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Robowski P, Schinwelski M, Slawek J. Assessing self-awareness of dyskinesias in Parkinson’s Disease through movie materials. Functional Neurology 2011; 26(3):121-126.
  Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Robowski P, Sławek J. Self-awareness of Memory Function in Parkinson’s Disease in relation to mood and symptom severity. Aging & Mental Health 2011; 15: 150-156.
  • Wieczorek D, Sławek J, Białkowska M, Dziadkiewicz A, Sitek EJ. Sequence learning and multi-step activity impairment in Parkinson’s disease.Acta Neuropsychologica 2011; 9(3):303-311.
  • Białecka M, Kurzawski M, Roszmann A, Robowski P, Sitek EJ, Honczarenko K, Mak M, Deptuła-Jarosz M, Gołąb-Janowska M, Droździk M, Sławek J. BDNF G196A (Val66Met) polymorphism associated with cognitive impairment in Parkinson’s disease. Neuroscience Letters 2014; 561:86-90.
  • Wieczorek D, Brockhuis B, Sitek EJ, Lass P, Wańska W, Sławek J. Memory impairment in dementia with Lewy bodies relative to Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease with Dementia. Acta Neuropsychologica 2013; 11(3):289-297.
  Sławek J, Roszmann A, Robowski P, Dubaniewicz M, Sitek EJ, Honczarenko K, Gorzkowska A, Budrewicz S, Mak M, Gołąb-Janowska M, Koziorowska-Gawron E, Droździk M, Kurzawski M, Bandurski T, Białecka M. The impact of MRI white matter hyperintensities on the dementia in Parkinson’s Disease in relation to the homocysteine level and othervascular risk factors. Neurodegenerative diseases 2013; 12:1-12.
  • Bialecka M, Kurzawski M, Roszmann A, Robowski P, Sitek EJ, Honczarenko K, Gorzkowska A, Budrewicz S, Mak M, Jarosz M, Golab-Janowska M, Koziorowska-Gawron E, Drozdzik M, Slawek J. Association of COMT, MTHFR and SLCA1 (RFC-1) polymorphisms with homocysteine blood level and cognitive impairment in Parkinson’s disease. Pharmacogenetics and Genomics 2012; 22:716-724
  • Barczak A, Wańska W, Sitek EJ, Narożanska E, Brockhuis B, Sławek J. Otępienie z ciałami Lewy’ego – jak rozpoznawać ? Jak leczyć Polski Przegląd Neurologiczny 2015; 11(3): 107-116.
  Sitek EJ, Wieczorek D, Konkel A, Dąbrowska M, Sławek J. The pattern of verbal, visuospatial and procedural learning in Richardson variant of progressive supranuclear palsy in comparison to Parkinson’s disease (Specyfika uczenia się materiału słownego, wzrokowo-przestrzennego oraz proceduralnego w wariancie Richardsona postępującego porażenia ponadjądrowego w porównaniu z chorobą Parkinsona). Psychiatria Polska (in press) http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62804
  Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K., Barczak A. Zaburzenia funkcji językowych w atypowych zespołach parkinsonowskich. w: Gerontologopedia. [red.] Tłokiński W., Milewski S., Kaczorowska-Bray K, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018. s. 556-572.
  Kluj-Kozłowska K, Sitek EJ, Sławek J. Zaburzenia mowy w atypowych zespołach parkinsonowskich — diagnostyka różnicowa i terapia. Polski Przegląd Neurologiczny 2019; 15(1):12-23.
  • Stępień P., Kawa J., Wieczorek D., Dąbrowska M., Sławek J., Sitek E. Computer aided feature extraction in the paper version of Luria’s alternating series test in progressive supranuclear palsy. In book: Advances in Intelligent Systems and Computing, 2019, vol. 762; p/561-570.
  • Milanowski L, Sitek EJ, Dulski J, Cerquera Cleves C, Gomez JD, Brockhuis B, Schinwelski M, Kluj-Kozlowska K, Ross OA, Slawek J, Wszolek ZK. Cognitive and behavioral profile of Perry syndrome in two families. Parkinsonism and Related Disorders. https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2020.05.019
  Kluj-Kozłowska K, Domagała A, Sitek EJ, Milewski S, Brockhuis B, Wieczorek D, Lass P, Slawek J. Leksykalne i syntaktyczne aspekty dyskursu narracyjnego u osób z otępieniem z ciałami Lewy’ego i z chorobą Alzheimera. Logopedia Silesiana 2020, 9, 1-34.
  • Sitek E. Komentarz do tekstu: Terapia stymulująca funkcje poznawcze dostosowana do choroby Parkinsona: możliwość przeprowadzenia i zaakceptowania w schorzeniach z grupy spektrum ciał Lewy’ego (Parkinson’s-adapted cognitive stimulation therapy: feasibility and acceptability in Lewy body spectrum disorders). J Neurol 2019; 266: 1756-1770. Neurologia Praktyczna 2020, 4, 30-33.
  • Majka J, Brockhuis B, Narożańska E, Sitek EJ. Wczesna diagnostyka otępienia z ciałami Lewy’ego. Neurologia po dyplomie 2021, 3, 34-40.
  Dulski J, Cerquera Cleves S, Milanowski L, Kidd A, Sitek EJ, Strogosky A, Vanegas Monroy A, Dickson DW, Ross OA, Pentela-Nowicka J, Slawek J, Wszolek ZK. Clinical, pathological and genetic characteristics of Perry syndrome–new cases and literature review. European Journal of Neurology 2021; 38: 4010-4021.
  Kluj-Kozłowska K, Domagała A, Sitek EJ, Milewski S, Brockhuis B, Wieczorek D, Lass P, Sławek J. Leksykalne i syntaktyczne aspekty dyskursu narracyjnego u osób z otępieniem z ciałami Lewy’ego i z chorobą Alzheimera. Logopedia Silesiana 2020, 9, 1-34.
  Sitek EJ, Dulski J. Rola neuropsychologa w kwalifikacji pacjentów z zaburzeniami ruchowymi do leczenia. Aktualności Neurologiczne 2021, 4, 224-230.
  Dulski J, Sitek EJ, Pentela-Nowicka J, Sławek J, Wszołek ZK. Zespół Perry’ego (atypowy parkinsonizm połączony z utratą wagi, depresją i zaburzeniami oddechowymi). Polski Przegląd Neurologiczny 2022, 18 (2), 85-94.
  Kwaśniak-Butowska M, Brockhuis B, Sitek EJ, Sławek J. Badanie rCBF SPECT może być przydatne w diagnostyce otępienia z ciałami Lewy’ego. Polski Przegląd Neurologiczny 2022, 18(2), 127-128.
  • Gaweda-Walerych K, Sitek EJ, Borczyk M, Narożańska E, Brockhuis B, Korostyński M, Schinwelski M, Siemiński M, Sławek J, Zekanowski C. A Patient with Corticobasal Syndrome and Progressive Non-Fluent Aphasia (CBS-PNFA), with Variants in ATP7B, SETX, SORL1, and FOXP1 Genes. Genes. 2022; 13(12):2361.
 4. DIAGNOZA FUNKCJI POZNAWCZYCH
  Sitek EJ. Zaburzenia przetwarzania liczb i liczenia w praktyce neurologicznej. Neurologia Praktyczna 2021, 4 (119), t.21: 7-14.
  • Rost A, Sitek EJ, Tarnowski A. Wpływ poudarowych zaburzeń poznawczych na zdolność kierowania pojazdem. Aktualności Neurologiczne 2021, 22(2): 81-89.
  • Bandura A, Rogowska K, Sitek EJ. Zaburzenia neuropoznawcze: charakterystyka kliniczna, diagnostyka i terapia. [w:] red. K. Broczek & R. Dubiański. Onkologia geriatryczna w praktyce. Medical Tribune 2022. s.91-104.
 5. ZESPOŁY OTĘPIENNE – OGÓLNE
  Kluj-Kozłowska K, Sitek EJ. Zaburzenia mowy u osób w starszym wieku – zmiany fizjologiczne czy zwiastun choroby neurozwyrodnieniowej. Medycyna po dyplomie. Zeszyt Edukacyjny. Geriatria,cz. III, 2016, 2:47-52.
  • Przewłócka A, Sitek EJ,Tarnowski A, Sławek J. Polski Przegląd Neurologiczny 2015; 11(3):117-127. Zdolność do prowadzenia pojazdów w chorobach neurozwyrodnieniowych przebiegających z otępieniem
  Sitek EJ, Barczak A, Harciarek M. Neuropsychological assessment and differential diagnosis in young-onset dementias. Psychiatric Clinics of North America 2015, 38 (2), 265-279.
  Sitek EJ, Senderecka M, Nowicka-Sauer K. Metody przesiewowej oceny funkcji poznawczych w praktyce lekarza rodzinnego. Gabinet Prywatny 2016; 23(04):49-59.
  Sitek EJ, Barczak A, Senderecka M. Zastosowanie jakościowej analizy profilu wykonania skali ACE-III w diagnostyce różnicowej chorób otępiennych. Aktualności Neurologiczne 2017, 17 (1), p. 34–41.
  Sitek EJ. Znaczenie wywiadu w diagnostyce różnicowej zespołów otępiennych o wczesnym i późnym początku. Neurologia po dyplomie 2018, 13(3), s.12-18.
  Sitek E.J., Narożańska E. Otępienie o późnym początku. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności [red.] Adam A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski, Katowice 2017; t. 5 suplement A-Z. s.151-154.
  Sitek E.J., Narożańska E. Otępienie o wczesnym początku. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności [red.] Adam A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski, Katowice 2017; t. 5 suplement A-Z. s.154-157.
  • Janusz B., Sitek E.J. Żałoba za życia. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności [red.] Adam A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski, Katowice 2017; t. 4, s.302-305.
  Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K. Dyzartria i apraksja mowy w chorobach neurozwyrodnieniowych – przegląd zagadnień. w: Gerontologopedia [red.] Tłokiński W,. Milewski S., Kaczorowska-Bray K, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, 2018. s. 523-555.
  Sitek EJ, Kluj-Kozłowska K, Narożańska E. Nietypowe zaburzenia mowy i pisma jako wczesna manifestacja choroby neurozwyrodnieniowej. Neurologia po dyplomie 2021, 2, 42-50.
  • Chibowska P, Nowicka-Sauer K, Sitek EJ. Selected sociodemographic and clinical predictors of the clock drawing test performance in Polish community dwelling seniors (Wybrane socjodemograficzne i kliniczne predyktory poziomu wykonania testu rysowania zegara przez polskich seniorów). Aktualności Neurologiczne 2020, 4, 147-157.
  • Calabrese P, Sitek EJ, Korczyn AD, Dong Y, Manso-Calderón R, Sierra-Beltrán M, Skrzypkowska A, Stefanova E. The assessment of cognitive and behavioural disturbances in vascular cognitive impairment (VCI) — recommendations of an expert working group.•Neurol Neurochir Pol 2021;55(4):333-345.
  • Kujawska-Danecka H., Nowicka-Sauer K., Sitek E.J. Ocena zaburzeń funkcji poznawczych na podstawie Testu Rysowania Zegara. [w:] red. P. Błędowski, T. Grodzicki, M. Mossakowska, T. Zdrojewski. POLSENIOR 2: Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym także jakości życia związanej ze zdrowiem. Gdański Uniwersytet Medyczny, 2021. S. 311-325.
  • Kawa J, Bieńkowska M, Bednorz A, Smoliński M, Sitek EJ. Computer Aided Analysis of Clock Drawing Test Samples via PACS Plugin. W: Pietka, E., Badura, P., Kawa, J., Wieclawek, W. (eds) Information Technology in Biomedicine. ITIB 2022. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1429. Springer, Cham. pp 194–207. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09135-3_17
  Sitek EJ, Konieczna S. Does progressive aphantasia exist? The hypothetical role of aphantasia in the diagnosis of neurodegenerative diseases. Behavioral and Brain Sciences. 2022;45:e299.
 6. ZWYRODNIENIE CZOŁOWO-SKRONIOWE
  Sitek EJ, Wieczorek D, Narożańska E, Sławek J. Otępienie semantyczne – znaczenie wywiadu oraz oceny neuropsychologicznej w diagnostyce różnicowej. Postępy psychiatrii i neurologii 2009; 18(2):183-187.
  Sitek EJ,Narożańska E, Barczak A, Jasińska-Myga B, Harciarek M, Chodakowska-Żebrowska M, Kubiak M, Wieczorek D, Konieczna S, Rademakers R, Baker M, Berdyński M, Barcikowska M, Żekanowski C, Heilman K, Wszołek ZK, Sławek J. Agraphia in patients with frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 with P301L MAPTmutation: dysexecutive, aphasic, apraxic or spatial phenomenon? Neurocase. 2014;20(1):69-86.
  • Narożańska E, Jasińska-Myga B, Sitek EJ, Robowski P, Brockhuis B, Lass P, Dubaniewicz M, Wieczorek D, Baker M, Rademakers R, Wszołek ZK, Sławek J. Frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 – the first Polish family. European Journal of Neurology 2011;18:535-537.
  Sitek EJ, Narożańska E, Sławek J, Wójcik J, Wieczorek D, Robowski P, Schinwelski M, Jasińska-Myga B, Baker M, Rademakers R, Wszołek ZK. Psychometric evaluation of personality in a patient with FTDP-17. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2010; 64 (2):211-212.
  • Harciarek M, Sitek EJ, Narożańska E, Konieczna S, Wieczorek D, Brockhuis B, Lass P, Dubaniewicz-Wybieralska M, Barcikowska M, Sławek J. Clinical characteristics and possible mechanisms underlying behavioral and personality changes in FTDP-17. Acta Neuropsychologica 2013; 11(2):161-179.
  Sitek E, Narożańska E, Sławek J, Wieczorek D, Brockhuis B, Lass P, Dubaniewicz M, Jasińska-Myga B, Baker M, Rademakers R, Wszołek Z. Unilateral neglect in a patient diagnosed with frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17. Actaneuropsychiatrica 2009, 21(4): 209-210.
  Sitek EJ, Barczak A, Narożańska E, Chodakowska-Żebrowska M, Jasińska-Myga B, Brockhuis B, Berdyński M, Wieczorek D, Żekanowski C, Konieczna S, Barcikowska M, Wszołek ZK, Sławek J. The role of neuropsychological assessment in the detection of early symptoms in frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 (FTDP-17). Acta Neuropsychologica. 2011, 9, 2, 209-226.
  • Kuklińska M, Sitek EJ, Brockhuis B, Barczak A, Hintze B, Narożańska E. Wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego – wybrane problemy diagnostyczne w neuropsychiatrii. Aktualności Neurologiczne 2020, 20 (2): 71-81.
  • Narożańska E, Sitek EJ. Otępienie czołowo-skroniowe. [w:] red. T. Gabryelewicz, A. Barczak, M. Barcikowska. Rozpoznawanie i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Poznań: Termedia 2021. S. 167-175.
  • Dziadkiewicz A, Dzienniak M, Narożańska E, Sitek E. Zaburzenia z pogranicza stwardnienia zanikowego bocznego i otępienia czołowo-skroniowego – kryteria diagnostyczne i diagnostyka różnicowa. Neurologia po dyplomie 2021, 6, 22-28.
  • Gawęda-Walerych K, Sitek EJ, Borczyk M, Berdyński M, Narożańska E, Brockhuis B, Korostyński M, Sławek J., Żekanowski C. Two rare variants in PLAU and BACE1 genes – do they contribute to semantic dementia clinical phenotype? Genes 2021; 12(11):1806.
  Sitek E, Hintze B, Narożańska E, Brockhuis B. Otępienie czołowo-skroniowe: ewolucja kryteriów diagnostycznych i nowości w diagnostyce różnicowej. Psychiatria po Dyplomie 2023; 20(1): 21-29.
 7. CHOROBA HUNTINGTONA
  Sławek J, Sołtan W, Sitek EChoroba Huntingtona — w 20. rocznicę odkrycia genu IT15; patogeneza, diagnostyka i leczenie. Polski Przegląd Neurologiczny 2013; 9 (3): 85–95
  Sitek EJ, Sołtan W, Sławek J. Rola neuropsychologa w diagnostyce i leczeniu choroby Huntingtona. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2011; 20(1):23-31.
  Sitek EJ, Konkel A, Międzobrodzka E, Sołtan W, Barczak A, Sławek J. Kliniczne zastosowanie prób fluencji słownej w chorobie Huntingtona. Hygeia Public Health 2014, 49(2) 215-221.
  Sitek EJ, Sołtan W, Kuklińska M, Sławek J. Ograniczona zdolność do prowadzenia pojazdów w chorobie Huntingtona. Hygeia Public Health 2013; 48(4):383-389.
  Sitek EJ, Sławek J, Wieczorek D. Samoświadomość objawów w chorobach Huntingtona i Parkinsona. Psychiatria Polska 2008; 42(3): 393-403.
  Sitek EJ, Thompson JC, Craufurd D, Snowden J S. Unawareness of deficits in Huntington’s disease. Journal of Huntington’s disease 2014; 3: 125-135.
  Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Schinwelski M, Robowski P, Reilmann R, Guzińska K, Harciarek M, Krysa W, Sławek J. Self-awareness of motor dysfunction in patients with Huntington’s disease in comparison to Parkinson’s disease and cervical dystonia. Journal of the International Neuropsychological Society 2011; 17 (5): 788-795.
  Sitek EJ, Sołtan W, Wieczorek D, Schinwelski M, Robowski P, Harciarek M, Guzińska K, Sławek J. Self-awareness of executive dysfunction in Huntington’s disease: Comparison with Parkinson’s disease and cervical dystonia. Psychiatry and clinical neurosciences 2013; 67(1): 59-62.
  Sitek EJ, Sołtan W, Robowski P, Schinwelski M, Wieczorek D, Sławek J. Poor insight into memory impairment in patients with Huntington’sdisease. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012; 46, 4:318-325
  • Banaszkiewicz K, Sitek EJ, Rudzińska M, Sołtan W, Sławek J, Szczudlik A. Huntington’s disease from the patient, caregiver and physician’s perspectives: three sides of the same coin? Journal of Neural Transmission 2012; 119: 1361-1365.
  • Soltan W, Sitek EJ, Wichowicz H, Wieczorek D, Slawek J. Abnormal gait and bradykinesia in the preclinical phase of Huntington’s Disease- psychogenic movement disorder? Acta Neuropsychiatrica 2011; 23: 315-317.
  • Konkel A, Sitek EJ, Sołtan W, Sławek J. Zespół amnestyczny nakładający się na proces neurodegeneracyjny w przebiegu choroby Huntingtona – opis przypadku. Annales Academiae Medicae Gedanensis 2014,44, 71-79.
  • Narożańska E, Sołtan W., Sitek E.J. Diagnostyka i leczenie objawów neuropsychiatrycznych w chorobie Huntingtona. Neurologia po dyplomie 2017, 3, 32-39.
  Sitek EJ. Mild cognitive impairment in Huntington’s Disease? Journal of the Neurological Sciences 2020, 413, 116779.
  • Martinez-Horta S; Horta-Barba A; Perez-Perez J; Sampedro F; De Lucia N; De Michele G; Kehrer S; Priller J; Migliore S; Squitieri F; Castaldo A; Mariotti C; Mañanes V; Lopez-Sendon Jl; Rodriguez N; Martinez-Descals A; Garcia-Ruiz P; Júlio F; Januário C; Delussi M; De Tommaso M; Noguera S; Ruiz-Idiago J; Sitek EJ; Nuzzi A; Pagonabarraga J, Kulisevsky J; On Behalf The Cognitive Phenotype Working Group Of The European Huntington’s Disease Network. Utility of the Parkinson’s Disease – Cognitive Rating Scale for the screening of global cognitive status in Huntington’s Disease. Journal of Neurology 2020, 267, 1527–1535.
  • Horta-Barba A, …, Sitek EJ, Wallner R, …., Kulisevsky J on behalf the Cognitive Phenotype Working Group of the European Huntington’s Disease Network. Arithmetic Word-Problem Solving as Cognitive Marker of Progression in Pre-Manifest and Manifest Huntington’s Disease. Journal of Huntington’s Disease 2020, 10(4) : 459-468.
  • Kaczyńska J, Sitek EJ, Witkowski G, Rudzińska-Bar M, Janik P, Sławek J., Edwin EMG, Zielonka D. Is deep brain stimulation effective in Huntington’s Disease? – a systematic literature review. [published online ahead of print, 2022 Jul 6]. Neurol Neurochir Pol. 2022; doi:10.5603/PJNNS.a2022.0050
 8. ŻAŁOBA ZA ŻYCIA W CHOROBACH OTĘPIENNYCH
  • Janusz B., Sitek E.J. Żałoba za życia: przeżywanie niejednoznacznej utraty w kontekście choroby otępiennej u najbliższej osoby. [w:] red. Adam A. Zych „Starość w drodze… Wybór materiałów.” Wyd. Śląsk, Katowice 2020. s. 17-35. 1 http://www.slaskwn.com.pl/sklep/starosc-w-drodze
  • Janusz B., Sitek E.J. Żałoba za życia. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności [red.] Adam A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae- Skarb Śląski, Katowice 2017; t. 4, s.302-305.
 9. OBJAWY CZYNNOŚCIOWE
  Sitek EJ. Komentarz do tekstu: Teoria umysłu: wskazówka do interpretacji funkcjonalnych zaburzeń ruchowych (Theory of mind: a clue for the interpretation of functional movement disorders) Acta Neurologica Scandinavica 2022; 145(5): 571-578. Neurologia Praktyczna 2022, 4, 22-24.
Aktualizacja strony: 02.03.2023
Rafał Sikorski