Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Biochemii Klinicznej  > Zakład Medycyny Laboratoryjnej

Zakład Medycyny Laboratoryjnej

Katedra Biochemii Klinicznej

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

 • Projekt CLEARLY
  Walidacja modeli wieloparametrowych krążących i obrazowych biomarkerów dla poprawy wczesnej diagnostyki raka płuca. W Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej realizowane jest zadanie 4. Dotyczy markerów komórkowych i biomolekularnych – sygnatury białkowe (walidacja wartości diagnostyczno-predykcyjnej zestawu wybranych markerów białkowych raka płuca w surowicy).
  Zadanie 4 stanowi część projektu CLEARLY prowadzonego przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed. Ma ono na celu przeprowadzenie badania walidacyjnego 9 parametrów białkowych w surowicy 90 osób z wysokim ryzykiem raka płuca, które mają za sobą minimum 20 paczko-lat palenia papierosów oraz 30 osób ze zdiagnozowanym rakiem płuca. Badania przeprowadzone w poprzednich projektach wykazały potencjalną przydatność tego zestawu w algorytmie diagnostyczno – predykcyjnym raka płuca. Obecne zadanie zostanie wykonane na próbkach pacjentów pochodzących z innego zagranicznego ośrodka w celu ostatecznej weryfikacji już zgromadzonych własnych wyników.
 • Projekt Polsenior 2
  Ogólnopolskie badanie Polsenior 2, finansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Narodowego Programu Zdrowia, realizowane jest przez Gdański Uniwersytet Medyczny w latach 2017-2020.
  Tytuł badania: Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem w zakresie punktu 4.2 Celu operacyjnego 5: Promocja zdrowia i aktywnego starzenia się.
  Program dotyczy osób po 60 roku życia. Badania mają na celu zdobycie szerokiej wiedzy na temat stanu zdrowia i jakości życia tej grupy społecznej.

Prace własne:

 • Tytuł: Molekularne mechanizmy oddziaływania metalotionein na komórki OUN w warunkach neurotoksyczności i neuroprotekcji.
  Cel:
  Patomechanizmy chorób neurodegeneracyjnych wciąż nie są w pełni wyjaśnione. Hipotez, które tłumaczą przyczyny rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, głównie choroby Alzheimera, jest kilka. Jedna z hipotez jest zaburzenie homeostazy kationów śladowych w strukturach mózgu, które odpowiedzialne są za formowanie pamięci, zdolności zapamiętywania oraz myślenia. W wyniku oddziaływania czynników toksycznych dochodzi do zaburzeń neuroprzekaźnictwa cholinergicznego, co w konsekwencji może prowadzić do upośledzenia funkcji poznawczych. Jednym z kationów, którego obecność w ośrodkowym układzie nerwowym jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania komórek nerwowych jest cynk. Z drugiej jednak strony jego nadmierne wydzielanie do szczeliny synaptycznej czy to w procesach pobudzenia ekscytotoksycznego, czy niedotlenienia może prowadzić do upośledzenia funkcji neuroprzekaźniczej neuronów. Dlatego też celowe wydało się zbadanie mechanizmów regulujących jego stężenie w komórkach neuronalnych w tych warunkach. Grupą białek odpowiedzialnych za wiązanie tego kationu są metaloproteiny. Prowadzone badania wykazały, że krótkotrwałe eksponowanie komórek neuronalnych na wysokie stężenia cynku prowadzi do wzrostu poziomu białka metalotioneiny-3. Kontynuacja prowadzonych badań pozwoli na ocenę ekspresji tego białka w różnych modelach doświadczalnych i tym samym poznanie molekularnych mechanizmów ich oddziaływania na komórki neuronalne w obecności cytotoksycznych stężeń cynku. Badania będą prowadzone na liniach komórkowych oraz hodowlach łączonych, co pozwoli ocenić wzajemne oddziaływania komórek neuronalnych i astrocytarnych narażonych na wysokie stężenia cynku. Jako czynnik neuroprotekcyjny zostanie zastosowany resweratrol. Zbadany zostanie również wpływ hipoksji wywołanej chemicznie – chlorkiem kobaltu na metabolizm metalotionein w komórkach neuronalnych i astrocytarnych.
  Planowane efekty:
  Badania pozwolą na ocenę roli metaloprotein w zróżnicowanej wrażliwości komórek ośrodkowego układu nerwowego na czynniki cytotoksyczne. Pozwolą one ustalić poziom białek wiążących cynk, który zapewnia optymalną homeostazę tego jonu w mózgu.
Aktualizacja strony: 08.04.2024
Hanna Myszkowska