Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Dziekanat Wydziału Lekarskiego - Dział ds. Studenckich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego - Dział ds. Studenckich

Wydział Lekarski

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU

Na podstawie:

art. 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), przepisów Rozporządzenia MNiSW w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1881),§2 ust. 5 Zarządzenia Nr 83/2020 Rektora GUMed w sprawie upoważnienia dla Dziekana WL  prof. dr hab. Radosława Owczuka do wykonywania czynności w imieniu Rektora GUMed

Dziekan Wydziału Lekarskiego ustanawia następujący sposób postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą:

1. WL może przeprowadzać nostryfikacje dyplomów uzyskanych za granicą i uznawać za równoważne dyplomom i tytułom zawodowym uzyskiwanym po ukończeniu kierunków studiów realizowanych w ramach dyscypliny nauki medyczne, takich jak:

- kierunek lekarski

tytuł zawodowy: lekarz

-kierunek lekarsko-dentystyczny

tytuł zawodowy: lekarz dentysta

- kierunek techniki dentystyczne

tytuł zawodowy: licencjat

2. W celu wszczęcia postępowania o uznanie dyplomu uzyskanego  za granicą za równoważny jednemu z dyplomów i tytułów zawodowych wymienionych w punkcie 1 należy:

- złożyć w Dziekanacie WL wniosek o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu wymienionemu w punkcie 1.

Do wniosku dołącza się:

  1. dyplom ukończenia studiów (przedmiot nostryfikacji),
  2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów – suplement do dyplomu lub transkrypt zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów i praktyk (nazwa przedmiotu, liczba godzin, forma zakończenia przedmiotu zaliczenie/egzamin, uzyskana ocena), stosowana skala ocen i punktów jeśli były stosowane,
  3. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie, którego osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu za równoważny, została przyjęta na studia,
  4. oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia osoby ubiegającej się o uznanie dyplomu;

Dokumenty, o których mowa w pkt 1-3, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Gdański Uniwersytet Medyczny (należy okazać oryginały tych dokumentów, aby pracownik mógł poświadczyć zgodność kopii z oryginałem).

Wnioski w sprawie przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego należy składać w Dziekanacie WL Dziale ds. Studenckich w terminie od 1 do 15 lutego danego roku. 

3. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Postępowanie kończy się postanowieniem Dziekana WL o uznaniu dyplomu za równoważny lub odmowie uznania, które następuje w terminie do 90 dni od złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.

4.  Na potrzeby każdego postępowania nostryfikacyjnego Dziekan powołuje Komisję ekspercką odrębnie dla każdego kierunku studiów – w składzie:

Przewodniczący –  Prodziekan Wydziału Lekarskiego

Członkowie –   nauczyciele akademiccy danego kierunku studiów, w tym:

1) członek komisji ds. programów i planów nauczania dla danego kierunku,

2) kierownik praktyk na danym kierunku lub osoba wskazana przez kierownika praktyk.

Skład osobowy Komisji dla danego kierunku studiów określa Załącznik nr 1 (plik pdf, 196 kB) do niniejszej procedury.

5. Komisja ekspercka otrzymuje z Dziekanatu wszystkie złożone przez kandydata dokumenty dotyczące ukończonych studiów, celem dokonania porównania programu studiów, uzyskanych efektów uczenia się i uprawnień zawodowych, realizowanych praktyk zawodowych oraz czasu trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi i czasem trwania podobnych studiów prowadzonych na WL.

6. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów Komisja wskazuje w pisemnym protokole skierowanym do Dziekana WL propozycję złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, po uzupełnieniu, których kandydat może przystąpić do egzaminów nostryfikacyjnych.

Wykaz przedmiotów wchodzących w skład egzaminów zawiera Załącznik nr 2 (plik pdf, 194 kB) do niniejszej procedury.

Dziekan określa warunki i terminy przeprowadzenia egzaminów lub praktyk zawodowych.

Do terminu określonego w punkcie 3 niniejszej procedury nie wlicza się czasu na złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.

7. Jeśli Komisja nie stwierdza znaczących różnic w programach, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów wnioskuje w protokole skierowanym do Dziekana o możliwość przystąpienia kandydata do egzaminów nostryfikacyjnych, po których zaliczeniu Komisja wnioskuje do Dziekana o uznanie dyplomu kandydata za równoważny z jednym z dyplomów i tytułów zawodowych wymienionych w punkcie 1 niniejszej procedury.

8. Jeśli Komisja stwierdza znaczące różnice w programach, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów, których nie można wyrównać złożeniem egzaminu lub odbyciem praktyki zawodowej wnioskuje z uzasadnieniem w protokole skierowanym do Dziekana o wydanie odmowy uznania dyplomu kandydata za równoważny z jednym z dyplomów i tytułów zawodowych wymienionych w punkcie 1 niniejszej procedury.

9. Dziekan wydaje zaświadczenie o uznaniu lub odmowie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny jednemu z dyplomów i tytułów zawodowych wymienionych w punkcie 1 niniejszej procedury.

10. Kandydat jest zobowiązany wnieść opłatę za przeprowadzenie postepowania nostryfikacyjnego, niezależnie od jego wyniku, w wysokości 50% wynagrodzenia profesora, w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma z Uczelni z podana kwotą do zapłaty i numerem rachunku bankowego Uczelni.

11. W szczególnych, odpowiednio udokumentowanych okolicznościach kandydat może ubiegać się o zwolnienie z opłaty nostryfikacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan WL.

12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej procedurze zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia MNiSW w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1881).

13. Procedura obowiązuje dla postępowań nostryfikacyjnych wszczętych po 17.12.2020.r

Aktualizacja strony: 10.11.2023
Agnieszka Muzalewska