Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Neurologii  > Klinika Neurologii Rozwojowej

Klinika Neurologii Rozwojowej

Katedra Neurologii

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Analiza czynników wpływających na rozwój i przebieg chorób układu u dzieci i młodzieży.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

W związku z dokonującym się postępem w rozwoju metod umożliwiających diagnostykę chorób ośrodkowego układu nerwowego u dzieci i młodzieży zaplanowano podjęcie następujących badań:Dotyczące padaczki1.Mechanizmu autoimmunologiczne w padaczce2. Funkcjonalna i strukturalna rola hipokampa w padaczce ogniskowej.3. Konsekwencje stosowania leków przeciwpadaczkowych na rozwój mózgu i funkcje poznawcze.4. Charakterystyka zespołów padaczkowych uwarunkowanych genetycznie.5. Lokalizacja ogniska padaczkowego przy użyciu metod neuroradiologicznych( MRI, SPECT,PET).Dotyczące ADHD i zespołów ze spektrum autyzmu1. Korelacja kliniczno radiologiczna w autyzmie2. 2. Korelacja kliniczno-neuropsychologiczna pomocna w zdefiniowaniu i różnicowaniu ADHD/AutyzmuDotyczące mózgowego porażenia dziecięcego (MPD)1. Jakość życia pacjentów z MPD i ich rodzin oraz określenie najistotniejszychDotycząca zaburzeń mowy:1. Korelacje kliniczno-neuroradiologiczne u dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy czynnej.Dotyczące bólów głowy i chorób naczyniowych mózgu u dzieci:1. Badania biochemiczne u pacjentów z bólami głowy.2. Diagnostyka układu krzepnięcia u dzieci z udarami mózgu..Realizacja tematu badawczego będzie polegała na doborze grupy dzieci i młodzieży hospitalizowanych w Klinice oraz pacjentów Poradni Neurologii i Przeciwpadaczkowej dla Dzieci. U tych pacjentów będą przeprowadzone badania elektroencefalograficzne ( EEG, video-EEG, Holter-EEG), badania neuroobrazowe, badania laboratoryjne, badania psychologiczne: określenie funkcji poznawczych dzieci i młodzieży. Wszystkie wyniki zostaną poddane opracowaniu statystycznemu.


Planowane efekty:

Uzyskane wyniki będą opublikowane w czasopismach polskich i zagranicznych także na krajowych i zagranicznych zjazdach i konferencjach.European Paediatric Neurology Society - Hiszpania, 11 th World Stroke Congress, Montreal, Kanada, 4th Congress of the European Academy of Neurology (EAN 2018), Portugalia,Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Gdańsk 2019,W 2018 r opublikowane zostaną kolejne rozdziały w Standardach postępowania w chorobach u dzieci.


Współpraca naukowa:
  • Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM Uniwersytet Medyczny Poznań, Polska
  • Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Śląski Uniwersytet Medyczny, Polska
Aktualizacja strony: 07.10.2021
Helpdesk IT