Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Histologii

Katedra i Zakład Histologii

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Epigenetyczne zmiany wkomórkach i narzadach w procesach starzenia i nowotworzenia


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Epigenetyka bada wpływ zmian potranskrypcyjnych i potranslacyjnych na ekspresję genów. Modyfikacje epigenetyczne obejmują metylację DNA, modyfikacje histonów i struktury chromaty¬ny, a także funkcje niekodującego RNA. W starzeni zachodzą zmiany epigenetyczne wpływające na organizację genomu i wzory ekspresji genów. Zmiany epigenetyczne występują też w komórkach podlegających transformacji nowotworowej, a niektóre z nich mogą mieć znaczenie rokownicze i/lub diagnostyczne.Przesłankę do podjęcia zaplanowanych badań stanowią uzyskane wyniki badań (18,19) pracowników Katedry Histologii GUMed w zakresie oceny wpływu trwającej 30 dni krótkotrwałej diety restrykcyjnej (KDR) i następującego po niej karmienia ad libitum na aktywności enzymatyczne i ekspresję niektórych genów w trakcie starzenia się szczurów w narządach kluczowych dla regulacji homeostazy energetycznej. Ponadto prowadzimy badania nad rolą metylacji genów kodujących białka szlaku Hippo w raku nerki i raku jelita grubego oraz w liniach komórkowych tych nowotworów (9, 14).Wytyczono dwa główne cele planowanych badań. Zadanie pierwsze dotyczy określenia wpływu KDR na niektóre zjawiska epigenetyczne w sercu, mięśniu szkieletowym, wątrobie i tkance tłuszczowej okołonerkowej (pWAT) oraz podskórnej (sWAT) młodych i starych szczurów ze szczególnym uwzględnieniem roli sirtuin 1, 6 i 7 funkcjonujących jako deacetylazy histonów. W warunkach KDR zmierzona zostanie całkowita aktywność deacetylacyjna sirtuin oraz stopień metylacji promotorów genów sirtuin.Celem zadania drugiego będzie ocena ekspresji i stopnia metylacji regionów promotorowych genów sirtuiny 1, 6 i 7 oraz markerów nowotworowych wrażliwych na metylację promotora: VHL oraz SETD2 w raku jasnokomórkowym nerki (RJN), ponieważ w innych typach nowotworów wykazano wartość prognostyczną pomiaru ekspresji tych białek (6,10).


Planowane efekty:

Udokumentowanym efektem podjętych zadań badawczych będą artykuły w renomowanych czasopismach naukowych oraz referaty przedstawione na konferencjach krajowych lub zagranicznych. W zależności od uzyskanych wyników w trakcie realizacji zadania 2 rozważona będzie możliwość zgłoszenia patentowego w przypadku danych wskazujących na wartość prognostyczną badanych parametrów.


Współpraca naukowa:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych, Polska
  • Ubiwersytet w Pecs, Katedra Patofozjologii i Gerontologii, Węgry
Aktualizacja strony: 08.03.2023
Zbigniew Kmieć, Iwona Pakulska