Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Analiza czynników prognostycznych w stanach przednowotorowych i nowotworach jamy ustnej


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Celem pracy jest analiza ekspresji czynników immunomodulujących B7: PD-L1, PD-L2, B7-H3 i B7-H4 oraz receptorów z grupy CD28: CTLA-4 i PD-1 oraz elementów szlaku PI3K: PIK3CA, PTEN i AKT jako potencjalnych czynników prognostycznych w nowotworach i stanach przednowotworowych jamy ustnej oraz wyjaśnienie ich roli w agresywnym postępie choroby. Dodatkowo przeprowadzona będzie analiza różnic w ekspresji receptorów w zmianach pierwotnych i korespondujących przerzutach do węzłów chłonnych. Ustalona zostanie także korelacja między ekspresją badanych czynników a cechami klinicznymi i patologicznymi.


Planowane efekty:

Wyniki z przeprowadzonych badań będą upowszechniane w formie artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych oraz będą prezentowane w referatach na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.Przebieg choroby nowotworowej i jej leczenie, szczególnie w ciężkich przypadkach, ma negatywny wpływ na jakość życia, głównie z przyczyn czynnościowych i estetycznych. Przekłada się to na czas i koszty rehabilitacji pacjenta. Nowoczesne metody leczenia wykorzystując układ immunologiczny pacjenta w wykrywaniu i zwalczaniu białka nowotworu ograniczają niekorzystne następstwa dotychczasowych metod terapeutycznych, poprawiają wyleczalność i zmniejszają ryzyko wznowy. Leczenie metodami immunologicznymi wymaga jednak poznania biologii zmienionej nowotworowo komórki, a zwłaszcza jej specyficznych antygenów oraz markerów komórkowych swoistych dla danego guza.W planowanym badaniu po raz pierwszy zostaną zastosowane metody CISH i SISH w ocenie amplifikacji genu PIK3CA w raku jamy ustnej oraz poziomu białek PIK3CA i AKT metodą immunohistochemiczą przy wykorzystaniu mikromacierzy tkankowych. Jest to innowacyjne podejście pozwalające na ograniczenie kosztów badań oraz wykonanie jednoczasowo wielu prób. Dzięki temu eliminuje się powstanie błędów i różnic pomiędzy poszczególnymi testami, gdyż na jednym wtórnym bloczku parafinowym może znajdować się do 20 preparatów z guzów raka jamy ustnej.


Współpraca naukowa:
  • Europejski Instytut Onkologii (IEO) w Mediolanie, Włochy

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 03.03.2021
Helpdesk IT