Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra Analityki Klinicznej  > Zakład Chemii Klinicznej

Zakład Chemii Klinicznej

Katedra Analityki Klinicznej

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Wpływ lipoprotein wysokiej gęstości (HDL) na katabolizm lipoprotein bardzo niskiej gęstości (VLDL)


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Celem pracy jest ocena mechanizmu oddziaływania HDL na katabolizm VLDL, zachodzący pod wpływem LPL.Jednym z lipidowych czynników ryzyka zgonu jest hipertriglicerydemia (HTG), związana z podwyższoną ilością VLDL i ich remnantów. Rozwój HTG związany jest przede wszystkim z upośledzonym osoczowym katabolizmem VLDL, zależnym od działania lipazy lipoproteinowej (LPL). W badaniach prowadzonych w Zakładzie Chemii Klinicznej wykazaliśmy, że na wydajność lipolizy VLDL wpływać może obecność egzogennych (liposomów fosfatydylocholinowych) oraz endogennych (HDL) struktur bogatofosfolipidowych. Mechanizm oddziaływania HDL na wydajność lipolizy VLDL nie jest do końca wyjaśniony. Nie jest również wyjaśnione, czy poszczególne subpopulacje HDL lub obecność dysfunkcyjnych HDL, towarzysząca innym zaburzeniom lipidowym, wpływają na lipolizę VLDL.W badaniu udział wezmą osoby zdrowe, z prawidłowym profilem lipidowym oraz osoby z cechami zespołu metabolicznego, u których występuje HTG (TG > 150 mg/dl). Krew będzie pobierana rano, na czczo. VLDL, HDL oraz subpopulacje HDL będą izolowane metodą ultrawirowania. VLDL będą inkubowane z subpopulacjami HDL, w obecności lub bez LPL, w następujących układach: VLDLHTG-HDLHTG; VLDLHTG-HDLzdrowi; VLDLzdrowi-HDLzdrowi; VLDLzdrowi-HDLHTG. Produkty reakcji będą rozdzielane, a następnie oceniany będzie % zhydrolizowanych TG oraz skład VLDL i HDL po reakcji.Uzyskane wyniki pozwolą odpowiedzieć na pytania, jak oddziaływanie z HDL wpływa na skład i podatność VLDL na lipolizę oraz czy zaburzenia HDL towarzyszące HTG wpływają na ich zdolność oddziaływania na lipolizę. Poznanie roli HDL oraz ich dysfunkcji jest kluczowe dla zrozumienia patomechanizmów nasilania się zaburzeń lipidowych i rozwoju miażdżycy i stanowi punkt wyjścia dla poszukiwania nowych leków, których stosowanie przyczyni się do zmniejszenia śmiertelności z powodu miażdżycy i jej powikłań.


Planowane efekty:

Projekt jest kontynuacją badań prowadzonych w Zakładzie Chemii Klinicznej nad mechanizmami rozwoju zaburzeń lipidowych. Wniosą one istotny wkład w wyjaśnienie mechanizmów oddziaływania pomiędzy HDL i VLDL, związanych z rozwojem tych zaburzeń. Wymiernym efektem projektu będą doniesienia na konferencjach naukowych, artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz planowana rozprawa doktorska.

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 02.03.2023
Agnieszka Ćwiklińska