Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej  > Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych

Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych

Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii - Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Analiza powikłań narządowych u pacjentów powracających z rejonów tropikalnych oraz ich związek z określonymi patogenami.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Celem pracy jest oszacowanie zagrożenia patogenami występującymi w strefach tropikalnych, możliwości ich zawleczenia do Polski i metod skutecznej prewencji. Ocena zostanie dokonana w oparciu o rejestr pacjentów zgłaszających się Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych oraz analizę rejonów ich pobytu oraz celów wyjazdu.W UCMMiT diagnozuje się i leczy pacjentów z szeregiem dolegliwości po powrocie z tropiku. Nie ma dotąd kompletnych danych, jakie schorzenia Polacy importują do Polski, nie wiadomo także, jakie istotne uszkodzenia narządowe wykrywane są u tych chorych wskutek zakażenia/zarażenia podczas wyjazdu.Istotny jest także związek tych dolegliwości i schorzeń z czynnikiem etiologicznym: wirusowym, bakteryjnym lub pasożytniczym. Celem określenia tych patogenów planowane jest stosowanie standardowych badań laboratoryjnych oraz ich poszerzenie o techniki molekularne. Szczególnie warto dokonać analizy chorób arbowirusowych, przede wszystkim zakażenia wirusem Zika, chikungunya, wirusem Zachodniego Nilu oraz dengi. Na temat tych trzech pierwszych wymienionych wirusów w Polsce nie ma prawie żadnych informacji epidemiologicznych, między innymi z powodu nieznajomości patogenów, niewielu ośrodków zajmujących się ich diagnostyką oraz brakiem dostępnych testów laboratoryjnych.Planowane jest także przeprowadzenie krótkiego badania ankietowego na temat rejonu, czasu i celu podróży oraz stosowanych metod prewencji przeciw ukłuciom owadów, a także stosowania profilaktyki malarii.Metodyka badań: podczas rutynowej diagnostyki "po tropiku" u pacjentów będzie pobierana dodatkowo krew i mocz do badań między innymi molekularnych. Dokumentacja pacjentów i wyniki badań ankietowych zostaną poddane analizie pod kątem zachowań prozdrowotnych i ich wpływu na chorobowość.


Planowane efekty:

Efektem planowanej pracy będą publikacje naukowe, referaty na konferencje, doniesienia epidemiologiczne.Efektem niewymiernym, lecz równie istotnym, będzie poszerzenie wiedzy lekarzy na temat przywlekanych chorób tropikalnych i pasożytniczych, ich wpływ na chorobowość wyjeżdżających Polaków oraz realne dane epidemiologiczne, wykorzystywane do aktualizacji zaleceń profilaktycznych.


Współpraca naukowa:
  • Główny Inspektor Sanitarny, Warszawa, Polska
  • Klinika Chorób Zakaźnych GUMed, Polska
Aktualizacja strony: 13.02.2023
Katarzyna Sikorska