Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Zespół Redakcyjny Gazety GUMed

Zespół Redakcyjny Gazety GUMed

Redaktor naczelna
Małgorzata Omilian-Mucharska

Przewodniczący Rady Programowej
Bolesław Rutkowski

Z-ca Przewodniczącego Rady Programowej
Wiesław Makarewicz

Rada Programowa
Barbara Kochańska
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
Antoni Nasal

Redakcja i korekta językowa
Joanna Śliwińska
Jolanta Świerczyńska-Krok

Skład i opracowanie graficzne
Izabela Szeibelis-Deskiewicz

Druk
Bernardinum Sp. z o.o.
ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin
nakład 700 egzemplarzy

www.gazeta.gumed.edu.pl

Aktualizacja strony: 04.12.2019
Helpdesk IT