Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > II Katedra Kardiologii  > Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca

Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca

II Katedra Kardiologii

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Zastosowanie nowych metod diagnostycznych w prognozowaniu zdarzeń arytmicznych w różnych grupach chorych kardiologicznych


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

Zdecydowana większość dotychczasowych badań dotyczących prognozowania zdarzeń arytmicznych dotyczyła chorych z frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF) ≤ 35%, co zaowocowało powstaniem znanych europejskich i amerykańskich zaleceń [1,2]. Natomiast pozostali chorzy są zdecydowanie mniej zbadani. Choć rokowanie tych chorych jest lepsze, to niepożądane incydenty sercowo-naczyniowe, w tym różnego rodzaju arytmie, stanowią u nich istotny problem praktyczny [3-8].Celem pracy jest przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki, z oceną szeregu parametrów diagnostycznych z uwzględnieniem nowoczesnych metod elektrokardiograficznych, echokardiograficznych, autonomicznych i laboratoryjnych w dwóch grupach chorych:1. Chorzy bez udokumentowanych arytmii nad- i/ lub komorowych, ale z objawami klinicznymi sugerującymi ich wystąpienie2. Chorzy w udokumentowanymi arytmiami kierowani do kliniki w celu ich dalszego leczeniaMateriały i metody. Do badania włączani będą kolejni chorzy spełniający kryteria włączenia: wiek >18 r.ż; podejrzenie lub rozpoznanie wystąpienia arytmii; świadoma zgoda pacjenta na udział w badaniu.Kryteria wyłączające z badania: epizod złośliwej arytmii komorowej, przebyty ostry zespół wieńcowy lub rewaskularyzacja w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed włączeniem do badania; cechy czynnego niedokrwienia; IV wg NYHA; ciężki stan ogólny chorego; brak zgody pacjenta na udział w badaniu i/lub dalsze przetwarzanie jego danych osobowych.U włączonych pacjentów zostaną wykonane następujące badania: ocena podmiotowa i przedsmiotowa; rutynowe badania laboratoryjne i nowoczesne parametry biochemiczne (w tym miRNA oraz metabolomity), ECHO (z zastosowaniem techniki speckle tracking, rejestracje 4D), Holter-EKG, testy odczynowości autonomicznej, ocena mikrowoltowej naprzemienności załamka T.Każdy pacjent poddany będzie dalszej obserwacji z uwzględnieniem pojawienia się lub nawrotu rozpoznanej arytmii (pierwszorzędowy punkt końcowy). Za drugorzędowy punkt końcowy uznane będą zdarzenia kardiologiczne, wymagające hospitalizacji.


Planowane efekty:

Wymiernym, udokumentowanym efektem naukowym będzie opracowanie parametrów prognostycznych wystąpienia/ nawrotu arytmii mogących stanowić podstawę do rozszerzenia kierunków dalszych badań naukowych. Realizacja tego efektu odbędzie się poprzez publikacje artykułów pełnotekstowych, jak również prezentacje wyników podczas krajowych i zagranicznych konferencji kardiologicznych. Efektem praktycznym przeprowadzonego projektu będzie wyłonienie testów diagnostycznych, które mogą być zastosowane w praktyce klinicznej w szerokiej grupie chorych kardiologicznych


Współpraca naukowa:
  • Department of Biomedical Engineering, Fondazione "Salvatore Maugeri", IRCCS, Istituto Scientifico di Montescano, Montescano, Pavia, Italy
  • Cardiology Department, S. Cuore Hospital, Negrar, Verona, Italy
  • Massachusetes Institute of Technology, Massachusetts General Hospital, Boston-USA
  • Departments of Cardiology, Heart Valve Clinic, University of Lie `ge Hospital, GIGA Cardiovascular Sciences, CHU Sart Tilman, 4000 Lie `ge, Belgium;
  • Carol Davila’ University of Medicine and Pharmacy—Euroecolab, Institute of Cardiovascular Diseases, Bucharest, Romania
  • Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki GUMed
  • Zakład Biologii Molekularnej, Katedra Biochemii Klinicznej, GUMed
Aktualizacja strony: 04.10.2022
Helpdesk IT