Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Pozyskiwanie nowych izolatów bakterii środowiskowych przydatnych do konstrukcji mutantów biosensorowych oraz konstrukcja szczepów umożliwiających poznawanie mechanizmów adaptacji do warunków stresowych oraz zasiedlania nowych nisz.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

W ramach nowej tematyki badawczej zespołu Katedry Mikrobiologii Farmaceutycznej znajduje się badanie mikroorganizmów użytecznych w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym. Należą do nich zarówno jadalne cyanobakterie z rodzajów Arthrospira i Nostoc jak też bakterie z rodzaju Pectobacterium. Mikroorganizmy te zasiedlają specyficzne nisze ekologiczne (np. Arthrospira - alkaliczne, słone jeziora czy Pectobacterium cacticidum – obszary pustynne) ale również występują powszechnie na Ziemi we wszystkich strefach klimatycznych (Nostoc, Pectobacterium). Zarówno cyanobakterie z rodzaju Nostoc jak i większość bakterii z rodzaju Pectobacterium charakteryzują się niezwykłą tolerancją na zmieniające się i niekorzystne warunki środowiskowe co sprawia, że są atrakcyjnymi organizmami do zastosowań biotechnologicznych t.j. biotrasformacja, produkcja substancji biologicznie czynnych, synteza biopolimerów czy też bioremediacja. Jak dotąd, przeprowadzanie manipulacji genetycznych dotyczy jedynie bardzo ograniczonej puli scharakteryzowanych mikroorganizmów. Oprócz tych podatnych na zmiany genetyczne, występują również szczepy oporne na transformację egzogennym DNA. Obecnie stosowane organizmy modelowe spełniają swoją rolę jako narzędzia badawcze, ale wyzwaniem jest poznawanie i modyfikowanie mikroorganizmów „niemodelowych”. Celem proponowanego projektu jest:1. Izolacja nowych szczepów środowiskowych charakteryzujących się ekstremalnymi zdolnościami przystosowawczymi do warunków środowiskowych2. Analiza porównawcza dostępnych danych genomowych pod kątem obecności elementów genetycznych istotnych dla konstruowania nowych mutantów oraz konstrukcji wektorów do transformacji gatunków bakterii z rodzaju Pectobacterium.3. Próba konstrukcji szczepów biosensorowych umożliwiających analizę poziomu ekspresji genów zaangażowanych w odpowiedź na stres środowiskowy oraz mutantów umożliwiających badanie różnych czynników mutagennych.Konstrukcja szczepów indykatorowych, umożliwiająca śledzenie ich migracji oraz oddziaływania na środowisko w celu badania mechanimów pozwalających na zasiedlanie nowych nisz.


Planowane efekty:

Efektem proponowanych badań będą publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, w ramach projektu bedą realizowane pracemagisterskie studentów Wydziału Farmacji jak również wyniki będą prezentowane na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.W efekcie realizacji projektu wypracowana zostanie metodyka konstrukcji mutantów dla nowych gatunków bakterii z rodziny Enterobacteriaceae.W przypadku sukcesu w konstrukcji wartościowych dla biotechnologii mutantów jak również nowych wektorów użytecznych do transformacji tych bakterii planowane są zgłoszenia patentowe.

Aktualizacja strony: 29.03.2017
Katarzyna Turecka