Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Farmakognozji

Katedra i Zakład Farmakognozji

Wydział Farmaceutyczny

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Nowe strategie analityczne w poszukiwaniu związków o aktywności biologicznej w wybranych matrycach pochodzenia roślinnego


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Celem projektu są poszukiwania w wybranych surowcach roślinnych nowych związków o interesującej aktywności biologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych strategii analitycznych obejmujących bioautografię, dereplikację oraz izolację/lub identyfikację z użyciem chromatograficznych technik sprzężenia. Surowce roślinne są źródłem związków chemicznych o zróżnicowanej aktywności biologicznej występujących w różnych stężeniach (jako dominujące lub obecne w niewielkich ilościach). Obecnie, rozwój technik analitycznych umożliwia badania związków, stanowiących „niedominujące” składniki ekstraktów roślinnych natomiast decydujących ze względu na silną aktywność biologiczną o efekcie leczniczym surowca. Badania obejmą przedstawicieli z rodzaju Populus, Arnica, Ledum, Symphytum oraz Apium. Wymienione rodzaje dostarczają gatunków wykorzystywanych w celach leczniczych, jednak ich kompozycje chemiczne oraz udział poszczególnych składników w działaniu biologicznym nie jest w pełni rozpoznany. Badania będą prowadzone w oparciu o testy bioautograficzne przeprowadzone metodą TLC oraz z użyciem HPLC. W testach bioautograficznych będą oceniane: aktywność przeciwbakteryjna, hamująca acetylocholinoesterazę, α- i β-glukozydazę. Natomiast z użyciem HPLC aktywność antyutleniająca. Związki o wykazanej aktywności będą poddane procedurze identyfikacyjnej. Na etapie dereplikacji zostaną opracowane warunki rozdzieleń metodami TLC i HPLC, w tym w sprzężeniu z selektywnymi detektorami (MS, ELS, DAD) umożliwiające identyfikację związków o znanych strukturach obok tych, które mogą być strukturami nowymi, o interesującej aktywności biologicznej, niewykrytymi wcześniej w świecie roślinnym lub w badanym surowcu. W badaniach próbek roślinnych o bardzo złożonym składzie zostaną wykorzystane techniki wielowymiarowe zarówno TLC (gradient fazy stacjonarnej) jak i HPLC (2D LC: LC-LC oraz LCxLC). Izolacja związków będzie prowadzona techniką TLC („scaling up”) i z użyciem semipreparatywnej HPLC. Badania strukturalne, izolowanych związków czynnych będą obejmować analizy 1D i 2D NMR oraz MS.


Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będą publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, referaty zjazdowe krajowe i zagraniczne.


Współpraca naukowa:
  • Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet w Kownie, Litwa
  • Zakład Metod Chromatograficznych, UMCS w Lublinie
  • Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej WF GUMed
Aktualizacja strony: 29.03.2017
Piotr Migas