Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Wydział Farmaceutyczny

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Nowe arylosulfonamidy - synteza i ocena aktywności przeciwnowotworowej oraz przeciwdrobnoustrojowej w warunkach in vitro


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

Badania naukowe podjęte w niniejszym projekcie włączają się bezpośrednio w nurt światowych poszukiwań efektywnych, a zarazem bezpiecznych środków przeciwnowotworowych, w tym inhibitorów transbłonowych izoform anhydrazy węglanowej, a także związków o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej skierowanej głównie wobec szczepów tlenowych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych metycylinowrażliwych (MSSA), ale również drożdżaków z rodzaju Candida. Duże doświadczenie zespołu badawczego w zakresie poszukiwań metod syntezy oryginalnych sulfonamidów jako potencjalnych środków przeciwnowotworowych, inhibitorów anhydrazy węglanowej i/lub przeciwdrobnoustrojowych wydają się uzasadniać celowość podjęcia dalszych badań w poszukiwaniu potencjalnych środków leczniczych o tak ukierunkowanej aktywności farmakologicznej.W projekcie przewidziano syntezę i oznaczenie aktywności biologicznej w testach in vitro przedstawicieli kilkunastu szeregów oryginalnych nowych połączeń chemicznych. Projektowane drogi syntezy charakteryzuje aspekt nowości naukowej i w wielu przypadkach zdolności patentowej. Planowana ocena aktywności biologicznej w testach in vitro zostanie przeprowadzona w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych University of Florence (Włochy), National Cancer Istitute Bethesda, USA, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Wydziale Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed jak również w Katedrze Mikrobiologii i Zakładu Mikrobiologii Jamy Ustnej GUMed. W analizie strukturalnej nowych związków projekt przewiduje wykorzystanie nowoczesnych metod spektroskopowych, spektrometrii mas (HRMS), badań rentgenostrukturalnych. Wnikliwa analiza zależności struktura-aktywność (SAR) umożliwi racjonalne ukierunkowanie dalszych poszukiwań, będzie też podstawą do wyłonienia struktur wiodących do dalszych optymalizacji.


Planowane efekty:

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą przedmiotem publikacji w czasopismach naukowych z listy JCR, wystąpień i doniesień konferencyjnych na krajowych i zagranicznych sympozjach i/lub zgłoszeń patentowych. Posłużą również jako podstawa do dalszego racjonalnego projektowania nowych związków biologicznie aktywnych w wskazanych wcześniej kierunkach aktywności farmakologicznej. Autorzy projektu wyrażają przekonanie, że wyniki uzyskane w ramach realizacji przedstawionego projektu w istotny sposób wzbogacą aktualny stan wiedzy o metodach syntezy, właściwościach fizykochemicznych oraz strukturze nowych sulfonamidów oraz innych układów heterocyklicznych. Można przypuszczać, że zaowocują one poznaniem nowych struktur wiodących, poznaniem mechanizmów działania biologicznego, bądź też przyczynią się do znalezienia preparatów kwalifikujących się do dalszych poszerzonych badań biologicznych.


Współpraca naukowa:
  • nie dotyczy
  • nie dotyczy
Aktualizacja strony: 26.01.2023
Krzysztof Szafrański