Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Wydział Farmaceutyczny

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Badania preformulacyjne nad stałymi postaciami leku w formie peletek z uporządkowanymi mezoporowatymi materiałami krzemionkowymi


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Celem zadania badawczego są badania preformulacyjne nad stałymi postaciami leku w formie kulistego granulatu - peletek głównie z uporządkowanymi mezoporowatymi materiałami krzemionkowymi. Spośród licznych sposobów otrzymywania mezoporowatych materiałów krzemionkowych o potencjalnych zastosowaniach medycznych jest technika zol-żel. Zaletą tej techniki jest możliwość wprowadzania do struktury krzemionki substancji dodatkowych np. jonów osteogennych (jonów wapnia i fosforu), polimerów o znanych właściwościach fizykochemicznych, oraz stabilizacji substancji leczniczej w porowatej strukturze nośnika krzemionkowego. Do otrzymania stałych nośników (kompozytów) krzemionkowych, techniką zol-żel, planowane jest wykorzystanie tetraetoksysilanu jako prekursora szkieletu krzemionkowego, surfaktantów (jonowych, niejonowych), polimerowych związków modyfikujących krzemionkowy szkielet. Zakłada się otrzymanie kompozytów krzemionkowych o zróżnicowanym składzie. Dlatego głównym celem pracy jest wyselekcjonowanie najwłaściwszego ich składu, który będzie: - wydajnie adsorbował w porowatej strukturze modelowe substancje lecznicze (do badań przewiduje się rozpuszczalne w wodzie substancje przeciwbakteryjne (cefotaksym, cefazolina, kloksacylina) powszechnie stosowane w zakażeniach tkanki kostnej, o masie molowej nie większej niż 400 Da), - charakteryzował się zdolnością do tworzenia na swojej powierzchni warstwy apatytowej podobnej do biologicznego apatytu tkanki kostnej oraz w formie peletek uwalniał substancję leczniczą z szybkością kontrolowaną. W związku z powyższym będą przeprowadzone kompleksowe analizy fizykochemiczne. Zostaną wykorzystane techniki: FTIR, UV-Vis, DSC, PXRD, SEM, AFM. W końcowym etapie badań wybrane kompozyty będą badane pod kątem możliwości sporządzania stałej postaci leku w formie kulistego granulatu - peletek o lepszych parametrach fizycznych i dostępności farmaceutycznej. Kompozyty otrzymywane w procesie zol-żel mają wysoce rozwiniętą powierzchnię właściwą, i postać proszku, co przyczynia się do szybkiego - niekontrolowanego dozowania substancji leczniczej rozpuszczalnej w wodzie.


Planowane efekty:

W wyniku przeprowadzonych badań zgłębiona zostanie wiedza teoretyczna dotycząca fizykochemii nowych układów polimerowych wytworzonych techniką zol-żel. Właściwości fizykochemiczne powiązane zostaną z kinetyką uwalniania substancji leczniczej. Natomiast etap badań nad formulacją stałej postaci leku o poprawionej dostępności farmaceutycznej z substancjami przeciwbakteryjnymi przyniesie wymierne, możliwe do zastosowania w technologii farmaceutycznej rezultaty. Eksperymenty te ocenią wpływ procesu otrzymywania peletek na zmianę korzystnych fizycznych właściwości, głównie krzemionkowych proszków. Planuje się opublikowanie uzyskanych wyników w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz przedstawienie ich na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.


Współpraca naukowa:
  • Zakłady Farmaceutyczne, Polpharma SA Pelplinska 19, 83-200 Starogard Gdański, Poland

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 02.09.2021
Dagmara Bazar