Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Nowatorskie podejście do optymalizacji metod analitycznych podczas badań farmaceutycznych i biomedycznych przeprowadzanych z wykorzystaniem technik rozdzielczych i chemometrycznej oceny uzyskiwanych danych


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Głównym celem badań statutowych jest wieloaspektowe podejście do optymalizacji metod chromatograficznych i elektromigracyjnych, polegające na różnorodności stosowanych narzędzi optymalizacyjnych, zarówno tradycyjnych – eksperymentalnych, jak i nowoczesnych – wspomaganych komputerowo. Nowatorski charakter podjętych badań polegał będzie na połączeniu wieloletniego doświadczenia zespołu pracowników Katedry z nowoczesnymi technikami optymalizacji, takimi jak: systemy klasyfikacji kolumn chromatograficznych, badanie zależności struktura-retencja, optymalizacja jonizacji analitów w spektrometrii mas, metody prekoncentracji prób zarówno w fazie przedanalitycznej na etapie przygotowania próbek do analizy chromatograficznej i elektroforetycznej opartej na technikach wzbogacania analitów – mkroekstrakcji do fazy stałej (MISPE) i do fazy ciekłej np. dyspersyjnej mikroekstrakcji (DLLME) jak i wzbogacania w trakcie analizy elektrochromatograficznej np. w kapilarze, zastosowanie złóż chiralnych oraz faz z dodatkiem surfaktantów. Planowana jest szeroka współpraca z Klinikami GUMed w zakresie badania zawartości leków i ich metabolitów, sterydów, aminokwasów i białek w różnego rodzaju próbkach biologicznych: moczu, krwi oraz tkankach guzów zmienionych nowotworowo. Celem tych badań będzie możliwość zaproponowania sposobów wczesnego diagnozowania nowotworów na podstawie stworzonego modelu predykcyjnego w oparciu o analizę na poziomie komórkowym, całego organizmu, populacji oraz środowiskowym. Dodatkowo, kompleksowe podejście obejmujące oznaczanie sterydów oraz ich metabolitów wraz z białkami odpowiadającymi za ich metabolizm, pozwoli również na dokładniejsze poznanie molekularnych podstaw nowotworzenia. Oznaczane będą również substancje lecznicze oraz ich metabolity w celu badania farmakokinetyki leków oraz ich wzajemnych interakcji o podłożu metabolicznym, przeprowadzona w warunkach in vitro. Kolejnym nurtem zastosowań, będzie kontrola jakości żywności i pasz pod względem zawartości substancji odżywczych oraz pozostałości substancji leczniczych.


Planowane efekty:

Badania przy udziale technik chromatograficznych i elektromigracyjnych pozwolą na rozwinięcie potencjału naukowego w zakresie wiedzy obejmującej mechanizmy separacyjne w tych technikach analitycznych. Praktyczny aspekt badań przeprowadzonych w katedrze pozwoli na ocenę jakości produktów leczniczych pod kątem zagwarantowania efektywności ich stosowania, prawidłowej biodostępności, ocenę biorównoważności preparatów, a przede wszystkim skuteczności leczniczej, dostosowanej do potrzeb ochrony zdrowia. Dostarczone w ten sposób dane naukowe będą wykorzystane do podejmowania praktycznych działań mających na celu zmniejszenie kosztów leczenia, co w istotny sposób może wpłynąć na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. Kolejnym tematem badań będzie analiza substancji aktywnych w tkankach zwierzęcych, a następnie wyznaczenie okresów karencji leków weterynaryjnych. Jest to bowiem ważny parametr determinujący właściwości zdrowotne żywności. Ponadto analiza leków w ramach przedmiotu kształcenia studentów-chemia farmaceutyczna- zajmuje czołowe miejsce pod względem edukacyjnym w celu zapoznania przyszłych farmaceutów z substancjami farmakopealnymi i problematyką badawczą w temacie analizy leku. Dlatego rozszerzony zostanie zakres nauczania studentów z zakresu chemii leków o analizę chromatograficzną i elektroforetyczną substancji leczniczych i ich mieszanin, poszerzona będzie tematyka analityczna o różne sposoby ekstrakcji z preparatów farmaceutycznych oraz z próbek środowiskowych. Uzyskane informacje oraz umiejętności praktyczne przyczynią się do lepszego przygotowania studentów do pracy nie tylko w aptekach, ale również w laboratoriach analitycznych. Planowane jest opublikowanie wyników w renomowanych czaspismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, czynne uczestnictwo kierownika katedry, adiunktów i asystentów w konferencjach krajowych i miedzynarodowych oraz zgłoszenie patentowe dotyczące analizy aminokwasów w płynach ustrojowych jako testu diagnostyczno-terapeutycznego białaczki u dzieci.


Współpraca naukowa:
  • Wydział Lekarski GUMed
  • Uniwersytet Gdański
  • Department of Biology, Group of Physiology Environmental Norwegian University of Science and Technology, Norwegia
Aktualizacja strony: 25.01.2021
Mariusz Belka, Piotr Kawczak, Alina Plenis, Szymon Ulenberg