Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Czynniki wpływajace na skład i właściwości śliny - badania wielokierunkowe


Rok zakończenia zadania badawczego: 2018

Cel:

Celem badań jest analiza wpływu różnych czynników (ogólnoustrojowych, miejscowych, zewnętrznych) na wybrane parametry śliny istotne zarówno dla zdrowia jamy ustnej, jak również mogące mieć znaczenie przy wykorzystaniu śliny jako materiału diagnostycznego.Badania składu i właściwości śliny, również w aspekcie możliwości wykorzystania jej jako materiału diagnostycznego, prowadzone są od wielu lat przez liczne interdyscyplinarne zespoły badawcze. Uzyskane przez nich wyniki wskazują, że ślina nie jest łatwym materiałem badawczym m.in. ze względu na bardzo dużą zmienność osobniczą i związane z tym trudności w standaryzacji wyników. Istotny wpływ na skład i właściwości śliny ma stan gruczołów ślinowych, niezwykle ważny jest ogólny stan zdrowia badanych oraz stosowane terapie i leki. Na skład i właściwości śliny może także wpływać wiele innych czynników, do których należą m.in. wiek, płeć, dieta, pora dnia, stan zdrowia jamy ustnej (w tym stan uzębienia, przyzębia, błony śluzowej, ekosystem jamy ustnej), a także szybkość wydzielania śliny. Wpływ na skład i właściwości śliny mogą mieć obecne w jamie ustnej stałe aparaty ortodontyczne i uzupełnienia protetyczne. Nie bez znaczenia jest także czynnik stresu, wysiłek fizyczny, stosowane używki. Istotne jest również, czy jest to ślina gruczołowa czy mieszana, ślina stymulowana czy ślina spoczynkowa.W badaniach śliny i ocenie uzyskanych wyników, istotne znaczenie mogą mieć również metody i warunki pobierania, czas i warunki przechowywania pobranej śliny, stosowane metody chemiczne i fizyczne zapobiegające rozwojowi drobnoustrojów w pobranym materiale. Czynniki te mogą w znaczący sposób zmienić skład i właściwości śliny, utrudniając tym samym interpretację uzyskanych wyników.


Planowane efekty:

- Publikacje w renomowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych.- Przedstawienie wyników badań na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.- Standaryzacja metod pobierania i przechowywania śliny.


Współpraca naukowa:
  • Katedra i Zakład Biochemii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Instytut Nauk o Zdrowiu, Akademia Pomorska w Słupsku (kierownik: dr hab. prof. nadzw. Przemysław Kowiański)
Aktualizacja strony: 12.02.2022
Barbara Kochańska, Beata Łasińska